TRANSPORT NAAR ALLE LANDEN TER WERELD Vorig j aar werd door Heineken over de gehele wereld in totaal 34,5 miljoen hectoliter bier afgezet. En aan dat resultaat werd in belangrijke mate bijgedragen door de export, grotendeels vanuit Nederland. In die export naar praktisch alle landen van de wereld neemt Heineken een unieke plaats in. Er is geen enkele andere brouwerij die zijn produkten zo internationaal weet aan te bieden. De afdeling Export van Heineken zetelt in Amsterdam. Wilt u even tekenen? Onder leiding van de Directeur Export (tot 1 januari is dat nog de heer J.H. Drost die dan Algemeen Directeur wordt van Soge- bra S.A. in Parijs, en opgevolgd zal worden door de heer J. van der Zee, de huidige Algemeen Directeur van de GWN in Zoetermeer) opereren drie Regional Export Managers. Die REM's. zoals ze in de wandelgangen worden genoemd, hebben de wereld kaart in drieën gedeeld en elk van hen draagt de verantwoording voor de export naar zijn 'stuk van de aardbol'. Binnen die drie blokken opereren de Area Export Managers - een kleine tien in getal - die elk op zich belast zijn met de export naar een aantal landen binnen zo'n blok. Zij zorgen voor de verkoop van onze produkten in die lan den. Daartoe brengen zij de lokale markten in beeld en baseren daarop de verkoop-strategie. Bovendien onder houden zij het persoonlijk contact met de plaatselijke importeurs. De wijze waarop in verschillende landen onze produkten worden geïmporteerd loopt sterk uiteen. Voor de enorme Ameri kaanse markt wordt samengewerkt met één importeur, te weten Van Mun ching Co in New York. Op de Cana- rische Eilanden daarentegen zijn vier importeurs actief. Voor een aantal Afrikaanse landen is de situatie weer anders: die werken via een agentschap dat in Parijs zetelt. De export-mede- werkers reizen, telefoneren en schrij ven kriskas over de gehele wereld met het oogmerk orders te noteren. Is de koop eenmaal gesloten, dan moet er voor gezorgd worden dat de bestelde hoeveelheid bier, fris, gedistilleerd en de benodigde reclame-artikelen tijdig op de plaats van bestemming arrive ren. Het verzorgen van dat internatio nale transport met alles wat daar bij komt is het specifieke werk van de ser vice-afdeling ETA (Export Transport Afdeling). Die afdeling is circa 50 per sonen sterk en gehuisvest aan de Crooswijksesingel in Rotterdam. Een aantal facetten van het werk binnen de ETA belichten we op deze pagina's. Schepen en vrachtwagens zijn de voor naamste transportmiddelen die wor- Alleen al in de maand juni werden er zo'n 12.000 handtekeningen geplaatst op ver schillende douane-documenten die bij ETA de deur uitgingen. Gelukkig zijn er verschillende mensen op die afdeling die daartoe bevoegd zijn, want voor één per soon is dat niet meer te doen. Een aantal landen onderkent dat probleem en neemt ook genoegen met een stempel van een handtekening, of met kopieën door gebruik van carbon-papier. Maar zo vooruitstrevend zijn ze niet overal. In tal van Afrikaanse landen geldt als voor schrift dat zelfs de facturen die bij de zen ding zitten stuk voor stuk zijn voorzien van een originele handtekening. den ingeschakeld bij die export-activi teiten. Maar ook van treinen en vlieg tuigen wordt gebruik gemaakt. Dat laatste overigens bij hoge uitzondering voor bijvoorbeeld monsterzendingen. Veranderingen Op het gebied van export en transport hebben zich in de loop der jaren heel wat veranderingen voorgedaan. Het aantal landen waarheen geëxporteerd wordt breidde sterk uit, en datzelfde geldt voor het assortiment. Het is allang niet meer zo dat er alleen Heine ken bier in de bekende groene flesjes over de grenzen wordt gebracht. Nee, zowel Heineken als Amstel bier gaan vandaag de dag in uiteenlopende ver pakkingen (fles, blik, fust) naar alle hoeken van de wereld. Gedistilleerd en frisdranken vertonen eenzelfde beeld. Vooral de laatste tijd is de export 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 16