Eerste paal Reclame Service Aandeelhouders bezoeken Zoeterwoude gen, de bierton en de antieke brandweerwagen) er onder dak. Evenals de bars, koel systemen en reclame- en pro- motie-attributen, zo bekend van de vele honderden eve nementen in het land waar bij de diverse merken aanwe zig zijn. De heer Schop zei dat dit 'gezicht van Heine- ken', dat zo'n krachtig ser vice-element is naar onze afnemers, een magnifiek onderkomen zal krijgen. De centrale ligging van het gebouw en het net van ver keerswegen rondom zijn daarbij een groot voordeel. Regelmatig wordt onze aandeelhouders de gelegenheid geboden een van de vestigingen van Heineken te bezoeken. Steeds blijkt dan weer hoe groot de betrokkenheid is van de aandeelhouders bij het reilen en zeilen van 'hun' onderneming. Vorig jaar bezochten 120 aandeelhouders de Gedistilleerd en Wijngroep in Zoetermeer. Op 26 augustus jongstleden kwamen maar liefst 160 aandeelhouders naar Zoeterwoude. De rondgang door de brouwerij werd ingeleid door een welkomstwoord van de heer H. Kloek, bedrijfsleider van deze vestiging. De aandeelhouders werden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de laatste maanden. Bij vertrek lieten de aandeelhouders weten weer reikhalzend uit te zien naar het volgende bericht van Heineken: de halfjaarcijfers. Met een doffe dreun kwam het heiblok neer op de eerste paal op het bouwterrein aan de Lemelerbergweg in Amsterdam Zuid-Oost. Hoewel uiterlijk niet ver schillend van zijn soortgeno ten die al in de grond zaten, was het toch een bijzondere paal. Het was namelijk de 'eerste' voor een pand waarin te zijner tijd de afde ling Reclame Service en Ver koopbevordering zal worden gehuisvest. De eerste paal werd geslagen doordrs. P.C. Schop hetgeen een van diens laatste officiële daden was in zijn functie van directeur commercie bier van Heine ken Nederland. Na het ver richten van deze handeling spraken drs. G.G.W.M. Pee- ters, directeur van bouwbe drijf Blauwhoed en de heer Schop het kleine gezelschap aanwezigen kort toe. Kort omdat, zoals de heer Schop ook in zijn speech aangaf, zo'n eerste paal maar een relatief klein onderdeel is van het totale bouwwerk dat zal verrijzen. In dit pand zul len de kantoren, de ontwerp- studio's en werkplaatsen van de afdeling komen. Tevens vindt de garage met al het rij dend materieel (zoals de jurybus, de kelderbierwa Als alles volgens planning verloopt, zal de nieuwe huis vesting voor de afdeling Reclame Service en Ver koopbevordering in maart 1986 gereed zijn. Tot die tijd zijn de uitvoerende diensten van de afdeling tijdelijk gehuisvest in distributiecen trum Bullewijk. De overige medewerk(st)ers blijven kantoor houden in de Van der Helststraat, totdat zij het gebouw in Zuid-Oost kun nen betrekken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14