aan te gaan, die uit de geborgenheid willen treden." Daarom halen wij de geschiktste mensen uit de bierorganisa tie ten behoeve van Vrumona." Uit de woorden van Oostra valt af te leiden dat hij niet alleen medewerking wil geven aan Vrumona maar dat hij vooral verwacht dat functionarissen in de onderneming reageren op de oproep om saamhorigheid. "Ik vind het niet acceptabel als mensen reage ren met het argument dat ze kans lopen in een niet succesvolle operatie bij Vru mona te belanden. Het algemeen belang strekt zich veel verder uit dan het persoonlijke. Als de onderneming aan goede mensen vraagt om een pro bleem op te lossen, dan verwacht ik dat ze daartoe bereid zijn." Vrumona's pro bleem is ons probleem". Daar staat dan tegenover dat die mensen die de uitdaging aanvaarden en zich inzetten, hun carrière positief beïnvloeden. De heer Rottier: "Het betreft hier een aantal belangrijke sleutelfuncties. Even belangrijk is natuurlijk wat er met de mensen gebeurt van wie de functie bij Vrumona verdwijnt. Ook daarin zal de bierorganisatie de hel pende hand toe kunnen steken. Heine ken is er trots op dat er nog nooit men sen zijn ontslagen in dit soort situaties. Dat betekent wel dat er grondig gezocht zal moeten worden naar moge lijkheden om de mensen ergens anders in het bedrijf te plaatsen. Dat zijn zaken die niet direct op te lossen zijn en waar de medewerking van de betrok kenen hard bij nodig is." Toekomst De plannen die moeten leiden naar een structureel rendementsherstel Op 17 september jongstleden kreeg de ondernemingsraad van Vrumona een adviesaan vraag van de directie toegestuurd met betrekking tot het structureel rendementsherstel van Heineken's fris-dochter. In de aanvraag wordt diepgaand uiteengezet wat de positie van Vru mona op dit moment is, wat de knelpunten zijn en wat de oplossingen moeten zijn. Centraal in de adviesaanvraag staat de aanpassing van de eigen organisatie. De directie is voorne mens zowel de afdelingen marketing, verkoop thuisverbruik, verkoop horeca, de produk- tie-organisatie alswel EFI en personeelszaken aan te passen. Er worden maatregelen voor gesteld die in 1988 moeten leiden tot een positief bedrijfsresultaat. De belangrijkste zijn: aanpassing van de marketingstrategie inkrimping exsportassortiment en uitwerking exportmogelijkheden met Heineken export en licentiegevers kostenvermindering in produktie, verdere automatiseringen verbetering van de efficien cy; verbetering van planning, opleiding en training verdere automatisering van de financieel economische en administratieve afdeling aanpassingen binnen het management. Het voorgenomen besluit zal bij navolging leiden tot een afname van de personeelsbezetting met 114 arbeidsplaatsen over de periode 1985-1988. Deze a fname is verdeeld over marke ting/verkoop 32, produktie 73, personeelszaken en EFI 9. Eind 1986 zal de personeelsbe zetting met 80 arbeidsplaatsen moeten zijn teruggebracht. Voor de medewerker wiens func tie komt te vervallen of die op andere gronden wordt overgeplaatst, zal binnen Heineken Nederlands Beheer B. V. worden gezocht naar een passende werkkring. De Regeling Over plaatsing Wegens Organisatorische Redenen (ROWOR) en de overige bepalingen uit het Sociaal Plan zijn van toepassing. voor Vrumona zijn ingrijpend. De heer Rottier: "Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat Vrumona in deze bran che een prominente positie kan inne men door in te spelen op de ontwikke lingen. Het is in ieder geval de bedoe ling dat we in dezelfde fris-segmenten blijven opereren en dat we daarin onze positie gaan versterken. We moeten een grotere merkkracht opbouwen, en onze activiteiten bundelen. De afgelo pen jaren is bewezen wat Vrumona wèl en niet kan. We hebben geprobeerd zeer flexibel te zijn, onder meer ten behoeve van de export. In de export gaan we ons nog sterker manifesteren maar met een beperkter assortiment. Ook voor de Nederlandse horeca- en thuisverbruikmarkt. de andere twee poten waarop Vrumona steunt, geldt dat efficiënter produceren, versterken van het assortiment en het aanpassen van de organisatie de belangrijkste ele menten zijn." De export-activiteiten zowel als de bewerking van de Nederlandse horeca- markt zijn sterk verweven met andere Heineken onderdelen. Vandaar dat de heer Rottier concludeert: "De proble men waar Vrumona voor staat kunnen alleen worden opgelost als de gehele Heineken organisatie er achter staat."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11