Vrumona's probleem is ons probleem" OPLOSSINGEN LIGGEN GOEDDEELS BIJ BIERORGANISATIE Vers van 't Vat sprak tegen de achtergrond van de reorga nisatie-plannen bij Vrumona met twee algemeen direc teuren, de heren Rottier (Vrumona) en Oostra (Bier). Thema: Vrumona moet veel en grote problemen oplos sen en kan dat niet zonder medewerking van Heineken. Die medewerking is dus geboden om Vrumona een gun stig perspectief te bieden. D. e Raad van Bestuur van Heine- I ken N.V. heeft er voor gekozen om meteen frisdrankenindustrie in de markt te blijven. Dat betekent dat we onder de gegeven omstandighe den naar de beste optie moeten zoe ken." Aan het woord is ir. L.A.Ch. Rottier. Onlangs heeft hij de onderne mingsraad van Vrumona een advies aanvraag aangeboden waarin voorstel len zijn opgenomen voor de herstructu rering van Vrumona. In die adviesaan vraag zijn de 'gegeven omstandighe den' geformuleerd. Hij analyseert: "Vrumona heeft zich feitelijk onttrok ken aan de branche en zichzelf geïden tificeerd met de brouwerij." Rottier doelt op kwalitatieve normen voor de produktie, het leunen op de distributie kracht van Heineken, de belonings structuur en organisatorische opzet. "Een frisdrankenindustrie moet in de branche werken op een manier zoals dat in fris-branche gebruikelijk is. En dat is een andere werkwijze dan voor bier moet worden toegepast. Dat feit moet in de Heineken-organisatie worden onderkend en geaccepteerd. Er moet een balans worden gevonden tussen de verschillende belangen: de ruimte die Vrumona enerzijds nodig heeft om zich op een eigen wijze te ont wikkelen èn de samenwerking binnen het grotere geheel van Heineken anderzijds; speciaal waar het de horeca-organisatie betreft." Horeca belang Vrumona's beste mogelijkheden liggen in de horecamarkt. In die markt wor den haar belangen behartigd door de verkoop organisatie van de Bier- groep. "Die heeft het altijd uitstekend gedaan", betoogt de heer Rottier. "Toch blijkt dat de belangen van Vru mona nog beter kunnen worden gediend. Natuurlijk, de horecagebie- den en hun management hebben pri mair een eigen verantwoordelijkheid. Ik vraag alleen een grote mate van meedenken en meewerken met Vru mona, een open oog voor de specifieke fris-wereld. Ik denk dat we afspraken en wijze van samenwerking moeten aanpassen." Bier-directeur Oostra steunt zijn fris-collega: "Het Heineken concern biedt Vrumona de mogelij khe- den om de problemen het hoofd te bie den. Een belangrijk element daarin is de tijd. Die moeten we nu goed gebrui ken. De bierorganisatie kan een belangrijke rol vervullen bij het oplos sen van een aantal van Vrumona's pro blemen." Bemanning De in de adviesaanvraag geformu leerde oplossingen leiden naar een ver lies van meer dan honderd arbeids plaatsen in 1988. Anderzijds is er ook dringende behoefte aan versterking van de bemanning op een aantal vitale plaatsen. Oostra: "Er is bij Vrumona een ander type manager nodig. Dan wordt een groter beroep gedaan op ondernemerseigenschappen, het veel zelf kunnen doen, kunnen werken in een kleinschalige organisatie met wei nig staf. In een bedrijf als Vrumona moet snel kunnen worden beslist, moet de bereidheid tot het nemen van risico's groot zijn. Er zijn dus mensen nodig die de moed hebben problemen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10