Gids voor persoonlijk computergebruik Gebruikers van tekstverwerkers en personal computers en zij die daar in de toekomst mee te maken krijgen, kunnen binnenkort rekenen op een steuntje in de rug. Medio september verschijnt de gids 'Persoonlijk Computergebruik'uitgegeven door de Hei neken Automatiseringsgroep. De samensteller van de gids is HAG-medewer- ker Cees Scholten. "We brengen deze gids uit om alle mogelijkheden van per soonlijk computergebruik op een rij te zetten. Naast tekst verwerkers en personal com puters hoort daar ook bij het individueel gebruik maken van de centrale computer en de functie van in- en externe databanken. "De afgelopen jaren is op veel plaatsen in de kantoren een tekstverwerker geplaatst. Daar waar voor heen de gewone schrijfma chine z'n werk deed, kwam de moderne versie met veel meer mogelijkheden. "Onze afdeling verzorgt de oplei ding voor het gebruik van tekstverwerkers. Normaal gesproken duurt zo'n cursus vier dagen maar daarmee is het niet afgelopen. Eigenlijk begint dan pas de ervaring met het apparaat op de eigen werkplek. Het duurt meestal vier maanden voordat de gebruiker helemaal ver trouwd is met de tekstverwer ker en alle mogelijkheden. Ook als men eenmaal ver trouwd is met de tekstverwer ker kan de gids van dienst zijn als uitbreiding van de moge lijkheden overwogen wordt of om de weg te wijzen in geval van storing of andere problemen", zegt Scholten die binnen zijn afdeling 'ge bruikersondersteuning' ook een 'help-desk' voor alle mogelijke vragen heeft. Bi ehalve de tekstverwer ker wordt ook de per sonal computer en het gebruik ervan beschreven. Deze biedt een groot scala van mogelijkheden, die aan de (toekomstige) gebruiker worden verklaard. De perso nal computer of 'pc' is nog niet op zo'n grote schaal inge voerd als de tekstverwerker maar ook op dit terrein mag een snelle groei van het aan tal apparaten en de toepassin gen worden verwacht. Scholten: "We besteden naast de tekstverwer ker en de pc, ook veel aandacht aan het individueel gebruik van centrale compu tersystemen. Dat kan onze eigen centrale Heineken computer zijn of een externe computer. Dat geldt ook voor het raadplegen van externe databanken waarvoor HAG een bemiddelende rol speelt tussen Heineken en de leve ranciers." De gids 'Persoonlijk Computergebruik' is een compleet boek werkje geworden: beveili ging van gegevens, opleiding, kosten van de HAG-dien- sten, dat alles staat erin ver meld. Bovendien zijn voor beelden opgenomen van aan vraagformulieren voor appa ratuur en wordt uitgelegd welke interne procedures moeten worden gevolgd. De aardigste pagina is wellicht die waarin alle 'moeilijke' woorden zijn gerubriceerd. Achter elke vak- of Engelse term is de Nederlandse verklaring opgenomen. Dat moet vooral voor de vele leken op het gebied van kantoorauto matisering een verademing zijn! Cees Scholten: "We hopen met deze gids dit speci fieke werkterrein van HAG voor de betrokken Heineken medewerkers doorzichtiger te maken en we willen een zo goed mogelijke ondersteu ning en service aan de gebrui kers aanbieden." De gids wordt gedrukt in een oplage van 2.500 exemplaren en wordt toegestuurd aan elke gebrui ker van een tekstverwerker, personal computer of cen trale computer. Andere belangstellenden kunnen het aanvragen bij het Secreta riaat HAG te Zoeterwoude, kamer 4.422 t.a.v. mevrouw W. de Heer. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 9