De liefhebbers lopen weer warm voor bokbier Negentiende-eeuws Bierhuis herrees in miniatuur e ware liefhebber krijgt deze maand steevast een wat onrustig gevoel. De verkla ring daarvoor is simpel. De maand september immers is een duidelijke voorbode van een nieuw seizoen. En die overgangen voelt een mens. Zoals we ook het verschijn sel voorjaarsmoeheid ken nen, zo is er ook iets onverklaarbaars in de over gang naar de herfst. Maar gelukkig is er bokbier, voor menigeen een aangenaam herkenningspunt in de wisse ling van de seizoenen. Exact op 30 september rijden de vrachtauto's geladen met kratten en 30-liter fusten de poorten van de brouwerij uit om zowel in het horeca- als het winkelbedrijf op de eer ste dag van oktober het bok- bierseizoen van start te kun nen laten gaan. Guur herfst weer leent zich het beste voor het pure genieten van het stevige (6V2 vol. robijnrode bokbier. En of we het dan hebben over het Hei- neken Bokbier, of het één extra lettertje tellende Amstel Bockbier: zo'n met tal van mythen en sagen omlijst bier drink je uit een daarbij passend bokbierglas. Het seizoen voor bokbier loopt van oktober tot in het nieuwe jaar. En dat zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Raamstroken en affi ches zullen in de winkels en de horeca-bedrijven duide lijk aangeven dat het weer tijd is voor bokbier. De lan delijke introductie van bok bier op fust die vorig jaar plaatsvond is een dusdanig groot succes geworden, dat er dit jaar aanmerkelijk meer bokbier gebrouwen zal worden. Het aantal van 2.000 tappunten bij Heine- ken en Amstel horecabedrij ven dat men vorig jaar regi streerde zal dit j aar dan ook ruimschoots overschreden worden. Niet zo verwonder lijk overigens, want de horeca-ondernemer bewijst met bokbier van de tap niet alleen zijn vakmanschap en liefde voor bier, hij bewijst er zijn klanten ook een dienst mee. 'Bokken' zijn in de herfstmaanden immers graag geziene gasten aan tafels waar bij een goed glas bier een gezellige kout plaatsvindt. Vandaar ook dat er in het assortiment van de personeelsuitgifte-magazij - nen graag een plaats wordt ingeruimd voor Heineken en Amstel Bo(c)kbier, Een extra plaatsje zelfs, want boven het totale quantum van zes kratten kan men nog extra een krat bokbier afne men. het werd gezien als een zeld zaam voorbeeld van smaak volle nieuwbouw. Al snel na de bouw, onderging het Bier huis echter ingrijpende gedaanteveranderingen. In 1893 en 1910 veranderde het van eigenaar en daarmee ook van uiterlijk. De verbou wingen leidden ertoe dat de buitensociëteit van weleer onherkenbaar veranderde. Hoe het oorspronkelijke huis er uit heeft gezienis nu te bezichtigen bij het Neder lands Documentatiecen trum voor de Bouwkunst, Droogbak la in Amsterdam (Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en in het weekend van 13.00 - 17.00 uur. Toegang gratis.) Een met de hand gebouwd model, bestaand uit circa 1.200 losse (kunststof)onder- delenop een schaal van 190 laat de bezoekers kennisma ken met een van de vele ont werpen van architect Cuy- pers. nlangsvondin Amsterdam een ten toonstelling plaats over het werk van architect P.J.H. Cuypers in de periode 1860-1898. Deze haakt in op een tentoonstelling over het Rijksmuseum, dat dit najaar honderd jaar bestaat. Niet het museumwant dat is nog veel ouder, maar het gebouw waarin het de laatste eeuw is gehuisvest. Dat die twee ten toonstellingen tegelijkertijd worden gehouden, is niet zo verwonderlijk. Cuypers was namelijk de architect van het Rijksmuseum. En van het Centraal Station in Amster dam - om een ander groot gebouw te noemen! Tevens heeft Cuypers ondermeer de Vondelstraat ontworpen. Eén huis uit die straat was het zogenoemde 'Bierhuis Vondel'. Dank zij een finan ciële bijdrage van ons con cern is een maquette hiervan ook aanwezig op de tentoon stelling. In het boek 'RJ.H. Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860 -1898' lezen we dat het Bierhuis Vondel in 1873 is gebouwd in opdracht van de heer G.A. Heineken. Het Bierhuis was een buitensocië teit gelegen aan de rand van het Vondelpark, net buiten de stad. Dit établissement functioneerde als bier- en koffiehuis en bood tevens de gelegenheid te bilj arten en te kegelen. Zelfs internatio naal kreeg het Bierhuis Von del destijds aandacht, want 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5