Aanpassingen nodig bij Vrumona ONDERZOEK NAAR HERSTEL VAN RENDEMENT De directie van Vrumona beziet met zorg de huidige en toekomstige ontwikkeling van de rendabiliteit van Vru mona binnen de Nederlandse frisdrankenindustrie. Tegen deze achtergrond is enige maanden geleden aan het adviesbureau Horringa en De Koning de opdracht verstrekt een herstructureringsonderzoek bij Vrumona uit te voeren. Begin juli is het onderzoek afge sloten en is een advies aan de directie uitgebracht. Onderne mingsraad en medewerkers van Vru mona zijn hierover uitgebreid geïnfor meerd. Het advies van Horringa en De Koning omvat een geheel van maatre gelen die in 1988 tot een structureel her stel van het rendement moeten leiden. Vrumona zal aanpassingen moeten plegen in zowel de marktpositie als op technisch en organisatorisch gebied, aldus het advies van Horringa en De Koning. De voorstellen van het organi satie-adviesbureau zullen op termijn leiden tot een aanzienlijke inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen. Algemeen directeur Rottier over de situatie: "De gehele Nederlandse fris drankenindustrie maakt moeilijke tij den door. Vrumona is daarop geen uit zondering. Binnen deze structureel slecht renderende branche heeft Vru mona op allerlei manieren getracht in te spelen op de ontwikkelingen. Nieuwe produkten, uitbreiding van export en aanpassingen in de produk- tie hebben, in combinatie met een ver der doorgevoerde automatisering, ech ter onvoldoende resultaat gehad." "Een groot deel van de onderzoeksre sultaten komt voor ons niet als een ver rassing. Intern is er recent ook al een rapport opgesteld waarvan de conclu sies in dezelfde richting wezen als die van Horringa en De Koning. Voordat je echter tot ingrijpende maatregelen overgaat, is het goed om de bevindin gen door externe deskundigen, waar bij expertise aanwezig is, te toetsen. Dat is nu gebeurd en wij hebben het rapport de afgelopen weken in studie gehad. Naar verwachting komen wij in september met een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad van Vrumo na. In deze adviesaanvraag zullen de voorstellen van de directie bekend wor den gemaakt." Aan wat voor maatregelen wordt er gedacht? "De aanbevelingen van Horringa en De Koning hebben betrekking op alle onderdelen van Vrumona. Een zorg vuldige uitwerking vergt veel tijd. Ver wacht mag worden, dat een groot aan tal aanbevelingen geheel of gedeelte lijk zal moeten worden overgenomen, om van Vrumona weer een gezonde onderneming te kunnen maken." Is er een gezonde toekomst voor Vru mona? "Frisdranken behoren tot de dage lijkse behoeften van de consument. De vraag is hoe Vrumona zich in de toe komst kan handhaven binnen de bran che De eerste stap zal zij ndat noodza- kelijke aanpassingen worden doorge voerd. De effecten van de aanpassin gen zullen vervolgens moeten bewij zen, en ik denk aan 1988, of Vrumona hierdoor haar prominente positie kan waarmaken, zonder dat daarbij sprake is van een kunstmatige instandhou ding. Daar moet je in geloven." 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3