14 tot en met 17 Personeelsblad van Heineken 3 Onderzoek naar rende mentsherstel Vrumona 4 Alkmaar krijgt een bier- museum 5 Het is weer tijd voor. Heineken Bokbier en Amstel Bockbier 6 Berichten uit de bedrijven: 8 Coebergh Nieuwe oogst; 9 Automatiseringsgroep biedt gebruikers service boekje over computers 10 Verenigingsactiviteiten: 12 Parlant du vin; De wij nen van Toscane 14 Voorkom onnodig zoe ken naar informatie: raad pleeg het Documentatiecen trum 18 Eén uit 6-duizend: Drs, H. van Paridon uit Bunnik 19 Ideeënbus 20 Buitenlands nieuws: Ver koop Amstel in Burundi gestart; Bredere distributie in Zwitserland; Holland gas- en bierland 24 Hobby: P. Jorritsma ver wacht steeds de bal terug 25 Jubileum en afscheid 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD In dit nummer van Vers van 't Vat veel over 'informatie' en 'gegevens'. Het gebruik van databanken en de eigen documentatiecentra komt uitgebreid aan de orde. De snelle ontwikkelingen op dit gebied kunnen mogelijk ook in üw werk van pas komen. Op de pagina's gewezen. wordt u de weg GWN gaat Osborne distri bueren; Midden-Brabant beste DGM-verkopers; Bokma-actie met haring; Zil veren speld voor Bossche cur sisten Meekma actief in Friesland Zoeterwoude voetbalde in West-Duitsland; Reisvereni- ging Vers van 't Vat bestaat 35 jaar; Heineken wandeltocht biedt gelegenheid tot oefenen 22 Transcom mun icatieeen nieuw systeem om zonder veel papieren orders te plaat sen 26 Kroniek 28 Proost 36e jaargang nr. 7 Oktober 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Bij de voorpagina: Ontelbare gegevens kun nen u bij uw werkzaamhe den van nut zijnVraag het eens aan het Documentatie centrum. Bij de achterpagina: Een blik in de oude tapperij van Bokma. De flessen werden een nacht op de grond uitgestald om de etiketten te laten drogen. Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 9/85 dienen uiterlijk 18 september en voor 10/85 17 oktober a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2