Afscheid J.H. Riesmener Grote eer Een andere kaatswedstrijd waar Jor- ritsma altijd naar toegaat, is de Freule partij. Deze vindt jaarlijks plaats in Wommels voor jongens van 14 tot en met 16 jaar. Deelnemers zijn de drie beste jongens van een dorp. Zij kun nen daarbij fraaie prijzen winnen. Maar belangrijker nog dan het gouden of zilveren horloge is de eer die het win nen van deze wedstrijden oplevert. Zelfheeft Piet eenmaal meegedaan als vertegenwoordiger van Dronrijp. In tegenstelling tot zijn broer, die het gou den horloge wist te winnen, heeft hij geen prijs behaald. Niettemin was het zeer eervol om mee te doen, omdat per dorp slechts drie jongens worden aan gewezen. Nog altijd beoefent Piet Jorritsma de kaatssport. Hij is ermee begonnen op de lagere school en speelt het nog steeds. Korte tijd heeft hij aan voetbal len gedaanmaar die sport bleek al snel 'veel minder mooi' te zijn dan het kaat sen. Waarom dit kaatsen zo bijzonder is, kan hij moeilijk uitleggen. Piet Jor ritsma is geen man van veel woorden Wel een man met harde handen. Die krijg je vanzelf. Kaatsen wordt name lijk met een klein balletje gespeeld, dat is gemaakt van runderhuid en gevuld is met paardehaar. Deze harde bal wordt niet, zoals bij badminton of tennis gebruikelijk is, met een racket gesla gen, maar met de blote hand. Vandaar de harde handen! Opslag door de opslager moét met de blote hand gebeuren, (terug)slaan door de perk- spelers mag met een handschoen. Het hoeft echter niet. (Net zomin als het verplicht is op sokken te lopen, wat van oudsher nog steeds door de meeste kaatsers wordt gedaan.) Moeilijk spel Het is niet eenvoudig om het kaatsspel in enkele woorden uit te leggen. Op het veld staan drie spelers per team. Per 'partuur' zoals dat in kaatsjargon heet. Twee spelers uit de opslagpartij serveren om de beurt, de perkspelers (zij vormen de slagpartij op een afgeba kend stukje op het veld) moeten de bal terugslaan. Bij voorkeur zo ver dat de bal over de achterlijn achter de opsla ger komt. Dan zijn twee punten gewonnen. Wordt de bal niet terugge slagen maar komt hij terecht achter de achterlijn aan de zijde van de perkspe lers, dan krijgt de opslagpartij twee punten. Winst is er ook voor de opslag partij als het de slagpartij niet lukt de bal uit het 'perk' te slaan. Komt de bal nu, door wie dan ook, tot stilstand in het veld tussen slag- en opslagpartij, dan komt de 'kaats' in het spel. Op de plaats waar de bal stil kwam wordt de kaats -een blokje- neergelegd. Deze vertegenwoordigt een streep over het gehele veld. Het is nu de bedoeling dat de slagpartij de bal verder terugslaat dan deze denkbeeldige lijn. Zijn er twee kaatsen, dan wisselen de parturen van opstelling öf als 6 punten plus 1 kaats is behaald. De puntentelling ver loopt ongeveer als bij tennis: 2 punten, 4,6,'eerst'.Twee 'eersten' is een spel. De wedstrijd is beslist als 6 keer een eerst ofwel 3 spellen zijn bereikt. Bijzonder daarbij is de wijze waarop men de pun tentelling kan zien op de zogenoemde Telegraaf. Jorritsma geeft toe dat het voor een leek niet gemakkelijk is een partij te volgen. "Wij spelen altijd 's zaterdags en 's zondags. Vaak staan er diverse par turen in perken vlak naast elkaar. Voor iemand die de spelregels niet kent, lijkt dat een chaos." Niet zo verwonderlijk want een partuur is niet uniform gekleed. "Bij ons wordt namelijk altijd geloot met wie en tegen wie je een bepaalde wedstrijd moet spelen. Alleen de heel grote parturen hebben een vast team" legt Piet Jorritsma uit. Voor hem heeft de sport weinig gehei men meer, maar dat kan ook niet anders als je het met de Friese paplepel ingegoten hebt gekregen. "De grijze eminentie", noemde de heer Hamers hem, "die zich op zowel zakelijk als persoonlijk terrein als een bijzon der mens onderscheidde". Toegesproken werd J.H. Ries- meijer, de regional technical manager voor West-Afrika die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van Heineken nam. Op 13 juni jongstleden was hij het middelpunt van een schare collega's en vrienden. In die kring werd hij waarderend toegesproken voor zijn werk en zijn houding op het persoonlijk vlak: hij was als een vader voor de uitgezonden Heineken medewerkers in West-Afri ka. In Nederland rustig en bescheiden op de achtergrond verkerend was hij ter plaatse een animator, een avonturier die soms zelfs door jongeren niet werd bijgehouden. Bekend werd hij ook door zijn manier van op reis gaan. In een sketch werd uitgebeeld hoe hij altijd een overgewicht aan bagage had, veroorzaakt door vooral drop en haring. Echtgenotes van uitgezonden Heineken medewerkers brachten de heer Riesmeijer een aubade waarmee ze hun dank voor zijn warm menselijke optreden in verre oorden uitdrukten. gfjj jg™ Leeuwarden - Op 28 juni werd de heer B. Pijper met |r ™g zijn familie ontvangen ter gelegenheid van zijn 25- fcffiW jarig jubileum. Voor de aanvang" van de receptie werden de jubilaris en zijn familieleden eerst ontvangen door de heren Van den Berg, Van Giessen en Van der Weij Daarna begaf het gezelschap zich naar de ontvangstruimte waar vele belangstellenden aanwezig waren. De bedrijfslei der van Zoetermeer, de heer Van den Berg, sprak de heer Pijper als eerste toe, waarna hij de bijbehorende enveloppe overhandigde en de gouden speld opspeldde. Vervolgens was het woord aan de heer Bokma. Deze sprak zijn dank uit voor de prettige wijze waarop de heer Pijper zijn werkzaam heden als bedrijfsschilder voor Bokma Leeuwarden heeft verricht. Als cadeau overhandigde de heer Bokma een koel box met inhoud. Vervolgens kreeg de heer Brouwer het woord. Hij sprak als afgevaardigde van de personeelsvereni ging en overhandigde een decoupeerzaag als cadeau. Tot slot werd de heer Pijper toegesproken door de afdelings chef, de heer Koch, waarna zijn collega's hem op ludieke wijze toezongen. Als cadeau mocht de heer Pijper een kunstig nagemaakte hond in ontvangst nemen die een baal shag bij zich droeg. Na het dankwoord van de jubilaris werd de receptie op zeer geanimeerde wijze voortgezet. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 25