Verenigde Distributie Bedrijven in Den Bosch, een groothandelsbedrijf dat een groot aantal Sparwinkels in Nederland bevoorraadt. De Melkunie en Albert Heijn vormen bij deze proef ook een koppel, net als bijvoorbeeld de Hema en Zwan. De uitslag van die proeven wordt over niet al te lange tijd bekend. Daarna volgt weer een proef in kruislings verband. Zodat bijvoor beeld Albert Heijn met meer fabrikan ten gaat communiceren. Menselijk tolk De besparingen die bereikt kunnen worden door deze efficiënte manier van communicatie zijn niet gering. Schattingen daaromtrent maken mel ding van een bedrag van 40 tot 50 mil joen gulden op jaarbasis in de levens middelenbranche, uitgaande van het feit dat 50 tot 60% van de informatie stroom viaTranscom loopt. De bespa ringen voor Heineken zullen niet zo groot zijn. Het ordersysteem zoals dat bij Heineken wordt gebruikt is al in ver gaande mate geautomatiseerd en daar bij zijn vier mensen betrokken die ook in de toekomst als 'menselijke tolk' nodig zullen blijven. Toch wordt er bij Heineken veel waarde aan gehecht om ontwikkelin gen zoals met Transcom nauwgezet te volgen. De groothandel en detaillisten die straks het meeste profijt zullen heb ben van Transcom vormen voor Heine ken hele belangrijke relaties. Zij immers zorgen ervoor dat onze pro- dukten bij de consumenten komen. En daarom is meedenken met die handels relaties voor Heineken belangrijk. Vandaar dat Heineken medewerkers tezamen met andere potentiële gebrui kers zitting hebben in werkgroepen die studie verrichten naar de toepassingen van Transcom, en oplossingen zoeken voor te nemen hindernissen. Streepjescode Want dat zijn er behoorlijk wat. Eén van die hindernissen vormt de code ring. Elk artikel moet per verpakking een eigen code krijgen, zodat alle par tijen duidelijk weten waar het over gaat. Daarvoor wordt het U.A.C.-sys teem gebruikt (de Uniforme Artikel Codering, bij de meesten beter bekend als de 'streepjescode' zoals die al op vele verpakkingen voorkomt). Eerder gedane proeven metTranscom en geco deerde artikelen in Engeland leken aanvankelijk een aardig houvast te bie den voor een proef in Nederland. Helaas waren echter de ervaringen daar opgedaan met flessen, beperkt gebleven tot eenmalige glasverpakkin gen. Terwijl het in Nederland gebruike lijke retourflessen-systeem in kratten een geheel andere benadering vraagt. Voor de facturering betekent het bij- Heineken en de Verenigde Distributiebe drijven vormen een koppel bij de proefne mingen met Transcom. voorbeeld dat er statiegeld moet wor den betaald, maar -als er sprake is van retour-emballage- ook verrekend. Allemaal zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Brievenbus De manier waarop de participanten in Transcom straks met elkaar moeten gaan communiceren is ook een interes sant vraagstuk. Want het aantal ver schillende computersystemen dat in gebruik is, is legio. De meest prakti sche oplossing lijkt daarbij het opzet ten van een netwerk waar alle stan daard geadresseerde boodschappen, van welk systeem dan ook afkomstig, binnenkomen. Via dat netwerk gaan boodschappen naar de geadresseer den. De heer Stolk daarover: "Verge lijk het maar met een brievenbus. Daarin gooi ik een brief met op de enveloppe het adres van iemand in Ita lië en die enveloppe komt daar aan. Of de brief nu in het Nederlands, Italiaans of Engels is opgesteld. Zo werkt die centrale ook. Het doet er niet toe op welke computer je het bericht maakt en in welke taal -het bericht voor Ordertelefoniste Joke van Loon van Phy- sieke Distributie van de vestiging in Den Bosch toont het verschil tussen de verwer king van orders op papier én via Trans com. In het laatste geval zijn enkele sim pele handelingen op het toetsenbord vol doende. Dat maakt een einde aan de papierstroom waar de uitzendkracht tegenover Joke mee worstelt meneer X komt via die centrale bij hem aan. Als de afgeproken berichtin deling en vorm maar wordt gehan teerd." '100 Jaar geleden begon het' Echter niet alleen technische 'hobbels' moeten nog genomen worden, ook op andere terreinen liggen nog wat voet angels en klemmen. De communicatie via beeldschermen maakt dat facturen zoals we ze nu kennen zullen verdwij nen, iets waar accountants en belas ting-inspecties bij voorbaat al hoofd pijn van kunnen krijgen. De vertrou welijkheid van de in het Transcom-net- weric gestopte gegevens baart anderen weer zorgen. Wat dat betreft voorziet de heer Stolk echter weinig proble men: "Die zorgen deel ik niet. Het hele verhaal van Transcom is eigenlijk 100 jaar geleden begonnen met de invoering van de telefoon. Heel in het begin was er nog een juffrouw die met de hand het binnenkomende gesprek moest doorverbinden. Die stopte een stekkertje in een groot bord, en kon meeluisteren wat er besproken werd. Maar die tijd ligt ver achter ons. Nu zijn er veel verfijndere technieken." Snel tempo De proeven metTranscom in de levens middelenbranche zullen niet op al te lange termijn worden geëvalueerd. De verwachting is dat het komende jaar al met de introductie van Transcom in die branche een begin kan worden gemaakt. Andere branches zullen snel volgen. En zo gaat de automatisering steeds verder, in een alsmaar sneller tempo. De heer Stolk: "Ook op dat punt wil ik een vergelijking maken met de telefoon. Voor ons een heel ver trouwd apparaat. In sommige landen in Afrika daarentegen is het telefoon net nog niet zo wijd vertakt. De intro ductie duurt nog even. Zo is het met Transcom ook. De introductie duurt ook nog even. maar hopelijk, en dat verwacht ik ook, gaat het aanmerkelijk sneller dan met de introductie van de telefoon!" yrfil VERENIGDE DISTRIBUUEBED «JVEN B.V. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23