als antwoord op de papierstroom 'Nederland, papierenland' is de wat wanhopige kreet die men kan optekenen uit de mond van iemand die in zijn werk letterlijk onder de papieren bedolven dreigt te raken. Vooral in de levensmiddelenbranche is de papierstroom gigantisch. Ir. G. Stolk, Hoofd Physieke Distributie bij Heineken Nederland B.V.rekent voor dat onze binnenlandse bierleveringen aan de handel op jaarbasis een stapel documenten opleveren van in totaal zes tot zeven kilometer hoogte! TRAN; Die enorme papierwinkel lijkt nu z'n langste tijd gehad te hebben. Transcom' is daarbij het voornaamste 'codewoord'. 'Trans com' staat voor transactiecommunica tie. Daarmee wordt bedoeld een snel lere en efficiëntere uitwisseling van gegevens tussen handelspartners. Door een beter gebruik te maken van computers waar men in de levensmid delenbranche al volop mee werkt. Ech ter, de manier waarop dat nu gebeurt doet in feite nog ouderwets aan. Aan de hand van een voorbeeld kan dat het beste worden aangetoond. Groothan del B plaatst in de huidige situatie een bestelling bij fabrikant A en stopt die bestelling in z'n computer. De papie ren uitdraai wordt opgestuurd en komt bij de fabrikant, die deze gegevens weer overneemt in zijn systeem. A maakt dan de order met bijbehorende papieren zoals orderbon en factuur klaar voor de groothandelaar. Zijn de goederen en de papieren bij B gearri veerd dan worden daar die gegevens weer met de hand in de computer gebracht om te controleren of leveran tie en bestelling overeenkomen. Een zelfde proces van telkens weer gege vens invoeren en herinvoeren vindt ook verderop weer plaats, in het han delsverkeer tussen groothandel en de talloze detaillisten waaraan hij levert. Onnodig werk Het zal duidelijk zijn dat op deze wijze steeds opnieuw gegevens, die al een keer zijn vastgelegd handmatig inge voerd moeten worden. Daardoor wordt veel onnodig werk gedaan, waar bij soms ook - het is nu eenmaal men senwerk - fouten worden gemaakt. Dat alles kost tijd èn geld. Stroomlijnen Kan dat alles dan beter gestroomlijnd worden? ja, luidt het antwoord en dan komt Transcom in beeld. Letterlijk in beeld, want Transcom is niets meer of minder dan uitwisseling van gegevens tussen computers, zonder tussenkomst van de eerdergenoemde papier stroom, maar simpelweg via het beeld scherm. En eenvoudig gesteld komt dat op het volgende neer. Groothandel B voert in zijn computer de gewenste bestelling in en stuurt die gegevens rechtstreeks naar de computer van de fabrikant. De fabrikant levert de bestelling en stuurt de bijbehorende documentatie zoals orderbon en fac tuur via de computer weer naar de groothandel. Dat alles razendsnel, zonder papieren rompslomp en feil loos. Beide partijen werken immers met dezelfde gegevens en het steeds weer herinvoeren daarvan -met de kans op fouten- behoort tot het verle den. De transacties worden op doel treffende wijze via computers gecom municeerd, kortom: transactiecommu nicatie. Uittesten De gedachte achter Transcom is in wezen vrij eenvoudig. De praktische uitvoering kost echter heel wat meer hoofdbrekens. Knappe koppen doen daar al jaren studie naar en momenteel worden er ook proeven mee genomen. Daar is een aantal fabrikanten bij betrokken waaronder ook Heineken, die daarbij een koppel vormt met de 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 22