H. van Paridon: waakt constant over kwaliteit iilUHliill •mff fïïTTTTmfo ~ff SHH fHlBHHB •O *9 9 9 4 I 9 P.V I IV"» X. A co o ©a •9 99® Net drie maanden was de heer H. van Paridon terug in ons land na een brouwerscursus te hebben gevolgd in de Verenigde Sta ten, toen hij hoorde dat hij van Zoeter- woude zou worden overgeplaatst naar Vrumona in Bunnik. "Er is een wereld van verschil tussen Heineken en Vru mona" zegt hij, met inmiddels ruim twee jaar ervaring als hoofd Bedrijfs- technologische Dienst. "Als je bij de brouwerij werkt, denk je dat het een voudig is om frisdranken te produce ren. Bronwater lijkt bijvoorbeeld het meest simpele produkt dat er is. Maar het is waarschij nlij k het moeilij kste om af te vullen. Als er niet goed gereinigd zou zijn na het afvullen van een vorig produkt, proef je dat meteen. Reini gen is bij ons heel belangrijk. Want de te produceren hoeveelheden per drank zijn klein, zodat er vaak moet worden gewisseld. Terwijl je bij een brouwerij colonnes hebt waarop veel langere pro- duktieruns worden gemaakt. Wij daar entegen hebben een groot scala aan produkten, sterk variërend in kleur en in smaak." "Het gaat bij ons ook heel snel: binnen een dag zit het produkt in de fles. Veel aandacht vraagt bij ons de beheersing van de koolzuur. Frisdrank met te wei nig koolzuur smaakt niet; een te hoog koolzuurgehalte is gevaarlijk. Het heeft onze constante zorg daartegen te waken." Toen de heer Van Paridon in Bunnik kwam, viel de grote verscheidenheid aan produkten en produktcodes hem op. Eén produkt, bijvoorbeeld Pepsi- Cola, kan namelijk diverse verpak- kingsvormen hebben met verschil lende etikettering, nog afgezien van varianten als Pepsi Free en Pepsi Light. Ook zijn de recepturen niet altijd voor alle landen dezelfde. Vaak is er een klein verschil, afhankelijk van de wet telijke bepalingen in zo'n land. Dat het werken bij Vrumona ook op andere punten verschilt van het werken bij de brouwerij, illustreert het volgende voorbeeld: "Bij bier drukken we de hoeveelheden uit in hectoliters, bij Pepsi-Cola en Seven-Up spreken we respectievelijk over een aantal kisten en kratten. Als we het over export heb ben, praten we over orders van honder den dozen. De hele frisdrankenmarkt is anders, de concurrentie is er groter, je moet er sneller reageren." Bewaken van de kwaliteit "Mijn taak is de kwaliteit te bewaken en te voldoen aan de warenwet", omschrijft de heer Van Paridon zijn functie. Daarbij heeft hij als hoofd van de Bedrijfstechnologische Dienst de hulp van 17 medewerkers. 9 medewer kers in ploegendienst controleren of aan de gestelde normen is voldaan, wat de tapmaat bijvoorbeeld betreft in ver band met het E-teken en de wijze van etikettering. Ook de medewerkers van de technologische afdeling ondersteu nen de produktie. Zij houden zich ondermeer bezig met het testen van verpakkingsmaterialen en reinigings middelen. Ook kunnen nieuwe pro dukten worden ontwikkeld bij deze afdeling. De 'kaartenkamer' is de afdeling waar de gegevens uit de ploegendienst wor den geregistreerd. Deze biedt een over zicht van alles dat zich tijdens een bepaalde periode heeft afgespeeld in de produktie. Vijf medewerkers in dag dienst ten slotte zorgen onder andere voor de afvalwaterbemonstering. Goede relatie "De bedrijfstechnologische dienst 18 ondersteunt de produktie, maar heeft alleen een adviserende functie. Ingrij pen in het produktieproces mag niet. Eigenlijk zou het streven van een pro- duktiechef erop gericht moeten zijn de kwaliteitsdienst op te heffen", zegt Van Paridon. "Daarom is het zo belangrijk dat je een goed contact hebt met de mensen 'op de vloer'Je moet hen erbij betrekken, uitleggen waarom we bepaalde zaken doen. Want zij zijn het die 's nachts of in het weekend werken als ik niet aanwezig ben." Veel contacten Uitgebreide externe contacten heeft de heer Van Paridon met Seven-Up en PepsiCo International, voor wie Vru mona in licentie bottelt, met de keu ringsdienst van waren, provinciale waterstaat (over het afvalwater), leve ranciers, afnemers ("De klachtenaf handeling, ook in het buitenland, doe ik soms zelf') en consumenten. Met die laatste groep geldt het contact vooral de ingrediënten van de produk ten. Om allerlei gezondheidsredenen willen zij weten of zij een bepaald pro dukt mogen drinken. Bij Van Paridon zijn ze dan aan het goede adres, want hij weet alles van de ingrediënten en de verplicht gestelde vermelding daarvan -de 'ingrediëntendeclaratie'- op etiket ten en blikken. Voor elk produkt stelt hij namelijk de ingrediëntendeclaratie op, zo nodig in diverse talen. Uitdaging Die grote verantwoordelijkheid onder gaat de heer Van Paridon niet als 'druk kend'. "Ik vind het juist wel leuk in een functie waar je wat invloed hebt. Ondank alles is het toch ook een uitda ging constant de kwaliteit te bewaken èn te verhogen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 18