5- De heer J.P.H. van Geel raadpleegt een van de vele ordners bij Leveranciersdocu- mentatie in Zoeterwoude woordensysteem is dat gemakkelijk te achterhalen. Van leverancier tot beurzen Welke informatie recent is binnenge komen bij Leveranciersdocumentatie, is te lezen in tweemaandelijkse bulle tins van deze afdeling. Een eenmaal per jaar verschijnend bulletin en een jaarlijkse uitgave over beurzen en ten toonstellingen in de wereld bieden eveneens een goed overzicht. Niet technische zaken Als u wilt weten hoeveel brouwerijen er in Canada staan, wat er over de Arbo-wet is verschenen of hoe groot het marktaandeel van de Japanse brou wer Kirin is, dan kunt u die vragen stel len aan de afdeling Documentatie/ bibliotheek in Amsterdam. Dit is een onderdeel van de groep Informatie die voorts bestaat uit Dataverwerking ontwikkeling en Deskresearch en alge mene zaken. Documentatie/biblio theek (de enige Stairs-beheerder van de drie) is gehuisvest op de tweede etage van het zogenoemde Noritge- bouw aan het 2e Weteringplantsoen. Hoofd van de afdeling J. A.F. Beerens en zijn medewerkster mevrouw A.L. Huisman zorgen hier voor de informa tieverstrekking. Zij bladeren iedere ochtend zo'n 16 (ook buitenlandse) dagbladen en vele vaktijdschriften door. Interessante artikelen hierin ondergaan dezelfde behandeling als in Zoeterwoude: er wordt een samenvat ting van gemaakt. Vervolgens krijgen die samenvattingen -voorzien van titel, auteur, bronvermelding, taal en tref woorden- een plaatsje in de databank. Bulletins die door deze afdeling wor den uitgegeven zijn IB (Informatie bulletin) over de drankenmarkt en PZ informatief (over personeelszaken en sociale zaken). In Amsterdam is men sinds een halfjaar eveneens geautoma tiseerd. Voor die tijd kostte de vraag 'Wat doet Guinnes in Afrika' ongeveer een week zoeken in allerlei dossiers alvorens een antwoord kon worden gegeven. Nu zorgt Stairs voor een snelle afhandeling. Alleen actuele informatie In tegenstelling tot de Zoeterwoudse collega's van DCT bewaart de heer Beerens alle documenten slechts gedu rende een bepaalde periode. Afhanke lijk van de actualiteit kan dat variëren van 1 tot 5 jaar. "We streven ernaar dat iedereen zijn privé-documentatiecen- trum, dat tot nu toe in het bureau wordt gehouden, aan ons geeft. Maar we zijn geen archief. Dat betekent dat we uitsluitend actuele informatie ver strekken Gegevens die over vijf maan den niet meer interessant zijn, kunnen dan uit de databank"De heer Beerens selecteert ook onderwerpen die in de toekomst van belang kunnen zijn voor het concern. Zo is er nu al een dossier van de Olympische Spelen voor het geval die in Amsterdam worden gehou den. Het Documentatie Centrum Techniek daarentegen zou graag ook oude informatie op technisch gebied ontvangen. Wellicht bevindt zich tus sen allerlei paperassen die u gedach- tenloos opruimt nog historisch maar waardevol materiaal. Gooi oude rap porten dus niet zondermeer weg maar neem contact op met DCT, dat de informatie misschien graag zal vastleg gen. Laat het registreren Ook de heer J.P.H van Geel, chef Leveranciersdocumentatie, roept op tot het aanleveren van informatie: "Ik weet dat er in het bedrijf op diverse plaatsen documentatie is. Natuurlijk mag men die gegevens in de eigen kamer houden, als maar via Stairs gere gistreerd wordt waar die informatie zich bevindt. Dat kan zeer waardevol zijn voor het bedrijf. Bovendien is het tijdbesparend: er hoeft niet gezocht te worden naar zaken die al bekend zijn." Mocht u informatie beschikbaar heb ben, die nog niet in de interne data bank is ingebracht, de bulletins willen ontvangen of vragen hebben op enig gebied, dan kunt u terecht bij Leveran ciersdocumentatie in Zoeterwoude, Documentatie Centrum Techniek in Zoeterwoude of Documentatie/biblio theek in Amsterdam. Zij zullen u graag verder helpen. In Zoeterwoude zegt men daarover: "Kom eens binnen en laat u informeren. U zult zien dat we op bijna alle vragen een antwoord weten te vinden." Lezen van de dagbladen door de heer J.A.F. Beerens en mevrouw A.L. Huis man in Amsterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17