Documentatiecentra hebben duizenden documenten in eigen databank Zoals u al op de voorgaande pagina's heeft kunnen lezen, hebben onze documentatiecentra veel informatie in huis. Zijn de benodigde gegevens niet bij de centra zelf aanwe zig, dan kunnen de documentalisten die gegevens bij bibliotheken, wetenschappelijke instituten of databan ken voor u opvragen. Alle drie zijn tevens de beheerder van de eigen interne databank. De toegang hiertoe is mogelijk via 'Stairs' (Storage and Information Retrieval System), een programmapakket waarmee informatie kan worden opgevraagd en toegevoegd. Vaktijdschriften over tal van onderwerpen bij het Documentatie Centrum Techniek in Zoeterwoude. Aan het bureau de heer J.J. Dorrenboom en mevrouw C.A. Weeren Toch hebben de drie ieder hun eigen specialiteit. Het Docu mentatie Centrum Techniek, kortweg DCT genoemd, in Zoeter woude is een afdeling binnen Heine- ken Technisch Beheer die zich richt op technische en technologische informa tie en sinds kort ook op octrooi- en warenwettelijke zaken. Leveranciers- documentatie in Zoeterwoude is een onderdeel van Machines en Appara tuur van Centrale Inkoop HTB. Deze afdeling beschikt over een bestand met uitgebreide informatie over ruim zes duizend leveranciers over de gehele wereld. Tevens heeft deze afdeling de mogelijkheid gegevens op te vragen over bedrijven, instellingen of afne mers waarmee nu of in de toekomst contacten (zullen) worden onderhou den. Ook heeft men een overzicht van alle beurzen en tentoonstellingen in de wereld. De afdeling Documentatie/ bibliotheek in Amsterdam is gespecia liseerd in algemene, economische en politieke informatie over zeer veel lan den, de drankenmarkt in de wereld en onderwerpen op het gebied van perso neelszaken en management. Voorts beschikt deze afdeling over een aantal andere, niet-technische, onderwer pen. Er zijn natuurlijk onderwerpen die vanuit verschillende gezichtspunten kunnen worden bekeken. 'Verpak king' kan commercieel zijn, als het de presentatie van een produkt betreft, maar ook technisch als wordt beschre ven hoe die verpakking tot stand is gekomen. In dat geval voeren de docu mentatiecentra overleg wie het onder werp aan de databank toevoegt. Een maal in de computer ingebracht, kan het onderwerp altijd worden opgeroe pen of de vraag nu uit commerciële- of technische hoek komt, uit Amster dam, Den Bosch of Zoeterwoude. Daarvoor dienen immers de trefwoor den die de documentalisten aan het artikel toekennen. Vele bronnen Waar komen al die artikelen vandaan? Het antwoord ligt voor de hand voor diegenen die een bezoek brengen aan een van de documentatiecentra. DCT in Zoeterwoude bijvoorbeeld biedt de aanblik van een bibliotheek met grote stellingen vol kleurige vaktijdschrif ten, alfabetisch gerangschikt, en kas ten vol boeken. Alleen aan vaktijd schriften komen hier ruim 600 verschil lende bladen binnen. Sommige ver schijnen wekelijks, andere eenmaal in de veertien dagen of eens per maand. Voordat zij, voorzien van een lijstje met namen van lezers, door het con cern circuleren, worden zij door de documentalisten doorgenomen. Deze laten geroutineerd de ogen vliegens vlug dwalen over de koppenDe artike len die van belang kunnen zijn, worden er uitgehaald. Later wordt hiervan een korte omschrijving gemaakt, die via Stairs in de interne databank wordt gebracht. Welke artikelen of onderwer pen recent in de computer zijn opgesla gen, is te lezen in de bulletins die de documentatie-afdelingen regelmatig uitgeven. Toezending hiervan kan door iedereen worden aangevraagd. Actieve opstelling "Behalve artikelen uit vaktijdschriften over techniek, technologie en octrooi en warenwettelijke zaken nemen we op verzoek ook (eind)- rapporten van HTB-projectleiders in samengevatte vorm in de databank op" vertelt ing. J.J. Dorrenboom. Hij is per 1 april benoemd tot hoofd van het Documen tatie Centrum Techniek als opvolger van ing. Chr. Dams, die per 1 novem ber aanstaande pensioneert. "We werken zowel passief als actief. Pas sief, op verzoek door informatie te geven over zaken die binnen en buiten het concern spelen en actief door bij projectleiders te informeren waarmee zij bezig zijn. Aan de hand van die actieve opstelling kunnen wij litera tuurstudie verrichten ter ondersteu ning van die projecten." Naast het bestaande bulletin, zullen eind dit jaar bulletins worden uitgegeven, die gericht zijn op octrooien en warenwet telijke zaken. Heeft de lezer belang stelling voor een artikel, dan kan hij de volledige tekst zo opvragen. Via Stairs is immers snel oproepbaar waar de informatie ligt opgeslagen. Maar u kunt ook vragen stellen over onderwer pen waarvan u niet weet of er ooit over is geschreven. Door het trefwoorden- 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 16