Zes speciale bijeenkomsten heeft de Heineken Automatiseringsgroep in juni georganiseerd om het gebruik van in- en externe databanken te demonstreren. De belangstelling hiervoor was zo groot en de demonstraties werden zo nuttig en informatief gevonden, dat in oktober of november opnieuw dergelijke bijeenkomsten zullen worden gehouden. De gegevens zijn er wel, maar waar? t> J - I f I I G W F R T f I I I i i n ri Een videopresentatie liet tijdens deze bijeenkomsten zien waar het om gaat. Op de film zien we het hoofd van de afdeling produktont- wikkeling van een grote Deense levensmiddelenfabriek. Deze firma, FDB geheten, exporteert haar produk- ten ook naar onder meer West-Duits- land, Engeland en het Midden-Oos ten. Zoals alle fabrikanten heeft FDB constant gegevens nodig over de, mogelijk wijzigende, smaak van de consumenten, nieuwste produktie- technieken en wettelijke bepalingen in de landen waarnaar zij exporteert. Het meest belangrijk is vooral de informa tie over de gebruikte grondstoffen. Zijn de olieën inderdaad, zoals bijvoor beeld op de margarine-verpakking wordt aangegeven, uit plantaardige vetten verkregen? Die zekerheid is nodig in verband met wettelijke voor schriften dat de ingrediëntendeclaratie correct moet zijn vermeld. Maar voor FDB is het ook van commercieel belang. De margarine die naar het Midden-Oosten wordt geëxporteerd, mag geen spoortje varkensvet bevat ten. Hoe komt men nu achter de analy semethoden die daarvoor bestaan? Een middel om van alle informatie op de hoogte te blijven, is het lezen van artikelen in dag-, week-, en vakbladen. Het kost veel tijd om al die bladen te lezen die interessant kunnen zijn voor de afdeling produktontwikkeling. De tijd is er niet altijd. Vooral niet omdat de stroom van informatie steeds blijft groeien. Veel sneller verkrijgt men alle benodigde gegevens, wanneer men gebruik maakt van een documentaire informatiebank, een databank. Geluk kig is FDB aangesloten op EurOnet Diane, een netwerk van databanken in Europa. De Deense informatievrager typt op zijn terminal drie trefwoorden in en via EurOnet komt de verbinding tot stand met de computer van Euro pean Space Agency (E.S. A.) in het Ita liaanse Frascati. In deze computer is onder andere de databank opgenomen van Food Science Abstracts. Hoewel het trefwoord 'vet' goed is voor ruim 21.000 uittreksels over dit onderwerp, levert de combiantie van de drie geko zen trefwoorden de overzichtelijke score op van 20 uittreksels. Eén uittrek sel blijkt te verwijzen naar een artikel dat precies de informatie bevat, die men in Denemarken zoekt. Snel wordt een kopie van het gehele artikel besteld. De kring is nu rond. Vanuit het Deense Aarhus kwam men terecht bij de com puter in Frascatidie voor het originele document verwees naar een biblio theek in Engeland. De bibliotheek had dit origineel onder ogen gekregen, nadat een West-Duits tijdschrift een artikel had gepubliceerd over het onderzoekswerk van dr. J. A. Wijsman van TNO in Zeist. Zo is via een data bank de verbinding tot stand gebracht tussen een Deense gegevensvrager en een Nederlandse informatieleveran cier. De film eindigt dan ook met de boodschap dat de informatie die u zoekt, waarschijnlijk wel ergens op u wacht. Zoals het in de videofilm ging, gaat het ongetwijfeld ook bij ons concern. Op de ene plaats zijn gegevens nodig, over grondstoffen, produktieprocessen, automatiseringssystemen etc., op de andere plaats is die informatie beschik baar. Alleen, men weet het vaak niet van elkaar. De een loopt te zoeken, de ander bergt de gegevens net op in een ordner. De afstand kan klein zijn, net enkele kantoorkamers, of groot, dui zenden kilometers. Het principe is gelijk: u wilt wat weten, het antwoord ligt ergens. Maar waar? Om daar achter te komen, kan gebruik gemaakt worden van een wereldwijd netwerk van computers met uitge breide gegevensverzamelingen uit documenten over uiteenlopende onderwerpen. Ook bij Heineken wordt met deze documentaire data banken gewerkt. Met name door de afdeling Documentatie/bibliotheek in Amsterdam, het Documentatie Cen trum Techniek in Zoeterwoude en de afdeling Leveranciersdocumentatie van Centrale Inkoop in Zoeterwoude. Naast de externe databanken heeft 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14