Met een hoogwerker moest onlangs het 1.800 kilo zware nieuwe kopieerapparaat worden binnengebracht in het Zoeterwoudse kantoor pand. Niet in zijn geheel, want dat zou niet door de ramen hebben gepast, maar in onderdelen. Dat de machine uit zovele 'losse' onderdelen bestaat, lijkt ook het kenmerk. Op alle vitale plaatsen is de machine name lijk te openen en uit elkaar te halen. Daardoor is hij gemakkelijk toegankelijk voor de heren W. Spruit en J Sloos, medewerkers van de Centrale Reprografie (die na een tweedaagse cursus inmiddels worden aange duid als 'key operator') om zonodig kleine storingen te verhelpen. De kopieerma chine, die van de Neder landse firma Océ is, behoort tot de modernste apparatuur ter wereld. Tot nu toe ston den er nog slechts twee in Nederland. Het bijzondere van deze kopieermachine is te vinden in het formaat ori ginelen en het formaat kopieën dat kan worden ver werkt. 'A3' (twee keer zo groot als A4, het formaat van een vel briefpapier) is doorgaans de grootste maat die kan worden gekopieerd op de apparaten in onze ves tigingen. De tekenkamer van Heineken Technisch Beheer werkt echter met grotere vellen, variërend van A2 tot en met AO. (AO is 118,9x84,1 cm,ofwel lóvel- letjes briefpapier). Tot voor kort kon dit formaat ook wel worden vermenigvuldigd, maar dan alleen als de teke ning was gemaakt op een transparant velVia een licht druksysteem kwam de teke ning over op 'gewoon' papier. Met het nieuwe appa raat kan in verschillende maten en over enige tijd ook naar keuze op verschillende kleuren papier worden geko pieerd. Eveneens kunnen van dubbelzijdige originelen afdrukken worden gemaakt. Ook vouwt de machine de kopieën tot keurige folders. Voordelen in de werksfeer biedt de machine ook door dat hij minder warmte afgeeft, minder geluid pro duceert en een geringere vloeroppervlakte in beslag neemt. De Centrale Repro grafie heeft de gelegenheid dat er ruimte vrijkwam met een aangegrepen om de apparatuur beter en prakti scher te verdelen. Toen was de heer Van Munching met zijn echt genote en 46 medewerkers van Van Munching Co in ons land ter gelegenheid van de viering van 50 jaar Heineken bier in de Ver enigde Staten. Omdat de hui dige mascotte Hein V al een dagje ouder wordt, nam de fanfare dit aanbod graag aan Tijdens een recent bezoek van de heer en mevrouw Van Munching aan Nederland werd dit gerealiseerd. Fanfa revoorzitter W. Römkens en bokkegeleider J. Knuiman kregen toen hun nieuwe mas cotte. Met Hein V en Leo voorop marcheerden vervol gens Heineken Fanfare en gezelschap naar het Ontspan ningscentrum, waarde komst van Leo werd beklonken. Hier kreeg de heer Van Munching een oud muziek instrument aangeboden. Sinds 21 mei heeft de fan fare-bok HeinV er een maatje bij. Het is een eenja rige bok, volgens officiële papieren van de Neder landse Geitenfokvereniging Elimus genaamd, maar nu omgedoopt tot 'Leo'. Daar mee is hij genoemd naar de heer Leo van Munching jr. de schenker van deze bok. Het idee om de Heineken Fanfare een nieuwe mascot- tebok aan te bieden dateert van september 1983. Geflankeerd door de heren Römkens links) en Knuiman staatLeoer nog wat onwennig bij nadat hij door de heer en mevrouw Van Munching (midden) aan de fanfare is overhandigd. Rechts bedrijfsleider C. Scheltema. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 7