Op donderdag 30 mei werd onder grote belangstelling van zowel medewerkers van Vrumona als van vertegen woordigers van de diverse toeleveringsbedrijven de nieuwe literlijn officieel in gebruik genomen. Dat is de lijn die bij Vrumona bekend staat als colonne 5. Het hoofd Technische dienst ir. G.C.M. Meijer memo reerde in zijn inleiding dat binnen korte tijd een groot project was gerealiseerd. Aangezien tijdens de sloop van de oude en de opbouw van de nieuwe lijn de overige werkzaamheden in de botte larij zo normaal mogelijk doorgang moesten hebben, was veel overleg en gepuzzel vooraf nodig. Wie nu de situatie vóór en na de ver bouwing met elkaar verge lijkt, wordt vooral getroffen door de ruimte die is ont staan. Dit komt doordat de diverse onderdelen van de lijn vrij compact zijn opge steld. De bediening vindt plaats vanaf een aantal 'ei landen' waar het bedienings personeel goed contact met elkaar kan houdenDe capa citeit van de vuiler bedraagt wordt het mogelijk om pro- dukten die napasteurisatie behoeven ook op deze lij n te kunnen produceren. De projectleider, de heer P.C. van Onselen, kreeg als blijvende herinnering aan 'zijn 5e colonne' een 'gouden vijfje' aangeboden. Uit han den van ir. Meijer ontving de Algemeen Directeur Vru mona ir. L.A.Ch. Rottier een fotoalbum waarin de gehele operatie vanaf de aan vang van de sloop van de oude lijn tot en met de ople vering van de nieuwe lijn stap voor stap is vastgelegd. De heer Rottier prees de samenwerking tussen allen die met dit project zijn bezig geweest. Want deze werk wijze resulteerde in het in korte tijd realiseren van deze enorme klus. De hoop uit sprekend dat deze nieuwe lijn zal meehelpen aan het herstel van de resultaten bij Vrumona stelde hij de lijn officieel in werking. Daarna begon colonne 5 onder het geloei van sirenes en het flit sen van vele lampen met het afvullen van literflessen Pepsi Cola. 30.000 literflessen per uur. De nieuwe colonne is nog niet helemaal compleet en zal binnen afzienbare tijd worden uitgebreid met een pasteurtunnel. Daardoor Een gouden vijfje van de heer Meijer (links) voor de heer Van Onselen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 6