werkt, zijn zij gezamenlijk voor de prijs voorgedragen. Om zijn speech over de onderzoeken van de winnaars en het belang daarvan visueel te ver duidelijken, vertoonde professor Kuiper een film. In eerste instantie zagen de genodigden niets anders dan een aantal zwarte vlekken in een wit vlak. Pas toen er beweging in het beeld kwam, bleek het onderwerp een Dal- matische hond te zijn (een ras met zwarte vlekken op een witte vacht) in de sneeuw. Daarmee werd de stelling van professor Reichardt onderstreept dat beweging essentieel is om goed te kunnen zien. Bovendien vallen bewe gende objecten meer op. Het zien van diepte, hèt onderwerp in de onderzoeken van dr. Julesz, werd ook aanschouwelijk gemaakt. Daartoe Aandachtig luisteren dr. Julesz (links), prof. dr. Reichardt en de heer Heineken naar prins Claus. nodigde professor Kuiper alle aanwezi gen uit een speciale bril op te zetten. Speciaal omdat het ene glas groen van kleur was, het andere rood. Een gepro jecteerd vlak, dat tot dan toe slechts uit rode en groene blokjes bestond, ver toonde daardoor ineens ruimtelijke diepte. De woorden 'Dr. H.P. Heineken Prize' sprongen er toen als het ware uit. Nadat de spreker namens de gehele wetenschappelijke gemeenschap zijn dankbaarheid had uitgesproken voor het beschikbaar stellen van de prijs, kreeg de heer A.H. Heineken het woord als voorzitter van de Heineken Stichting. De heer Heineken zei ver heugd te zijn dat Z.K.H. prins Claus ook dit jaar wederom de prijs wilde uit reiken. Hij bedankte ook de selectie commissie van de Akademie voor haar inspanningen. Met name omdat dit jaar het bijzondere resultaat is verkre gen dat er twee onderzoekers zijn aan gewezen als winnaar. Prins Claus beaamde vervolgens in zijn toespraak dit gedenkwaardige feit van twee win naars. Prins Claus verklaarde met veel plezier te voldoen aan het verzoek de dr. H.P. Heineken Prijs uit te reiken. Daarop overhandigde hij achtereen volgens dr. Julesz en professor Reichardt ieder de helft van de geld prijs, groot f 200.000,-. Tevens bood hij elk het kristal aan dat naast de geld prijs aan de dr. H.P. Heineken Prijs is verbonden. Op dit kristal is een natuur getrouwe kopie in miniatuur bevestigd van de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek, de grondlegger in ons land van de microbiologie. Blij met deze eer Zowel professor Reichardt als dr. Julesz zeiden zich zeer vereerd te voe len dat hun onderzoekswerk zo gewaardeerd is dat zij voor de prijs in aanmerking kwamen. Daarvoor spra ken zij hun grote dankbaarheid uit. Beiden zeiden tevens verheugd te zijn dat nu voor de eerste keer een onder werp uit de psychofysica is gekozen. Dr. Julesz noemde bovendien als reden waarom deze prijs van zo groot belang voor hem is, dat hij de Nederlanders beschouwt als dè deskundigen op het gebied van visuele en auditieve waar neming. Daarbij noemde hij als voor beeld de schilders Hobbema en Ruysdael, die hij als kind al bewonder de, en Antonie van Leeuwenhoek. Dat hij, samen met zijn vriend Rei chardt, juist van de Nederlanders een prijs heeft gekregen voor zijn onder zoeken van visuele waarneming, vond hij een grote erkenning. Na afloop van deze officiële prijsuitrei king vond een receptie plaats in het gebouw van de Koninklijke Neder landse Akademie van Wetenschappen. Daar vormde zich een lange rij van belangstellenden om beide winnaars te feliciteren met deze bekroning van hun jarenlange onderzoekswerkzaamhe den. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 5