Voor het eerst in het 22-jarig bestaan van de Heineken Stichting heeft deze de dr. H.P. Heineken Prijs uitgereikt aan twee geleerden tegelijk. Beiden hebben baanbre kend werk verricht op het gebied van het zien van diepte en beweging. Daarvoor mochten op 31 mei de Hon gaarse dr. Bela Julesz en de Westduitse professor dr. Werner E. Reichardt deze prijs in ontvangst nemen uit handen van Z.K.H. prins Claus. Het kristal, ver bonden aan de dr. H.P Heineken Prijs, met een kopie in minia tuur van de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek. Sinds de Nobelprijs voor het eerst in 1901 werd uitgereikt, is dit behalve de bekendste ook de belangrijkste prijs die wordt toege kend voor wetenschappelijk onder zoek. Sindsdien volgden tal van 'alter natieve Nobelprijzen'. Ook in Neder land hebben academies van weten schappen, universiteiten, industrieën, bedrijven en particulieren vele onder scheidingen en beloningen ingesteld. Verreweg de grootste geldprijs in ons land voor wetenschappelijk onderzoek is de dr. H.P. Heineken Prijs, groot f 200.000,-. Deze prijs wordt eens in de drie jaar toegekend op aanwijzing van de Koninklijke Nederlandse Akade- mie van Wetenschappen. De oprichting en het doel van de Heineken Stichting (het promoten van wetenschap en cultuur) werden voor het eerst bekend gemaakt op een pers conferentie in Amsterdam in 1963. Op 3 april om precies te zijn, de verjaardag van dr. H.P. Heineken. naar wie de prijs is vernoemd. Inmiddels is deze prijs acht keer uitgereikt. De eerste ging in 1964 naar prof. dr. E. Chargaff uit de Verenigde Staten. In 1967 was het prof. dr. J.L.A. Brachet uit België die de prijs in ontvangst mocht nemen en in 1970 was het de Amerikaan prof. dr. B. Chance. De Belgische prof. dr. C. de Duve kreeg de prijs in 1973. Een jaar later werd hem cie Nobelprijs toe gekend. Voor de dr. H.P. Heineken Prijs mogen volgens de reglementen geen Nobelprijs-winnaars in aanmer king komen. Het tegenovergestelde is duidelijk niet het geval, zoals bij pro fessor De Duve blijkt. Tevens blijkt hieruit het belang van het onderzoek van de dr. H.P. Heineken Prijs-win- naars. De vijfde geleerde die de prijs kreeg, was onze landgenoot prof. dr. L.L.M. van Deenen uit Utrecht. De Brit dr. A. Klug en de Zwitser prof. dr. C. Weissmann volgden hem in respec tievelijk 1979 en 1982. De achtste keer dat de prijs werd uitge reikt, werd deze gedeeld door dr. Bela Julesz en prof. dr. Werner E. Reichardt. Dr. Julesz, geboren in Hon garije, is in Murray Hill in de Verenigde Staten verbonden als hoofd onderzoek visuele waarneming aan AT&T Bell Laboratoria. Professor Reichardt uit de Bondsrepubliek Duitsland is direc teur van het Max-Planck Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen. Door de commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten schappen waren zij beiden aangewe zen als winnaars van de dr. H.P. Heineken Prijs. De prijsuitreiking hier van vond plaats op 31 mei jl. in het gebouw van de Akademie te Amster dam. Onder de genodigden bevonden zich uiteraard de bestuursleden van de Heineken Stichting, vertegenwoordi gers van de Akademie en professoren. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3