In memoriam M. DEKKER In memoriam T.R. SWART De heer A.H.J. Centen vertrok op 17 juni naar Ibadan en zal daar voor ongeveer 3 maanden voor een studie-opdracht bij het International Institute of Tropical Agricul ture verblijven. Ook de familie H. de Sitter maakte deze reis en keerde op 17 juli na genoten verlof naar Ibadan terug. In tegen gestelde richting reisden de heer en mevrouw P. Goudswaard en de familie F. Mulder die resp. op 13 juli en op 6 juli in Nederland aankwamen om hier hun verlof door te brengenNaar Lagos keerde de fami lie F.H. Schermers terug en wel op 27 j uliter wij 1 ook de familie M. M. de Vreede na verlof terugkeerde naar Lagos opljuli.Deheeren mevrouw E.H.N. Verheyen uit Kaduna kwa men voor verlof aan in Nederland op 5 juli. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De familie G.J. Mannak uit Gisenyi heeft hun verlof in Nederland doorgebracht en wel van 1 juni t/m 31 juli terwijl de familie A.A. Droop op 31 juli in tegengestelde rich ting reisde om hier hun verlof door te bren gen. De heer M.L. Slisser reisde op 17 juni naar Gisenyi om aldaar gedurende enige maanden diverse verlofvervangingen op zich te nemen. De familie E.J. de Geest is eind juli naar Gisenyi vertrokken, de heer De Geest zal daar de heer R.A.F. Wagenaar vervangen als chef bouteillerie. Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De heer G.J. van Aalst is, na een periode in Nederland doorgebracht te hebben, op 15 juli weer naar Moundou teruggekeerd om daar nog voor ±4maandenals coordinateur service technique werkzaam te zijn. De heer H. Steehouwer keerde 21 juli definitief uit Moundou terug. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De familie FN. Glavimans reisde op 1 juli na genoten verlof weer naar Kinshasa terug en de familie H.F.M. van Grinsven reisde uit Kinshasa naar Nederland op 30 juni om hier hun verlof door te brengen. Ook de familie W. Meijer kwam met verlof en wel op 1 juli terwijl de familie PL. Vandewalle op 15 juli met verlof kwam. De familie R.A. Wille kwam eveneens met verlof uit Kinshasa en wel op 15 juli. De heer W.J. Viertelhauzen uit Boma kwam op 6 j uli met verlof naar Neder land en ook de familie W.I. C.A. van Staveren uit Mbandaka kwam met verlof en wel op 19 juli. De familie G.J.M. Konincks uit Kisan gani kwam op 7 juni met verlof naar Neder land. De heer A.J. Denissen uit Kinshasa is op 14 juni in Nederland gearriveerd. De familie R. Thonhauser is begin juli naar Bukavu gereisd, de heer Thonhauser zal daar de heer Van Staveren vervangen in de functie van 2me mécanicien. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heren A.J. Bracke en M. Vrugteveen reis den resp. op 23 en op 25 juni naar Jakarta om daar voor ongeveer 4 weken installatiewerk zaamheden te verrichten. Heineken Japan JAPAN De familie/. W. C. Loeff uitTokio is op 25 juli voor verlof in Nederland gearriveerd. South Pacific Brewery Ltd. PAPUA NIEUW-GUINE A De heer L. van der Male uit Port Moresby kwam op 21 j uli voor verlof naar Nederland Malayan Breweries Pte Ltd. SINGAPORE De familie D. F. van Berckelaer uit Singapore is vanaf 8 juni t/m 19 j uni met verlof in Neder land geweest terwijl de familie/. Cremer vanaf 28 juli hun verlof in Nederland door brengt. Malayan Breweries Pte. Ltd MALEISIË De familie B. W. Sarre uit Kuala Lumpur kwam eveneens met verlof naar Nederland en wel op 10 juli. Heel hartelijk dank aan iedereen, die mijn afscheidsreceptie tot een onvergetelijk gebeuren heeft gemaakt. Het is onmogelijk voor alle cadeaus en goede wensen persoon- lijk te bedanken. W. de Bree Mede namens mij n vrouw en kinderen wil ik iedereen die op enigerlei wijze belangstel ling heeft getoond op de dag van mijn afscheid van de brouwerijheel hartelijk danken. We hebben een prachtige dag gehad, waarover nog veel wordt nagepraat. De brieven, telegrammen en de prachtige cadeaus en bovenal de komst van zoveel col lega's en ex-collega's uit binnen- en buiten dienst heb ik bijzonder op prijs gesteld. Nog maals onze hartelijke dank. Bert Piëst Aan allen die het mogelijk maakten op 17 juni mijn afscheidsbiertje en diner zo fijn te laten smaken, wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen hartelijk dank zeggen. Het deed mij erg goed chefs en oud-collega's te ontmoeten. Nogmaals hartelijk dank, ook voor de leuke attenties. U allen nog vele gezonde en vooral prettige Heineken-jaren toewensend, tekent T. van Halem Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik de directie van de Heineken brouwerijver tegenwoordigd door mevrouw Van Kooten, alsmede de oud-collega's, hartelijk bedan ken voor de mooie cadeaus die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest. Het waren voor ons weer een paar onvergetelijke uurtjes. G. Kat Op 20 juni is de heer H.W. Nijenhuis (63) overleden. De heer Nijenhuis trad op 1 september 1958 in dienst bij Heineken in Rotterdam. Tot zijn toe treding tot de wachtgeldregeling op 1 augustus 1982 is hij werkzaam geweest als vertegenwoordigerThuis- verbruik Bier. De heer P.EM.M. Heuvelmans (64) is overleden op 20juni. De heer Heu velmans is vanaf 17 juni 1968 werk zaam geweest bij de afdeling verpak ken in Den Bosch. 1 september 1980 werd hij opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling. De heer J. Besselink (74) is overleden op 6 mei. De heer Besselink trad op 1 september 1951 in dienst bij Van Ólf- fen als adj unct-directeur. Na de over name van dit bedrijf in de zestiger j aren door Heineken was de heer Bes selink werkzaam als vertegenwoordi ger bij Drankenhandel Nijmegen. 1 november 1975 ging hij met pensioen Op 15 mei is overleden de heer D. Meijer (79). De heer Meijer is werk zaam geweest bij Coebergh, tot hij in 1971 met pensioen ging. De heer W.M.J. Verbakei (68) is over leden op 21 mei. Sinds de heer Verba kei op 17 februari 1958 in dienst trad bij Heineken in Amsterdam, was hij werkzaam als lasser en leidingmon teur. Voordat hij in juni 1982 de pen sioengerechtigde leeftijd bereikte, is hij opgenomen in de Heineken Invali diteitsregeling. Op 7 juni bereikte ons het droeve bericht van het plotseling over lijden, op 42-jarige leeftijd, van Melle Dekker. Op 24 okto ber 1966 trad hij in dienst bij de Amstel drankenhandel 'Gronoord' in Groningen als hef truckchauffeur. Na de fusie met Heineken werd hij beheerder van het gedistilleerdmagazijn bij drankenhandel 'Groningen' en vanaf 1978 was hij belast met de leiding van de afdeling expeditie. We hebben Melle leren kennen als een fijne collega met een altijd opgeruimd karakter en met veel interesse in zijn werk. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden die wij veel sterkte toewensen bij het verwerken van het zo plotselinge heengaan van Melle. Ook wij zullen hem mis sen. Moge hij rusten in vrede. Op 12 juli j.l. is de heer T.R. Swart op 34-jarige leeftijd wegens een noodlottig verkeers ongeval overleden. Ronald Swart startte zijn loopbaan bij Heineken in 1980 als Product Manager Amstel. Sinds april 1984 was hij werkzaam bij de afdeling Export als Area Export Manager West Afrika. Zijn grote inzet en enthousiaste optreden hebben er toe bijgedragen dat onze concernprodukten een pro minentere positie in deze regio hebben ingenomen. Ronald Swart was een echte 'Heineken'- man en zijn gemotiveerdheid was een voorbeeld voor zijn collega's. Zij die hem gekend hebben en met Ronald hebben samenge werkt zullen met dankbaarheid aan hem terugdenken. Wij wen sen zijn vrouw, kinderen en ver dere familieleden veel sterkte toe.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23