Afscheid C. Kroep Afscheid mw. W. de Bree W.F.K. de Rooy P.C.J. Verkennis Den Bosch - Op 7 juni werd de heer Verkennis met zijn echtgenote ontvangen door de heer De Goede ren, omdat hij op 13 juni 1960 als timmerman bij Heineken in dienst was getreden. Als chef bouwkundige werkplaats sprak de heer Steenbakkers de jubilaris toe. Hij begon zijn toespraak met een overzicht van de loopbaan van de heer Verkennis, die sinds 1981 groepsleider is. Hij heeft altijd een grote plichtsbetrachting aan de dag gelegd, waar bij hij het iedereen naar de zin probeerde te maken. Hij heeft een goed aanpassingsvermogen en weet altijd snel oplossingen te bedenken voor de diverse opdrachten. Zoals vele mensen heeft de heer Verkennis een hekel aan admini stratief werk, maar weet toch alles op tijd af te handelen. De heer Steenbakkers memoreerde ook dat de heer Verkennis elk jaar op de televisie komt omdat hij helpt bij de inrichting van Indoor Brabant. Vervolgens dankte hij de jubilaris voor alles wat hij voor de bouwkundige werkplaats heeft gedaan en voor de prettige samenwerking. Tot slot werd hem nog vele gezonde jaren zowel privé als in het werk toegewenst. Hierna kreeg hij diverse cadeaus overhandigd namens de collega's en alle medewerkers. Amsterdam - Op 7 juni werd op grootse wijze het 25- jarig jubileum van de heer De Rooy gevierd. De heer De Rooy, die vergezeld was van zijn vrouw, zoon en dochter, werd bij de binnenkomst van 'zijn' Roei schip uitbundig met een 'lang zal hij leven' begroet door de aanwezigen, die allen een hoofdtooi droegen met de tekst '1 love Willem'. Hierna werd een speciaal jubileumlied ingezet met een karakterschets van de heer De Rooy, die begonnen is bij Extern Transport en nu werkzaam is als tapper/kelner in de ontvangstruimten van Public Relations. Vervolgens werd hem namens zijn collega's een enveloppe met inhoud overhandigd. De heer de Rooy gaf hierop te kennen dat hij zelf het Roeischip door wilde gaan om alle aanwezigen te bedanken voor hun belangstelling. Tijdens deze langdurige rondgang werd hij wederom verrast. Nu door de binnen komst van het orkest van de Amsterdamse carnavalsvereni ging. De heer Mulder van deze vereniging sprak de jubilaris toe en overhandigde een bronzen beeldje van het Amster damse Lieverdje als onderscheiding voor zijn werkzaamhe den voor de vereniging. Tot slot werd dit jubileum voortge zet volgens het door hem vaak uitsproken gezegde "Gezellig dat je er ook bent. Neem wat te drinken van mij". Den Bosch - Op 30 mei nam de heer C. Rroep, vergezeld van zijn echtgenote, afscheid van de brouwerijTijdens de recep tie sprak de heer Roop de heer Rroep toe. Hij noemde eerst het grote plichtsgevoel van de heer Rroep, die vond dat er eigenlijk geen tijd was om vrije tijd op te nemen. De heer Roop bracht ook in herinnering hoe de heer Rroep in 1938 in dienst was gekomen in Rotterdam en tijdens de oorlog tenslotte was ondergedoken op de brouwerijNa een spoed opleiding in Engeland ging hij tenslotte voor zes maanden naar Singapore, en vervolgens naar Indonesië. In '58 werd hij na de nationalisatie van de brouwerij te Surabaya als per ronbeheerder in de Bossche brouwerij aangesteld. Sinds 1968 was hij werkzaam als groepsleider intern transport. De heer Roop sprak vervolgens zijn grote waardering uit namens de hele afdeling voor de grote collegialiteit die van hem uitstraalde en vond het jammer nu afscheid te nemen. De heer Rroep kreeg een enveloppe met inhoud aangebo den voor de reis naar Nieuw-Zeeland en Indonesië. Voorts kreeg hij een modelbouwpakket vooreen heftruck, cadeau bonnen èn, uit handen van de heer Oostra, de bronzen 'Pie- ter Pils' in verband met zijn dienstverband van meer dan 40 jaar. Rotterdam - Op 21 mei werd in Rotterdam afscheid genomen van mevrouw W. de Bree, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vergezeld door haar vrien din werd mevrouw De Bree eerst in kleine kring ontvangen door de heren Jellema, Voogel, Van Velzen en mevrouw De Leeuw. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar De Raads- kelder waar in een geanimeerde sfeer een groot aantal perso nen mevrouw De Bree de hand kwam drukken. Bij die gele genheid mocht zij bovendien een grasgroene gieter in ont vangst nemen, waarin een waardebon zat. Dat symbolische cadeau had vooral betrekking op de nieuwe woning die zij gaat betrekken en waarbij zij zich naar hartelust met tuinie ren kan bezighouden. Mevrouw De Bree trad op 1 decem ber 1949 in dienst bij de exportafdeling van de Amstel Brou werij in Amsterdam. Na de fusie met Heineken bleef zij betrokken bij de exportafdeling en verhuisde haar werk kring van Amsterdam naar Rotterdam. Het gezelschap oud- Amstel medewerkers dat haar omringde dunde in de loop der jaren aardig uit. Mevrouw De Bree was de laatste 'Am- stel-gediende' in Rotterdam. Dat zij door de Amstel-mede- werkers beslist niet is vergeten, bleek bij haar afscheidsre ceptie, want vele bekenden uit haar Amstel-tijd waren op 21 mei naar Rotterdam gekomen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 21