Den Bosch staat bekend als een 'nijvere' stad. In 1525 waren er bijvoorbeeld 24 gilden in Den Bosch, die 71 ambachtelijke beroepen bevatten. Nog steeds tieren de industrieën in en rond deze stad welig. Zo telt het gebied van de Bossche Kamer van Koophandel 18.000 onderne mingen. Het idee van de Industriële Kring was dan ook als bijdrage aan de viering van het 800-jarig jubi leum van de Brabantse hoofdstad een 'Bedrijvenpresentatie' te organiseren. Zo zouden de Bossche bevolking en de belangstellenden van elders een beeld kunnen krijgen van wat zich hier afspeelt op industrieel gebied. Tevens zou men door deze bedrijvenpresenta tie kennis kunnen maken met de nieuwste technische en technologische ontwikkelingen. Behalve het leerzame karakter - wat maken de bedrijven, hoe maken ze het en waarvoor worden de produkten gebruikt - zou de bedrij venpresentatie ook gezellig moeten zijn. Een uitje voor het hele gezin. Inmiddels heeft de 'Bedrijvenpresen tatie 's-Hertogenbosch 800' plaatsge vonden van 31 mei tot en met 9 juni. Ruim honderd bedrijven presenteer den zich daar met goed verzorgde, kleurrijke en vooral informatieve stands. Een van de stands was natuur lijk van Heineken Nederland. Want als hoofdsponsor van de viering rondom het 800-jarig bestaan mocht de brou werij uiteraard niet ontbreken. Vooral niet omdat onze Bossche vestiging een van de grotere industrieën in die plaats is en daardoor vele bindingen heeft met de plaatselijke gemeenschap. Onze stand was opgezet als een soort groot foto-album. Van de ingang naar de uitgang was er maar één route mogelijk. Foto's, displays en opvallend ingerichte standhoekjes lieten de bezoeker kennismaken met het heden en verleden van de brouwerij. Achter eenvolgens passeerde men onder meer informatie over de brouwerijen in Den Bosch vanaf 1400, tot de opening van de Fleineken vestiging ter plaatse in 1958. Een logisch vervolg was een col lage met foto's van uitbreidingen van de brouwerij en de vermelding van het groeiend aantal personeelsleden. Dat die personeelsleden een actief vereni gingsleven kennen binnen èn buiten het brouwerijterrein, liet een collage zien van prijzen, vaantjes en vereni- gings-mascottes. Blikvanger daarbij was de etalagepop in fanfare-uniform. Hoe bier wordt gebrouwen en welke grondstoffen daarvoor worden gebruikt werd uitgebreid duidelijk gemaakt met een overzicht van het brouwproces en flesjes met grondstof fen Een massale display liet zien welke produkten tot slot allemaal de Bossche vestiging verlaten. Heel herkenbaar voor het publiek tenslotte waren de video-presentaties (op maar liefst negen televisieschermen te zien). Want daarin zag men bijvoorbeeld de bin ding die de brouwerij heeft met Oetel- donk, wanneer het carnaval is. Jazz in Duketown is zo'n ander evenement, waarbij ons concern zich betrokken voelt. Ook de eigen Heineken Fanfare trad duidelijk op in deze video-produk- ties, door het geheel van muziek te voorzien. En wie eenmaal de 'Heer lijk, helder. .tune' door de fanfare heeft horen spelen, vergeet deze melo die niet zo snel. Hoewel de organisatie op meer bezoe kers had gerekend, bedroeg het aantal belangstellenden toch nog 15.000. Was het weer net niet die dagen zó schitte rend geweest, dan waren het er onge twijfeld meer geweest.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 20