s si iimmmiiH Gevraagd: hockeydames m ititimtimt» sn verleenden daarbij assisten tie. Het voetbaltoernooi ken merkte zich volgens HVZ- voorzitterG. Goedhart door een opvallend sportief verloop. De heer D. Blom, die tijdens alle wedstrijden aanwezig was om eerste hulp te kunnen verlenen, hoefde slechts voor een aantal kleine blessures in actie te komen. (Gips was er overi gens achteraf toch wegge legd voor Simon van Wijk van de afdeling financien, die zijn pols had gebles seerd.) Spelmoment uit de finale tussen de kwaliteitsdienst (in het gestreepte tenue) en financiën Ir. J.E. Dekker (produktieleider Zoeterwoude) overhandigt de beker behorend bij de tweede plaats aan fmanciën-aanvoerder Peter Heemskerk. Links van Heemskerk de aanvoerder van het winnende team, Fred Heijmans van de kwaliteitsdienst. Tweede van rechts Jan Vavier van HVZ en geheel rechts Aad Steenbergen van bottelarij 5. 'Slechts' vier bekers waren er te verdelen voor de in totaal tien voetbalteams die deelnamen aan de Heineken Sportweken. Evenals vorig jaar was dit voetbaltoernooi georganiseerd door Heine ken Voetbalvereniging Zoe terwoude (HVZ). De tien elftallen waren afvaardigin gen van de Zoeterwoudse afdelingen administratie, financiën, intern transport, kwaliteitsdienst, Heineken Automatiserings Groep, ver pakken en personeelszaken. Verpakken en intern trans port zelfs met twee ploegen Uiteraard deed ook ontvan gende club HVZ zelf mee, al was het dan met maar één elftal. Een aantal HVZ-spe- lers kwam tijdens dit toer nooi namelijk uit voor hun eigen afdeling. De leiding van de 'Heineken Sportweken' was in handen van de Alphense Scheids rechters, een groep scheids rechters die onder die naam onlangs ook tegen HVZ was uitgekomen. De heren W.J.B Dierijk, J.G. Bakker en W. Spruit van Heineken Het toernooi was zodanig in twee poules opgezet dat de wedstrijden verspreid over zeven wedstrijddagen kon den worden gespeeld. Daar bij was rekening gehouden met de diverse ploegendien sten van de deelnemers. Dank zij mededelingen op de publicatieborden en een groot aankondigingsbord bij de portiersloge was de sup portersopkomst redelijk groot. Niet duidelijk genoeg was blijkbaar de oproep voor de finale. Of wellicht was de reis van de woon plaats naar de brouwerij in Zoeterwoude op een vrije zaterdag voor velen te groot Spanning kende de finale zeker wel. Pas na strafschop pen werd namelijk de win naar bekend, omdat de eind stand 3-3 was. De kwaliteits dienst bleek de beste. Goede vorm hadden zij bij alle wed strijden gemanifesteerd. Zo eindigde de wedstrijd tegen personeelszaken bijvoor beeld in een 7-1 stand. Num mer twee van de Heineken Sportweken had in de aan loop naar de finale een nog groter doelsaldo bereikt met een stand van 9-0 tegen financiën. Thuisclub HVZ werd tenslotte derde, terwijl ploeg 5 van de afdeling ver pakken de vierde plaats in beslag nam. Het Heineken dames-hockeyteam heeft nog een aantal plaatsen beschikbaar. Dit team zal in septem ber weer van start gaan in de bedrijfscompetitie, die in Amsterdam wordt gespeeld. Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk opgeven bij mevrouw mw. T. Knorringa, A/Wet.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 18