m Van vast naar vloeibaar De voornaamste grondstoffen van ver pakkingsglas zijn zand, soda, kalk steen en nepheline. Om de kleur bruin te krijgen worden kleine hoeveelheden ijzeroxyde, koolstof en natriumsulfaat toegevoegd. Deze grondstoffen wor den, nauwkeurig gedoseerd, ge mengd. Dit 'gemeng' gaat via trans portbanen naar de glasoven. Deze oven heeft de vorm van een klein over dekt zwembad, heeft een oppervlakte van 100 vierkante meteren iszo'n twee meter diep. De temperatuur is er hoog: Afvullen op proef Vanuit Schiedam zijn zo'n honderddui zend nieuwe flesjes van de proefrun naar Zoeterwoude vervoerd. Daar zijn ze op 20 juni, deels met water, deels met bier, afgevuld op colonne 2. Zoals tevoren al bekend was zal met name een aantal transportbanen, bijvoor beeld de in- en uitloop bij de wasma chine en de pasteur, moeten worden aangepast aan de kleinere diameter van de fles. Bij de proef, die goed is ver lopen, werd een laag breukpercentage vastgesteld. van de machine die de flesjes produ ceert. Toch, al is het dan met behulp van moderne machines, gebeurt het vervaardigen van glas nog steeds vol gens het principe van blazen en vor men in een mal. Daarom ook de naam glasblaasmachine. En weer naar vast Via kanalen wordt het vloeibare glas geleid naar de glasblaasmachine. Door een opening stroomt daar onafgebro ken een grote sliert letterlijk roodgloeiend materiaal naar buiten waarvan door een mechanische schaar telkens een vaste hoeveelheid wordt afgeknipt. Voor ons nieuwe bierflesje is dit een 'druppel' van circa 256 gram. De druppel valt als een imponerende vuurbal in een zogenoemde voorvorm. Hierin wordt, zoals het woord reeds aangeeft, de fles globaal gevormd. Ver volgens wordt deze overgebracht naar een navorm waarin de fles wordt afge werkt en de uiteindelijke vorm ver krijgt. Hierna wordt de nog nagloeiende fles 'gelost' uit de navorm. De glastemperatuur bedraagt dan circa 400°C. Via een transportband wordt de fles vervolgens door een ontspannings oven geleid waarin de temperatuur van de fles weer wordt opgevoerd naar 550°C en vervolgens wordt afgekoeld tot kamertemperatuur. Dit proces is noodzakelijk om spanningen die in de fles aanwezig zijn, weg te nemen. De fles in nu gereed. Op weg naar de automatische stape laar wordt iedere fles op ongeveer 15 aspecten gecontroleerd. Indien deze controles goed zijn uitgevallen wordt de fles samen met 3.499 andere op een pallet gestapeld en tenslotte van krimp- folie voorzien. Klaar voor transport naar de brouwerijen. ongeveer 1.500 °C. Nadat het gemeng in de smeltoven is opgenomen in het al aanwezige vloeibare glas stroomt het naar de lauterzone. Hier blaast men lucht door het vloeibare glas om even tuele gasbellen te verdrijven. Hierdoor vindt ook een menging plaats van de vloeibare massa waardoor een gelijk matige glassamenstelling wordt verkre gen. Vervolgens stroomt het glas naar de werk- of vooroven. De temperatuur wordt hier teruggebracht tot 1.200 °C. De hete massa is klaar voor verwer king. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17