De officiële ingebruikname van de warmte/kracht centrale op het terrein van de Heineken brouwerij in Zoeterwoude werd letterlijk omlijst met veel toeters en bellen. Die maakten een aardig kabaal nadat de minister van Economische Zaken drs. G.M.V. van Aardenne de symbolische openingshandeling had verricht. De openingshandeling door minister Van Aardenne n het ontvangstgebouw De Hooi berg waren meer dan honderd genodigden er getuige van hoe de minister op een bedieningspaneel enkele schakelaars omzette. Eenmaal in de juiste stand gezet klonken de toe ters en bellenlichtten de vignetten van Heineken en Shell afwisselend op en werd een dia geprojecteerd die duide lijk maakte dat de officiële opening een feit was. Heineken Nederland B.V. en Shell Nederland B.V. hebben op gelijke basis deelgenomen aan dit project waarmee een investering is gemoeid van 21 miljoen gulden. In juli '83 werd de basis voor die samenwerking gelegd toen het contract werd ondertekend. Voortdurend stijgende energiekosten - een stijging die in 1973 werd ingezet met de oliecrisis - maakten het voor het bedrijfsleven noodzakelijk om juist die kostenpost kritisch te bekijken. De totale energiekosten voor Heineken in Nederland bijvoorbeeld, bedragen ongeveer 2 procent van de omzet. Aan het eind van de jaren zeventig groeide bij Heineken de behoefte om de ener gierekening omlaag te brengen. Voor gas lukte dat behoorlijk, maar voor het elektriciteitsgebruik lag dat moeilijker als gevolg van de voortschrijdende automatisering en mechanisering van kantoor en bedrijf. Om ook op de kos ten van de elektriciteit te kunnen besparen lag de koppeling van warmte en kracht (zie het kader over de voor delen van die koppeling) het meest voor de hand. De samenwerking met Shell betekende dat er snel en ade quaat plannen gemaakt konden wor den. De betrokkenheid van Shell bij dit soort projecten laat zich verklaren door het feit dat deze energie-produ cent zelf ook tevens een groot energie verbruiker is. En in die hoedanigheid heeft men in de loop der jaren heel wat technologieën ontwikkeld en toege past om in het eigen bedrijf het energie gebruik aan te pakken. Ervaring met gasturbines deed men op bij de exploi tatie van de olievelden. En op haarraf- finaderij te Pernis heeft Shell inmid dels twee warmte/krachtcentrales in gebruik. Drie gasturbines vormen het hart van de warmte/krachtcentrale die is onder gebracht in een deel van het machine kamer/ketelhuiscomplex. De bouw van de centrale heeft een jaar gevergd. Daaraan vooraf ging een uitgebreide studie om te kunnen vaststellen wat voor soort installatie het meest geschikt zou zijn voor een brouwerij. Een brouwerij heeft namelijk als eigen schap een sterk schommelende elektri- citeits- en stoombehoefte. En die behoeftes vertonen, onafhankelijk van elkaar, pieken en dalen. Met behulp van de computer werd die vraag naar energie eerst duidelijk in kaart gebracht. Om aan dc hand daarvan een optimaal ontwerp voor de te bou wen centrale te kunnen maken. De warmte/krachtcentrale die nu in gebruik is genomen kan de gehele Zoe- terwoudse brouwerij voorzien van de benodigde elektriciteit (11 Megawatt) en stoom (55 ton per uur) en levert j aar- lijks een besparing op van ongeveer 25% op de energierekening. Voor het verbruik van het Nederlandse aardgas betekent de ingebruikname van de warmte/krachtcentrale een besparing van 11 miljoen kubieke meter op jaar basis. Een toost op de nieuwe installatie. Van links naar rechts ir. B.A. Horstman (directeur produki l Shell Nederland B.V.drs. G.M.V. van Aardenne (minister van Economische Zaken), dek Heineken N.V.), ing. A.J.M. Houdijk (burgemeester Zoeterwoude) en algemeen directeurl* 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10