Massale opzet personeelsonderzoek Op 20 mei ging het personeelsonderzoek over informatie en communicatie binnen de onderneming van start. Uniek was de massale opzet. Aan alle circa 5.800 Heine- ken medewerkers in Nederland werd namelijk gevraagd de vragenlijsten in te vullen. Ook de aanpak was bijzon der. "Ik stel me er niet zoveel van voor" zegt iemand die de lijsten nog niet heeft ingevuld. "Het onderzoek is veel te groot, het vraagt de mening van zesduizend individuen. Ik heb begrepen dat het onderzoek erover gaat of informatie goed doorkomt. Ik denk niet dat zo'n onderzoek daar aan iets verandert, want het geven van informatie kun je niet van bovenaf afdwingen. Dat is een mentaliteit, en die wijzig je niet." "Ik vind het goed dat alles eens op een rijtje wordt gezet. Maar of de con tacten tussen de chefs en de medewerkers nu werkelijk beter worden. Op mijn eigen afdeling waarschijnlijk niet. Daarvoor hebben we geen tijd." "Mijn verwachting is dat er echt iets zal gebeuren aan de hand van de resultaten van dit onderzoek. Ze zetten het toch niet voorniets zo groots op? Daarom vind ik het goed. Ik denk dat het vaak van jezelf afhangt welke en hoeveel informatie je normaal krijgt. Maar je wordt door dit onderzoek nog wel eens nadrukkelijk gewezen op het bestaan van com municatiemiddelen, dieje tot nu toe niet zo veel raadpleegde. Zoals het publicatiebord. Bijeenkomsten volgens schema Om de dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk hinder te laten ondervin den van het personeelsonderzoek, waren de schema's voor de bijeenkom sten opgesteld door de personeelsfunc- tionasrissen. Zo bogen zich in de periode van 20 mei tot en met 7 juni op alle vestigingen in het land medewer kers over de vragenlijsten. In Den Bosch en Zoeterwoude zelfs iedere dag in die periode, op diverse tijdstip pen en op diverse plaatsen. En alles in aanwezigheid van een medewerkster van het Nederlandse onderzoeksbu reau IPM (Instituut voor Psycholo gisch Marktonderzoek), die zonodig toelichting kon geven bij de vragen. Aan het einde van de bijeenkomst plakte zij ter plaatse de enveloppe met de vragenformulieren dicht als bewijs Vrijblijvend 1 Over de deelname waren op het moment van schrijven nog geen gege vens bekend. Er was alleen bekend dat in de eerste week aan 500 van de 1.750 uitnodigingen geen gehoor is gegeven. Het exacte deelnamepercentage werd pas na 14 juni bekend. Dat was name lijk de datum waarop de inzendtermijn sloot voor degenen die hun vragenlijs ten thuisgestuurd hadden gekregen omdat zij niet bij de groepsbijeenkom sten op het werk waren geweest. Wie niet voor die datum zijn of haar formu lieren had geretourneerd, kreeg daar over geen rappelbrief ter herinnering. 2 Immers, deelname aan het onderzoek stond eenieder vrij Resulaten Deze en de volgende maand zullen bij Mevrouw P. Uitenbroek,de coör dinatrice van dit onderzoek bin nen Heineken:"Het ging om een onderzoek onder het personeel dat de onderneming van belang acht. Om het beleid zoveel mogelijk af te stem men op de mogelijkheden van de onderneming en de wensen van de medewerkers, is het nodig de mening van die medewerkers te kennen. En omdat het het bedrijf is dat het onder zoek van belang acht, moest het in werktijd plaatsvinden. Vanwege de efficiëntie gebeurde het in groepsver band." dat beslist geen Heineken functionaris de ingevulde lijst onder ogen zou komen. Echt anoniem Hoewel anonimiteit verschillende keren was gegarandeerd, bleef er bij sommigen toch twijfel over bestaan. Toch was de opgave van de kosten- plaats en de functiecode uitsluitend nodig voor de externe onderzoeksbu reaus om later de gegeven antwoorden overzichtelijk per werkmaatschappij, vestiging, centrale dienst of afdeling te kunnen rangschikken. Market and Opinion Research Insti tute (kortweg MORI) de gegevens worden verwerkt. In september zal dan een eerste rapportage gereed kun nen zijn. Zo spoedig mogelijk worden dan ook de Heineken medewerkers geïnformeerd over deze eerste resulta ten. Naar verwachting zijn de gepreci seerde resultaten voor het einde van dit jaar beschikbaar. Velen bogen zich vorige maand over de vragenlijsten. Zo ook bij Bokma in Leeu warden (foto 1), Drankenhandel Dinkel Regge te Almelo (2), Heineken Den Bosch (3) en Vrumona in Bunnik (4). 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 3