16.. 17 a Bi HIHIIHHHB Personeelsblad van Heineken 3 Massale opzet perso- neelsonderzoek 4 Heineken Sevens: top- rugby in ons land 5 Flamingo's gesexed; Tennisballen van 7-Up 14 Bedrijfsnieuws: 19 Eén uit 6-duizend: L J.M. Verbeek uit Den 24 Het toneelleven van M. Kaan uit Amsterdam 25 Jubileum en afscheid 30 Vatvaria HET LEZEN WAARD Een groot succes was de Heineken- deelname aan de 'Netherlands agricul tural exhibition', een landbouwten toonstelling in Peking. Sinds twee jaar is Heineken bier ook verkrijgbaar in China, waar de bierafeet in 1984 21 mil joen hectoliter bedroeg. De verwach ting is dat deze afeet snel zal stijgen. Maar ons concern is op meer gebieden actief. Zo zijn er besprekingen over het bouwen van brouwerijen. Met name de besprekingen over het opzetten van een hopverwerkingsbedrijf zijn in een vergevorderd stadium. Voor meer informatie over de Heineken activitei ten in de Volksrepubliek China zie pag a o •*c:u>- i M 6 Bedrijfsnieuws: Voetpad in Zoeterwoude; Garage in Den Bosch geopend; Portiersloge Amsterdam verbouwd 8 Buitenland: Trefcentrum op Interbrau; Bijzondere blikmaat voor Puerto Rico; Mützig een succes in Kameroen 10 Veel voetbalberichten bij de verenigingsactiviteiten 12 Sail Amsterdam bijna in aantocht Reclame service verhuisd; Een schoner glas met naspoe- ler; Amsterdam gepromoot vanuit KuiperijNieuwe jury bus bij evenementen 16 Activiteiten in China 18 H. Kloek, sinds kort bedrijfsleider in Zoeter woude Bosch 20 Grote rampenoefening met talloze slachtoffers op brouwerijterrein 22 Ideeënbus 26 Kroniek 28 Proost 36e jaargang nr. 5 Juni 1985 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Rectificatie In Vers van 't Vat 3/1985 is in het artikel 'Verantwoordelijk heid voor de eigen gezondheid van groot belang' een sto rende fout geslopen. Op pagina 9 wordt onder het tussen kopje 'Alcohol en werk' gesproken over een Notitie Alcohol- beleid. Zoals u onlangs in een personeelsmededeling heeft kunnen lezen, is er een alcoholbeleid vastgesteld. Een belangrijk element in dat beleid is de procedure bij alcohol misbruik. Het is dus beslist niet de bedoeling, zoals in het artikel in nummer 3 werd vermeld, het alcoholgebruik bij onze onderneming te voorkomen, maar het overmatig alco holgebruik ofwel alcoholmisbruik te voorkomen. Bij de voorpagina: Een schitterend schouw spel, deze 'tallships'. Van 1 tot en met 6 augustus zij n ze weer in Amsterdam tijdens Sail '85. Bij de achterpagina: Biertransport over het Singel in Amsterdam in de jaren dertig. Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoete/meer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 7/85 dienen uiterlijk 10 juli en voor 8/8515 augustus a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 2