In Memoriam C.WALTER Brasseries du Logone S.A. TSJAAD De heer H. Steehouwer keerde na verlof op 27 mei naar Moundou terug. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De heer H. G. Liebetrau is eind juni na verlof naar Kinshasa teruggekeerd. De heer P. Kool keerde op 13 juni terug naar Bukavu. De familie W. van Gansbeke uit Ban- dundu werd op 9 april verblijd met de geboorte van hun zoon Koen. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De familie K. van Dalen uit Jakarta is van 8 t/m 21 juni met verlof in Neder land geweest. De heer en mevrouw A.J. Kraayo uit Tangerang en de familie R H. Siwalette uit Medan arriveerden eveneens voor verlof, respectievelijk op 1 en op 11 juni. Jordan Brewery Co. Ltd. JORDANIË De familie J. W. Kroonen uit Amman is vanaf 15 mei t/m 24 juni met verlof in Nederland geweest. South Pacific Brewery Ltd. PAPUA NIEUW-GUINEA De heer A. J. Bracke keerde op 5 mei uit Port Moresby terug. DANKBETUIGINGEN Mede namens mij n vrouw wil i k u allen hartelijk bedanken voor de overweldi gende belangstelling bij mijn afscheids receptie. Ook voor de vele bloemen en cadeaus. Het is voor ons een onvergete lijke dag geworden. Nogmaals heel har telijk bedankt! W. Both Mede namens Leny en de kinderen wil ik iedereen bedanken, die elk op eigen wijze, bijgedragen hebben mijn 25- jarig jubileum tot één groot feest voor ons te maken. Het is voor ons een dag geworden om nooit meer te vergeten. P.M.C.M. Pulles Het is al een gebeurtenis om met pen sioen te gaan en daardoor in een bijzon dere belangstelling te staan. Dit gebeurt dan bovendien in tegenwoor digheid van je familieleden. Wanneer je achteraf kunt zeggen dat het "ge slaagd" was, is dit in bijzondere mate te danken aan je collega's. Bij mij is dit het geval geweest, daarvoor allemaal HARTELIJK DANK! Mw. J.M.A. de Langen-Buschgens Allen hartelijk dank, mede namens mijn vrouw, voor uw vele blijken van belangstelling welke wij mochten ondervinden bij mijn afscheid. Het was geweldig en wij denken met veel genoe gen hieraan terug. T.W. Konings Ook namens echtgenote en zonen dank aan allen voor de belangstelling bij mij n afscheidEn niet te vergeten de vele leuke schriftelijke reacties van col lega's. De cadeaus die ik mocht ontvan gen zullen een blijvende herinnering zijn aan de plezierige en creatieve werk periode die ik bij Heineken mocht bele ven. J.C.J. Schiet Mede namens mijn gezin wil ik ieder een hartelijk bedanken voor haar of zij n bij drage om van mij n 25-j arig j ubi- leum een feestelijke gebeurtenis te maken. D. Leeuwenburg Mede namens mijn vrouw en kinderen, wil ik al degenen bedankendie hebben bijgedragen tot de warmte en hartelijk heid, waarmee mijn "met pensioen gaan" is begeleid. Het was een goede start van de oriëntatie op de nieuwe mogelijkheden, die de "troisième age" biedt. J. W. G. van Rosmalen Het samengaan van mijn 25-jarig jubi leum met mijn functiewisseling binnen Heineken maakte de receptie op 25 maart j .1. enigszins tot een afscheid van allen die het Planning Control sys teem hielpen opbouwen, doch ander zijds tot een stimulerend begin door de vele goede wensen. Mijn vrouw en ik danken langs deze weg gaarne van harte voor de persoon lijke en schriftelijke belangstelling. Onze speciale dank willen wij gaarne tot uitdrukking brengen aan allen, die het gebeuren zo goed verzorgden. J.A. Klomp Op de receptie ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstjubileum waren wij uiterst verrast over de grote belangstel ling en geschenken die wij mochten ontvangen. Wij willen u dan ook langs deze weg, voorzover niet persoonlijk gebeurd, alsnog bedanken voor deze onvergetelijke dag. Fam. J. L. Hameiers Om geen risico te lopen iemand te ver geten, wil ik op deze manier iedereen hartelijk danken voor de enorme belangstelling ondervonden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Nogmaals hartelijk dank. H. van Beek Langs deze weg wil ik gaarne een ieder bedanken voor de blijken van belang stelling en medeleven, tevens voor de bloemstukken bij het overlijden van mijn man. Mw. M. Kooiman-Voogd Hartelijk dank voor alle blijken van deelneming ondervonden bij het over lijden van mijn man Joop Keiler. Alle lieve brieven, telefoongesprekken en aanwezigheid bij de crematie heb ben ons heel veel steun gegeven. A.H. Keller-van Hugten en kinderen OVERLEDEN Op 1 april is overleden de heer J. Keiler (65). De heer Keiler trad op 16 oktober 1951 in dienst bij Heineken als medewerker finan ciële controle van de afdeling bui tenland. Sinds 1 juli 1960 was hij werkzaam bij het pensioenfonds, waar hij intensieve contacten onderhield met gepensioneerden bij het verstrekken van informa tie en adviezen. 1 november 1984 ging de heer Keiler met pen sioen Op 2 april is overleden de heer D. Bakker (74). De heer Bakker is op 2 augustus 1948 in dienst getre den bij Hulstkamp aan de Maas kade in RotterdamDe heer Bak ker is daar werkzaam geweest als chef van de bottelarij tot zijn pen sionering op 1 januari 1976. Zeer onverwachts is op 10 mei jl. overleden onze collega Cor Wal ter. De verslagenheid bij allen die hem hebben gekend, is groot. Cor kwam in 1948 in dienst van de Amstel Brouwerij in Amster dam. Hij is werkzaam geweest bij de expeditie en bottelarij. Laat stelijk had hij de functie van groepsleider verpakken in de brouwerij aan de Van der Helst- straat. Wij hebben Cor leren ken nen als een opgewekte, onver stoorbare en fijne collega. Zijn heengaan is dan ook voor allen die met hem samenwerkten een groot verlies, dat wij niet spoedig zullen vergeten. Wij wensen zijn echtgenote en naaste familiele den zeer veel sterkte toe bij dit verlies. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 27