Afscheid E. Piëst D. Leeuwenburg J.L. Hameiers Afscheid L.A. van de Wiel «IT Nuth - Op 3 mei werden de heer Hameiers en zijn gr "Hg familie ontvangen te Nuth door de heren Folmer en faal# Janssen. Nadat de speld was overhandigd, verplaatste het gezelschap zich naar café-reStaurant Fort St. Pieter te Maastricht, gelegen op de bekende berg bij deze stad. Het was niet geheel toevallig dat deze plek was geko zen voor het vieren van dit jubileum, want aan de voet van deze berg is de heer Hameiers geboren en getogen. Op ver zoek van de heer Hameiers vonden er geen toespraken plaats, zodat de receptie direct kon beginnen. De belangstel ling was in één woord overweldigend. Uit alle hoeken en streken waren de mensen gekomen om het jubilerende hoofd distributie en technische diensten van het horecage- bied Limburg te feliciteren. Vele mooie geschenken zoals een tuinbed, barbecue en schitterend horloge, werden over handigd namens personeel en collega's. De medewerkers uit Horst overhandigden de heer Hameiers het volledige wagenpark in miniatuur-uitvoering, door henzelf in de bekende Heineken en Amstel kleuren geschilderd. Zwolle - Na een dienstverband van bijna 40 jaar werd op 1 mei afscheid genomen van de heer E. Piëst. Uit alle wind streken van het land was men naar Zwolle gekomenDit was tekenend voor de heer Piëst: hij was bekend en bemind. In zijn toespraak haalde de heer Leereveld herinneringen op uit het rijke arbeidsverleden van de heer Piëst. Steeds is de horeca-buitendienst zijn werkterrein geweest. De heer Leereveld belichtte uitvoerig de typerende wijze van optre den van deze horecavertegenwoordiger zowel intern als bij de klant. Als cadeau werd de heer Piëst een kettingzaag aan geboden in verband met de vele bomen in zijn grote tuin. Tevens kreeg hij daarbij twee flessen van zijn lievelings drank overhandigd. De heer Stolte vermeldde hierna in zijn toespraak de verbale kwaliteiten van de heer Piëst en bood hem namens de CTD de traditioneel versierde duig aan. Als laatste sprak mevrouw Weel, wier familie al jarenlang goede contacten onderhoudt met de familie Piëst, van het gelijkna mige agentschap uit Wervershoof. Uiteraard sprak de heer Piëst zelf als laatste. Hij deed dit op geestige en op voor hem typerende wijze. rtjT Zoeterwoude - Met zijn echtgenote en kinderen jp ™j werd de heer D. Leeuwenburg ter gelegenheid van faalaP zijn 25-jarig jubileum op 1 mei ontvangen door de heren Siertsema, Kruidenier en Van Eerde. Daarbij over handigde de heer Kruidenier de gouden speld aan het jubile rende hoofd van de dienst Assistentie Werkmaatschappijen van HTB. Als eerste sprak de heer Siertsema de heer Leeu wenburg toe tijdens de druk bezochte receptie. Hij sprak onder meer de wens uit tot een goede onderhandelingsrela tie met de VMHP te komen, waarvan de heer Leeuwen burg lid is. Vervolgens sprak de heer Tops. Net als de heer Siertsema gaf hij gehoor aan het verzoek van de heer Leeu wenburg niet over diens levensloop te praten. In plaats daar van gaf hij een aantal karakteristieken van de heer Leeuwen burg. Tot slot van zijn toespraak overhandigde hij een atlas. Een fiets - mede namens het personeel - en een album met foto's plus teksten van zijn medewerkers waren de cadeaus die de heer Leeuwenburg ook kreeg aangebodenDaarvoor hadden die medewerkers echter als hoogtepunt van de receptie een act opgevoerd, met een muzikale persiflage over de reizen en werkzaamheden van hun baas. Den Bosch - Na enig uitstel in verband met ziekte vond op 15 mei een afscheidsreceptie plaats ter gelegenheid van de pensionering van de heer Van de Wiel. In de Cambrinuskel- der kreeg de heer De Rooij als als chef garage het woord. Hij vertelde dat het nog maar twee jaar geleden was dat de heer Van de wiel zijn 25-jarig jubileum had gevierd en het daarom niet nodig vond langdurig over die 27 jaar uit te wei den. De heer De Rooij omschreef de scheidende groepslei der garage als een vaderlijke figuur, die zijn medewerkers inspireerde. Tevens was hij zuinig met onderdelen en gereed schap, met zijn auto en met het opnemen van snipperdagen. Als adviseur in autozaken stond hij voor allen klaar en als dat mogelijk was, hielp hij iedereen daadwerkelijk. Verder schetste hij hoe hij de medeverantwoordelijkheid voor de afdeling heeft gedragen met grote inzet en loyaliteit. De spreker wenste het gezin nog vele gezonde jaren toe en bood een sportfiets aan als afscheidscadeau. Oud-directeur van Heineken Den Bosch, de heer Kloppenburg, sprak ook een kort afscheidswoord. Hierna bedankte de heer Van de Wiel iedereen voor de prettige samenwerking.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 25