Als een idee is ingediend, krijgt de inzender van het idee na verloop van enige tijd bericht of hij hiervoor een beloning krijgt, een aanmoedigingspremie öf dat het helaas moet worden afgewezen. De beslissing hierover neemt de Plaatselijke Ideeënbuscom missie. Een commissie die is samengesteld uit medewerkers van verschillende afdelin gen of disciplines en het werk voor de Ideeënbus er eigenlijk 'bijdoet' naast de normale werkzaamheden. Om een indruk te krijgen van het werk dat zo'n commissie verricht, spraken wij met de heer H.M. Veenendaal, PIBC-secretaris te Bunnik. De heer H.M. Veenendaal tijdens zijn ronde om de 'eieren' bij Vrumona te legen beloning is berekend. Het bestellen van een cadeau voor de inzender besluit het geheel. Inmiddels heeft ook de Centrale Sala ris Administratie bericht gekregen over de bij het salaris uit te keren netto beloningen en is de procedure afge rond. Behalve uiteraard als de belo ning meer dan f 2.500,- zou bedragen, want dan is de Centrale Ideeënbuscom missie als extra schakel aan het beoor delingtraject toegevoegd. In de tussen tijd zijn er weer ideeën ingediend, die uit de eieren worden gehaald en ter beoordeling worden opgestuurd naar commissieleden. Zo is de Ideeënbus een immer in beweging zijnde organi satie. "Hoewel vorig jaar het aantal ingezon den ideeën weer iets is gestegen, is sinds 1981 het aantal ideeën beduidend afgenomen", vertelt de heer Veenen daal. Een gegeven dat overigens niet alleen voor Vrumona geldt maar ook voor de andere vestigingen. "Hier in Bunnik komt dat misschien doordat er de laatste jaren vrij veel nieuwe machi nes zij n geplaatstmaar dat weet j e niet zeker. Ik denk dat de ideeënbus mis schien minder bij de medewerkers leeft dan we zouden willen. Daarvoor ontwikkelt de CIBC ook die stimule ringsacties. Toch denk ik niet, en dan praat ik voor onze gehele commissie, dat je de ideeënbus zou moeten ophef fen. Het bestaat niet dat een situatie zo ideaal wordt dat er geen ideeën meer te bedenken zijn. Nee, dat kan niet", zegt hij nog eens met klem. "De ideeënbus heeft juist een duidelijk nut: het stimu leert de mensen over hun eigen werk na te denken, er over na te denken waarmee ze bezig zijn." Eenvoud is het beste "De laatste tijd ontvangen we bij Vru mona met name veel ideeën over de verbetering van werkomstandigheden. Een echte opleving in inzendingen zie je als er een keer een zeer hoge belo ning is toegekend. Zoals enige jaren geleden toen er f 10.000,- werd uitge keerd voor een Bunniks idee." En, als tip voor de inzenders: "dè goede ideeën zijn meestal heel simpel. Als ze technisch heel ingewikkeld zijn, neemt de storingsgevoeligheid vaak toe. Het moet een idee zijn waarvan je je afvraagt waarom dat nooit eerder is bedacht, terwijl het toch zo voor de hand ligt." Beloning Aanmoediging Den Bosch K.J. Goeverneurs/J.F.J.M. Mulders, verpakken J.W.F. Snijder, verpakken J.G. van Kasteren/M.H.J. v.d. Horst, verpakken P.A. Braam, verpakken J.G.M. van Gisbergen/C. J.H. v.d. Wiel, verpakken F. J.C. de Brouwer,\verpakken G. Ehrenfor brouwerij algemeen K.J. Goeverneurs/J.F.J.M.Mulders, verpakken R. Sweeb/P. A. Jamlean, verpakken L.G.P.M. Aarts/T.G. A.M. Spierings, kwaliteitsdienst f 200,- f 150.- f 150,- f 100,- f 75,- f 60,- f 60,- f 60,- f 60,- f 60,- Bunnik H.M. Kemp, verpakken J.R. Claes .financiën D.A. Udinkenergiedienst C.H. v.d. Brink, verpakken f 50,- f 40,- f 40,- f 40,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 23