Het vele werk achter de ideeënbusschermen imimimiii Zoals ook in het jaarverslag over 1984 van de Centrale Ideeën buscommissie (dat u in de vorige Vers van 't Vat aantrof) is te lezen, hebben alle vestigingen een Plaatselijke Ideeënbuscommissie. Ook is er zo'n commissie voor de hore- cagebieden. Deze plaatselijke commis sies functioneren zelfstandig. Uiter aard volgens bepaalde richtlijnen en een reglement. Het geheel overkoepe lend is er de Centrale Ideeënbuscom missie, die de organisatie coördineert en stimuleert. Ook beoordeelt zij ideeën, waarvoor de beloning hoger zal zijn dan f 2.500,-. In eerste instan tie worden alle ingediende ideeën beoordeeld door de plaatselijke com missies zelf. Zonodig wordt bij die beoordeling de hulp ingeroepen van andere deskundigen, de in het jaarver slag genoemde 'beoordelaars'. Zo kan elk idee op zeer serieuze wijze op z'n waarde worden geschat, alvorens investeringen en besparingen nauw keurig door het bedrijfsbureau worden berekend. Het spreekt voor zich dat het hierdoor enige tijd vergt, voordat de inzender de definitieve uitslag te horen krijgt. Van enkele weken tot een jaar "De gemiddelde tijd voordat we een beloning kunnen vaststellen, loopt uit een", vertelt de heer H.M. Veenen- daal. Hij is medewerker van de afde ling personeelszaken van Vrumona. En uit hoofde van die functie de secre taris van de PIBC in Bunnik. "Onze commissie vergadert ongeveer eens in de vier weken. Wordt een idee inge diend op de dag na een vergadering, dan gaat er al een maand voorbij voor dat het idee door de commissie wordt besproken." Telkens als de heer Vee- nendaal zijn wekelijkse ronde heeft gedaan om de vier ideeënbuseieren bij Vrumona te legen, zendt hij de inzen ders een brief om de ontvangst van het idee te bevestigen. Gelijktijdig krijgen de commissieleden een kopie van het idee toegestuurd ter voorbereiding op de vergadering. Wegen en meten In die vergadering bekijken de com missieleden de stand van zaken betref fende de nog openstaande ideeën. Uit gebreid komen hierna de nieuwe ideeën aan de orde. "Zoals voorge schreven zijn in onze PIBC diverse dis ciplines vertegenwoordigd", licht de heer Veenendaal toe. "Voorzitter is onze produktiemanager, de heer K.J. Keereweer. Andere leden zijn het hoofd Technische Diensten G.C.M. Meijer, wachtchef processtudies en opleidingen W.K. van Bezooyen die alles afweet van de afdeling verpak ken, de chef van de afdeling planning en werkvoorbereiding F. Wieringa en - mede namens de ondernemingsraad- F. Schoute die werkzaam is bij de elek trotechnische dienst. Vinden we iets 'geen idee', dan wordt het afgwezen. Wordt het idee in ieder geval niet uitge voerd maar bevat het toch een goede gedachte dan wordt een aanmoedi gingspremie toegekend." Ook in dat laatste geval weegt de commissie overi gens zorgvuldig af hoe goed die gedachte erachter is. Als enige kent Bunnik zelfs verschillen in premiebe dragen. Het kost veel tijd De ideeën die mogelijk voor beloning in aanmerking komen worden vervol gens gezonden aan een of meer 'beoor delaars'. Afhankelijk van het onder werp bepaalt de commissie aan wie het idee ter beoordeling zal worden toege zonden." Die beoordelaars hebben enige tijd nodig om het idee te bekij ken. Soms ook moet eerst de Techni sche Dienst een kostenbegroting opstellen voordat Planning Control Produktie de besparing kan uitreke nen" somt Veenendaal op als voorbeel den die tijd vragen in de beoordelings procedure. Is het idee eenmaal door alle deskundi gen beoordeeld en is de commissie het met die beoordeling eens, dan wordt gekeken naar de hoogte van de belo ning. In principe bedraagt de beloning 15% van de besparing in het eerste jaar van uitvoering. Er zijn echter redenen waarom op dit pecentage wordt gekort. Bijvoorbeeld als het idee op het werkterrein van de inzender ligt, als het niet geheel nieuw is of als de inzender een leidinggevende functie heeft. Al deze aspecten worden zorg vuldig in de commissie afgewogen. Zo komt tenslotte een beloning tot stand. Sinds eind van het vorig iaar krijgen de inzenders bij hun brief met de uitslag ook een formulier waarop staat hoe de Een idee over dezefrisdrankenautomaat leidde onlangs tot een beloning vanf3.000, -.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 22