Mens centraal in produktie NIEUWE BEDRIJFSLEIDER ZOETERWOUDE Aan het eind van het gesprek verzucht hij: "Ach eigenlijk ben ik nu teveel aan het filosoferen, dat is ook niet goed." Het tekent de nieuwe bedrijfslei der van Zoeterwoude mis schien wel het beste: een rea list die door zijn landbouw- achtergrond met beide benen op de grond staat, maar die een zuiver gevoel voor menselijke verhoudin gen heeft en problemen graag vanuit de mensen aan pakt. dagen in dagdienst, vervol gens twee dagen in late dienst en heeft dan twee nachtdiensten voordat hij vier dagen vrij is. Op zo'n manier kan het weken duren voordat je elkaar kunt tref fen. Maar omgekeerd geldt dat ook: in de belevingswe reld van zo'n medewerker zijn de mensen in de dag dienst er nooit. Dat betekent dus een geweldig communi catieprobleem. Voor de men sen individueel, maar ook tussen afdelingen onderling. belangrijkste ontwikkelin gen voor de toekomst: "De volledige invoering van de arbeidstijdverkorting is de meest verstrekkende opera tie waar wij voor staan. De in eerste instantie betrokken afdelingen moeten daar natuurlijk op in spelen (het betreft met name de verpak kingsafdeling en intern trans port - red.) maar het heeft ook gevolgen voor de manier van werken van bij voorbeeld de technische dienst en de bedrijfstechno- toekomst zal die verhouding anders komen te liggen. Daar maken wij nu plannen voor die met de onderne mingsraad besproken wor den." Een ander belangrijk project dat de brouwerijen voor de boeg hebben in de nabije toekomst is de vervanging van het flessen- en kratten- park. "Dat geeft veel werk maar opzichzelf zie ik daar niet veel problemen in. We moeten onze brouwerij er geheel op gaan instellen en "Je kunt de mooiste appara ten neerzetten en de beste installaties bouwen; als de mensen er niet goed bij betrokken zijn komt er niets van terecht", zegt de heer Kloek die in de ruim vijfjaar dat hij al in Zoeterwoude als produktieleider werkte, het bedrijf goed heeft leren ken nen. "In zo'n groot bedrijf waarin procesmatig wordt gewerkt is het van belang dat er dui delijkheid bestaat bij ieder een over z'n plaats in de orga nisatie. Verder vind ik het heel belangrijk dat iedereen door opleiding en door een goede communicatie onder ling berekend is op zijn taak. Want uiteindelijk moet het werk met elkaar worden geklaardje moet van elkaar weten wat er wordt gedaan en waaraan wordt gewerkt. Als dat het geval is, voelt iedereen zich bij het geheel betrokken. Problemen kun nen dan beter onderkend en aangepakt worden. Op zo'n manier kunnen we met elkaar de hele wereld aan." Toch wordt er niet eindeloos gediscussieerd: "We kunnen lang over een kwestie pra ten, maar als dan het besluit is gevallen, dan verwacht ik van iedereen loyale mede werking, dan staat de beslis sing en wordt er niet meer gezeurd." Volcontinuedienst In het gesprek met ir. Kloek valt het woord communica tie vaak. Hij zegt daarover: "Als je naar de volcontinue dienst kijkt vanuit een func tie in dagdienst dan kom je tot de conclusie dat de man er nooit is.'Hij werkt twee Hoe bereik je dat iedereen zich steeds volop betrokken voelt bij het reilen en zeilen van de brouwerij Dat is een van de grootste vraagstuk ken waarmee wij ons bezig houden." logische dienst. De uitbrei ding van de bedrijfstijd met de zaterdag heeft bijvoor beeld ook consequenties voor de afvalwaterzuivering. Al dat soort afdelingen moe ten zich gaan aanpassen aan Ir. H.(Henk) Kloek is 41 jaar en afkomstig uit de Alblasserwaard waar hij nog steeds in Giessenburg woont. Opgegroeid in het boerenbedrijf, studeerde hij aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Hij trad op 1 mei 1976 in dienst bij Heineken. Werd na zijn oplei- dingstijd produktieleider in de brouwerij aan de Stad houderskade. Eind 1979 werd hij benoemd tot produk tieleider in Zoeterwoude. Vanaf 1 maart van dit jaar is de heer Kloek als bedrijfsleider verantwoordelijk voor een van de grootste brouwerijen van Europa, Zoeter woude. Die zaak wordt nog versterkt door de in te voeren arbeids tijdverkorting, die overigens voor de medewerkers in de volcontinuedienst al geldt. Zij werken gemiddeld 33,6 uur per week. De heer Kloek, gevraagd naar de de nieuwe omstandigheden. Een heel belangrijke veran dering betreft de verschui ving van de onderhouds werkzaamheden in de brou werij Die wordt nu in de bot telarij voor meer dan 70% in het weekeinde gedaanIn de dat vraagt een nadere uitwer king van alle plannen. Dan moet straks de wisseling tij dens de revisieperiode 1986/ 1987 vlot kunnen verlopen." Over kwaliteit Een belangrijke leidraad in het denken en handelen van de heer Kloek wordt gevormd door het begrip kwaliteit. En dat slaat dan niet alleen op het produkt maar ook op de manier van werken, met elkaar omgaan en communiceren. "Hoe hoger de kwaliteit van het produkt is, hoe lager onze kostprijs is", betoogt hij"Als je steeds goed con troleert, en het hele proces beheerst, dan maak je vrij wel geen fouten en dan tre den er zo min mogelijk ver liezen van bier op. Dan werk j e dus efficient en goedkoop Ik vind de kwaliteit van een produkt altijd het gevolg van 'iets'. En dat iets is de bena dering van de mensen, het inrichten van de systemen, het werken in de organisatie. Als dat goed gaat zal de kwa liteit van het werken, dus van produkt, verbeteren, zal de kennis toenemen, gaan rendementen omhoog en zal het ziekteverzuim dalen. De mensen moeten aan het eind van een werkdag graag naar huis gaan maar ze moeten ook de volgende dag weer met plezier naar het werk toekomen. Het is belangrijk om een goede balans tussen het leven thuis en het werkend leven te vindenEn dan hoefje van mij helemaal niet van je werk je hobby te maken, als er maar het gevoel bestaat dat werken ook aangenaam kan zijn." 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 18