Een fraaie combinatie: een Chinese schone met een Delftsblauwe bierpul Heine ken gastheren tijdens de beurs waren directeur Export, mr. J.H. Drost (links) en A.F. Kiljan van Heuven (rechts). Zij ontvingen onder meer een grote delegatie op ministerieel niveau. Van dit bezoek zijn ook uitgebreide televisie-opnamen gemaakt. Duidelijk was op de televisie te zien hoe de ministers, met in de handen een Delfts blauwe bierpul, in onze stand te gast waren. Op de foto derde van links vice-minister G. He Zhi Hua. Gretig vinden de glazen Heineken aftrek. Op de foto mevrouw H. Po achter de tap. Zij is werkzaam bij onze agent in China, Jardine Matheson 's Wines and Spirits Depart ment. Ook de bierglazen zelfwaren overigens in trek: maar liefst 10.000 exemplaren werden er tijdens de tentoonstelling weggegeven als aandenken. opdrachten mout en hop, ir. J.M. van Rossem. Deze had tezamen met direc teur Regionale coördinatie Azië, Australië en Oceanië J.J.E. Cronin een reis naar China gemaakt om daar de mogelijkheden voor Heineken te bekijken. Het jaarverslag van 1984 ver meldt over China dat met een aantal instanties in de Volksrepubliek China besprekingen gaande zijn over het bou wen van brouwerijen. Deze besprekin gen vergen veel tijd, aldus het verslag, temeer omdat wij op basis van continuï teit willen werken via participatie en technische contracten. De besprekin gen over het opzetten van het ook ver melde hopverwerkingsbedrijf in noord-west China zijn in een verder stadium. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17