Heineken actief op groeiende Chinese markt Op verschillende manieren is de laatste tijd aandacht besteed aan het onderhouden van diplomatieke betrek kingen tussen ons land en de Volksrepubliek China. In dat kader bracht dit jaar ook minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken een bezoek aan China. inimmiiffijffi i Nederland werd ook duidelijk onder de Chinese aandacht gebracht in de periode van 15 tot 23 mei. Toen vond in Peking een land bouwtentoonstelling plaats (de 'Ne therlands agricultural exhibition'), waaraan circa vijfenvijftig Neder landse bedrijven deelnamen. Door die tentoonstelling liet men zien zaken te willen doen met China, waar de belangstelling voor moderne consump tie-artikelen toeneemt. Belangstelling om produkten op de markt te kunnen brengen is er uiteraard ook bij ons con cern. Als de enige Nederlandse brou werij was Heineken dan ook aanwezig op deze tentoonstelling. In China zelf wordt ook wel bier gebrouwen, maar de circa 200 -voornamelijk in het oos ten gevestigde- brouwerijen hebben te weinig capaciteit voor dit land met zo'n 1 miljard inwoners. De grootte van de Volksrepubliek (China heeft een oppervlakte van ongeveer 9,5 miljoen vierkante kilometers) belemmert bovendien een uitgebreid distributie net. Dit is een van de redenen dat export van bier op bescheiden schaal plaatsvindt. Ook Heineken verkrijgbaar Behalve lokaal gebrouwen bier is er, sinds vier jaar, ook importbier op de Chinese markt verkrijgbaar. Een van die geïmporteerde bieren is sinds augustus 1983 Heineken bier. Inmid dels behoort Heineken tot de leiding gevende merken in dit segment. 'De' Chinezen kennen ons bier echter niet, want het is niet in de gewone winkels of supermarkten te koop. In nagenoeg alle bekende internationale hotels, waar topambtenaren, zakenlieden en toeristen komen, is Heineken wel te verkrijgen. Het grootste belang van de landbouwtentoonstelling was dan ook contacten te leggen voor een bredere distributie van Heineken bier via onze agent Jardine Matheson's Wines and Door het harbecueschort duidelijk herkenbaar was de heerJ.A. van Hoogdalem van Reclame service verkoopbevordering. Nadat de stand onder zijn leiding was opge bouwd en ingericht, assisteerde hij de standmanager, mr. A.F. Kiljan van Heuven (Re gional export office manager van Heineken Oceania, Singapore). Tijdens de beurs was het in de stand vaak zo druk, dat zich daarbuiten een lange rij wachtenden vormde. Spirits Department. Daarnaast liet men de beursbezoekers kennismaken met voor hen nieuwe produkten uit het concernassortiment zoals frisdranken, gedistilleerdprodukten en Amstel bier. Uitgebreide informatie Voor belangstellenden was de Heine ken concernfilm op video vastgelegd. Deze was, met zeer gewaardeerde, assistentie van de Chinese ambassade in ons land vertaald in het Mandarijn- Chinees. Continu werd deze video band afgedraaid voor de 15.000 bezoe kers van onze moderne stand. Voor het merendeel waren dit regeringsverte genwoordigers, onder wie enige minis ters, en andere officials die zich bezig houden met de inkoop van landbouw- produkten. Tevens waren er informa tiebrochures en assortimentsfolders en een film over de technische en techno logische kennis van Heineken Tech nisch Beheer in het Mandarijn. Dis play- en ander reclamemateriaal ver luchtigde het geheel. Produkten die zeer in trek bleken, waren Heineken bier, Bokma jonge jenever en B3 appelsap. Andere activiteiten De activiteiten om Heineken bier op de Chinese markt te brengen zijn niet de enige die ons concern in de Volksre publiek onderneemt. Drie jaar gele den publiceerden wij in Vers van 't Vat het reisverslag van directeur Speciale

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 16