Nieuwe bus krijgt voldoende van de juiy Hoogste punt nieuwe bottelarijhal Den Bosch bereikt mi Xxx j was bij de Amstel Gold Race. Daarna volgden ondermeer het Heineken Sevens Rugbytoernooi en Olympia's Internationale Ronde door Nederland. Maar er zijn vele andere evenementen die beoor deeld dienen te worden, zoals een concours hippique, een drumbandfestival, strandloop en schaatsmara- thon. Omdat de jury een goed uitzicht moet hebben, zijn de ramen van de bus opklap baar gemaakt. Bovendien heeft men de beschikking over televisie en video en is men tijdens wielerkoersen aangesloten op de officiële K.N.W.U.-radio. Ook in de aangrenzende 'VIP'-ruimte hangt een televisiemonitor. Journalisten en genodigden kunnen daarop het verloop van een wedstrijd volgen. Zoals gebruikelijk kan de bus worden ingezet in Heineken of Amstel kleuren naar keuze. In de vestiging Den Bosch is de bouw van de nieuwe bot telarijhal ten behoeve van de nieuw te bouwen blik- colonne voorspoedig van start gegaan. In februari is begonnen met het heien en het storten van de funderin gen En na twee weken mon tagetij d kon de vlag al op de staalconstructie van de bot telarijhal worden geplaatst. In de tweede helft van sep tember moet deze ruimte voor de blikcolonne worden opgeleverd. Ondanks het aanhoudende slechte weer, hetgeen het vervaardigen van de vloer ernstig bemoei lijkt, en de bouwvakantie lijkt het er nog steeds op dat deze termijn kan worden gehaald. In deze uitbreiding van de bottelarij is in eerste instan tie een blikafvulcolonne geplanned met een capaci teit van 60.000 blikken per uur. De colonne moet in de toekomst drie verschillende blikdiameters kunnen ver werken. Daarnaast blijft nog een gedeelte vrij voor de ver vanging/verplaatsing van de bestaande blikcolonne. Aan sluitend aan de bottelarij-uit breiding wordt bovendien nog een magazijnruimte gebouwd, wat noodzakelik is om zowel verpakkings materialen als verpakt pro- dukt op te slaan. Bij de bouwactiviteiten zijn vele lokale bedrijven betrokken. Op de foto het eerste gedeelte van de staalcon structie met de vlag in top. 230 PK's heeft de voormalige Daf touringcar, die onlangs in dienst is getreden bij de afdeling reclame service en verkoopbevordering. Toch zal deze circa 11 ton zware bus niet al te zeer zijn ingebouwde paardekrachten hoeven inschakelen. Het voornaamste is dat juryle den er een goede plaats in kunnen vinden om wedstrij den van allerlei aard te jureren. Veelal zijn dat dan wielerevenementen waarbij deze twaalf meter lange bus wordt ingezet. Zijn eerste kennismaking met j uryleden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 14