Sportieve spelletjes bij Bokma Horecagebied Rotterdam laat zich in de boot nemen Onlangs hield de personeels vereniging van Bokma zijn laatste personeelsavond van het winterseizoen. De circa veertig personen die naar de avond kwamen, werden geconfronteerd met een spe- lenkermis. Daarvoor was een groot aantal stands in het bedrijf geplaatst. Daar kon men ringwerpen, balgooien, darts gooien of zijn geluk beproeven bij de flipperkast, het blokkenstapelen of dob belen. Zelfs was de kamer van bedrijfsleider T. Zwaag- stra omgetoverd in een cro- quetveld ('de vloerbedek king lijkt wel wat op kunst gras, dus dat kan gemakke lijk'). Zo was er veel variatie in de behendigheid die men moest demonstreren en ook een grote dosis geluk, zodat ieder evenveel kans had om te winnen. Omdat de stands bovendien -net als de bar- om de beurt door de mede werkers zelf werden bemand, kon iedereen mee doen. Toen ieder alle spelen had gespeeld en een volle dige scorekaart had inge vuld, kon de eindtelling wor den opgemaakt. Zo sportief als de avond was geweest, waren ook de prijsjes. Een jeu de boules-spel en een badmintonracket waren bij voorbeeld te winnen. Inspraak was het sleutel woord bij de voorbereidin gen voor het tweejaarlijkse personeelsfeest van het hore cagebied Rotterdam. Omdat een personeelsver eniging ontbreekt, was hier voor een commissie benoemd. Daarin waren ook medewerkers van de dran kenhandels Havenstad en Andeweg-Renesse vertegen woordigd. De in die commis sie besproken mogelijkhe den werden weer voorgelegd aan het personeel, waarna uiteindelijk is gekozen voor een boottocht. De inspraak over het feest is er waar schijnlijk de oorzaak van dat deze avond met 203 perso nen een hoog opkomstper centage kende en dat er geen kritische geluiden waren te horen. "Niemand hoefde ook iets," vertelt de heer JHDelloeen van de orga nisatoren. "Je kon doen wat je zelf wilde." Uiteraard had dit zijn beperkingen want aan het einde van de middag van 11 mei was het gezel schap aan boord gegaan van een grote boot. De gehele avond heeft deze gevaren, door de haven en op de Nieuwe Waterweg, zodat men zich ook prima kon amuseren door uit het raam te kijken. Bovendien was er een bandje aan boord, dat voor gezellige muziek zorg de. De boot bood uiteraard de ruimte om op die muziek te dansen. Ook een koud buffet had er zijn plaats gevonden. De avond leek omgevlogen toen de boot weer in de Rotterdamse haven afmeerde. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 11