De afgelopen periode werd er veel gevoetbald. Zo werd onlangs voor de vijfde maal door een Rotterdams kan toor van de N.M.B. een gezelligheids- toernooi georganiseerd. Aan het toer nooi in de prachtige sporthal De Tien voet in Heinenoord namen zeven rela tieteams van de N.M.B. deel, terwijl als achtste deelnemer een team van Heineken horecamensen was uitgeno digd. Coach van dit team was Jacques Dello. Dat de horecavertegenwoordi- gers het toernooi serieus namen, bleek uit het feit dat de bar van de sporthal werd gemeden en dat de tafel waaraan de Heinekenploeg zat, vol stond met flesjes Sourcy. Het resultaat was er dan ook naar. Via tweemaal 0-0 en een 1-0 overwinning werden onze vertegenwoordigers eer ste in de poule. Niet in het minst door het schitterende doelverdedigen van Norbert Campanus, medewerker van de verkoop binnendienst op het kan toor aan de Crooswijksesingel. Onder grote belangstelling van een enthou siast publiek werd om half elf aangetre den voor de finale tegen het veel jon gere en tot dan toe produktiefste rela tieteam. Maar wederom hield Norbert met een paar fantastische reddingen zijn doel schoon en toen Ed Hartlieb zijn tweede doelpunt van het toernooi maakte, kon ons de eerste prijs niet meer ontgaan. Tijdens de prijsuitrei king van dit door de N.M.B. voortref felijk georganiseerde lustrum-toer- nooi, bleek het Heinekenteam flink in de prijzen te zijn gevallen. Naast de eerste prijs (een Heineken sportbe- ker), kreeg onze doelverdediger prij zen voor de minst gepasseerde keeper en de beste speler van het toernooi. Jacques Dello werd bovendien uitge roepen tot de beste coach. Kort hierna, op vrijdagavond 3 mei, stonden zes zaalvoetbalteams aange treden in de Olympus Sporthal te Zoe- termeer. Zij zouden spelen om de door de G.W.N. beschikbaar gestelde Hoppe Wisseltrofee. Alhoewel op sportieve wijze werd gestreden, deed het verloop van de wedstrijden de spanning toch behoorlijk stijgen. Het resultaat wees uit, dat het politieteam als winnaar uit de bus kwam, gevolgd door het Croonteam. De Hoppeploeg eindigde tenslotte op de vierde plaats, terwijl Deleave en de brandweer van Zoetermeer respectievelijk de derde en vijfde plaats bezetten. Uit handen van de voorzitter van de personeelsver eniging van de Gedistilleerd en Wijn- groep, de heer W. Schout, mocht de aanvoerder van het politieteam de Hoppe Wisseltrofee in ontvangst nemenTevens kreeg dit team de spor- tiviteitsbeker aangeboden. Drie dagen later stond een G.W.N.- afvaardiging alweer klaar om dit keer in de Spaarnehal te Haarlem deel te nemen aan een zaalvoetbaltoernooi. Vier teams in totaal deden hieraan mee. Behalve G.W.N. waren dit het organiserende reclamebureau Prins, Meyer, Stamenkovits en Van Walbeek, K.L.M. en de Rijkspostspaarbank. Na een zeer sportief toernooi bleek de eer ste plaats behaald te zijn door het recla mebureau. Dit werd gevolgd door de G.W.N. met op de derde en vierde plaats respectievelijk R.P.S. en K.L.M. Voor elk team was er een beker beschikbaar. Aardig was dat de verliezer met de grootste beker huis waarts ging en de winnende équipe zich met de kleinste beker tevreden moest stellen. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10