NIEUW BIERMAGAZIJN Veel aandacht voor arbeidsomstandigheden Heineken advertentie bekroond Jaarlijks komen de art direc tors van de Nederlandse reclamebureaus bij elkaar om de beste advertenties van het jaar te kiezen. De afgelo penjaren zijn diverse Heine ken advertenties bekroond. Dit jaar had de prijsuitrei king om meer dan één reden een bijzonder tintje. Ten eer ste was er de onderscheiding voor de dagbladadvertentie op oudejaarsdag, 'Heerlijk Helder Piep'. Het idee daar voor was afkomstig van de heer A.H. Heineken zélf, die de prijsuitreiking bij woonde. Jan Lenferink, die de heer Heineken tijdens de feestelijke avond interview de, kreeg nul op het rekest. Op zijn vraag of de heer Hei neken in een volgende RUR zijn gast wilde zijn, ant- woorde deze: "Laat ik dat nou maar niet doen, anders wordt RUR een piep- show..." Begin maart is op het brou werijterrein van onze Zoe- terwoudse vestiging de eer ste paal geheid voor een opslagmagazijn dat aan het einde van dit jaar gereed zal zijn. Het nieuwe magazijn, 'biermagazijn II', is bestemd voor de opslag van gereed produkt alvorens dat wordt geëxporteerd. Met het nieuwe magazijn komt niet alleen een einde aan een tekort aan opslagruimte voor exportbier maar komt er ook meer ruimte beschik baar voor opslag van bier voor de Nederlandse markt. Tot nu toe immers stond het voor export bestemde bier zowel in gebouw I als in gebouw II opgeslagen. In gebouw I zal nu alleen het voor de binnenlandse markt bestemde bier worden opge slagen. Het biermagazijn II zal een oppervlakte van circa achtduizend vierkante meter beslaan. Een grote staalcon structie verdeelt de gehele breedte in twee secties van 28,80 meter elk. De lengte van het magazijn bedraagt 134,40 meter, ofwel zeven secties van 19,20 meter. Ook ih dit magazijn is de een- heidsmaat, die de architect bij de bouw van Zoeter- woude heeft ingevoerd, gehandhaafd. Uitbreiding is zo nodig gemakkelijk te rea liseren, doordat de zuid- wand demontabel is. De opslagcapaciteit van het magazijn bedraagt zo'n 650.000 dozen. In de zuid/oost-hoek van het magazijn wordt een laadput gebouwd, waar drie contai nerwagens gelijktijdig kun nen worden beladen. De wijze waarop dit gebeurt, wordt weliswaar al tien jaar in Den Bosch toegepast, maar is nieuw voor Zoeter- woude. De wagens moeten daartoe achteruit een helling afrijden naar het magazijn toe. Zij staan dan ander halve meter lager dan de magazijn vloer. Daardoor kunnen de vorkheftrucks zonder moeite pallets de con tainers inrijden. De ver wachting is dat op deze manier honderdzestig con tainers per dag kunnen wor den beladen. Een onbe mand treintje, zoals ook in Bunnik rijdt, zal in de toe komst de produkten van colonne 3 naar dit nieuwe magazijn vervoeren. Het magazijn zelf wordt zo gebouwd en ingericht dat zo min mogelijk warmteverlies en tocht optreedt door bij voorbeeld openstaande deu ren. Daarom opent en sluit een groot aantal deuren automatisch.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 6