PAS TIEN JAAR JONG EN AL VOLWASSEN Het lijkt net of het altijd zo is geweest. Toch was het 18 april jl. pas tien jaar geleden dat de vestiging Zoeter woude werd geopend. Niet in dezelfde vorm die deze ves tiging nu heeft uiteraard want in die tien jaar zijn er vele uitbreidingen en aanpassingen geweest. Met name in de produktie. Speciaal glas Omdat tien jaar, zelfs op een mensenle ven, niet zoveel is, was 18 april geen feestdag voor de Zoeterwoudse mede werkers. Wel hadden de portiers met vlaggen en slingers de hal van het kan toorgebouw versierd, terwijl de tekst 'Zoeterwoude tien jaar jong en nu al volwassen' bij de entree duidelijk maakte waarom die versiering was aan gebracht. Voor de medewerkers had alleen de 25e april een enigszins bijzon der tintje. Tijdens het contact biertje kregen alle aanwezigen namelijk een bierglas met speciaal opdruk uitge reikt. (Natuurlijk was er ook geregeld dat ieder die niet naar de bijeenkomst kon gaan, een glas kreeg.) Zo ging het tienjarig bestaan toch niet geheel onopgemerkt voorbij Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was een nieuwe brouwerij te bouwen op de plaats waar de oude was gevestigd aan de Crooswijksesingel in Rotterdam, viel in 1969 de beslissing op een andere plaats een nieuwe vesti ging te bouwen. Rotterdam bood namelijk niet veel renovatie- en uitbrei- dingsmogelij khedenVerschillende mogelijkheden werden onderzocht. Uiteindelijk viel de keuze op Zoeter woude. Deze plaats had een centrale, gunstige ligging in het land vlak bij grote verkeerswegen, de Oude Rijn en een spoorlijn. Bovendien was de kwali teit van het voor het bier zo belangrijke water goed. Nadat in april 1971 het bestemmingsplan voor de brouwerij was goedgekeurdkon op 22 november van dat jaar de eerste paal worden geslagen. De bouw vorderde gestadig. En 18 april 1975 was het zover dat de officiële opening kon worden verricht door ZKH Prins Bernhard. Die gele genheid ging met vele feestelijkheden gepaard. De medewerkers die in die tijd bij Heineken werkzaam waren, zullen zich dat ongetwijfeld herinneren Brouwerij blijft groeien Medio april was het al weer tien jaar Met een druk op de knop verrichtte ZKH Prins Bernhard de officiële opening op 18 april 1975 geleden dat de opening van Zoeter woude plaatsvond. In de eerste periode na die 18e april veranderde het aanzien van het kantoor- en produktie- gedeelte nog vrijwel dagelijks. De diverse stadia van plannen, bouwen en gereedkomen werden uitgebreid ver meld in Vers van 't Vat. 'Zoeterwoude breidt uit. Tweede fase in volle gang' meldt ons personeelsblad in februari 1977 als een tweede bottelarij hal wordt gebouwd, het silocomplex wordt uitge breid en de energievoorziening wordt vergroot, er plannen bestaan voor het uitbreiden van de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de eerste paal wordt geslagen voor de derde vleugel van het kantoorgebouw. En zo gaat dat door. 'Exportcolonne in gebruik', '100e Apollo', 'Kantoorge bouw voltooid', 'Brouwhuis II gelan ceerd', 'Nieuwe waterbehandelingsin stallatie' en 'Warmtekrachtinstallatie in Zoeterwoude' luiden enkele koppen van de vele artikelen die in de loop van dit tienjarig bestaan over Zoeter woude zijn geschreven. En ongetwij feld zullen in de toekomst nog vele berichten volgen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 4