Afscheid J.C.J. Schiet Afscheid A.H. van Schrieck Afscheid Mr. J.W.G. van Rosmalen Afscheid Th. W. Konings Zoeterwoude - In het gezelschap van zijn drie zonen, zijn vrouw en zuster, nam de heer J.C.J. Schiet op 26 maart afscheid van de brouwerijOp zijn verzoek werd slechts een korte toespraak gehouden. Dat deed de heer Slootweg, die onder meer memoreerde dat de heer Schiet bijna 25 jaar geleden in dienst was getreden bij de Amstel brouwerijHij kwam toen al uit het vak, omdat zijn familie een limonade- fabriek bezat. De heer Slootweg vertelde dat de heer Schiet als werktuigbouwer zeer op zijn plaats was bij de Commer cieel Technische Dienst, toen 'Bierservicedienst' geheten. In die jaren heeft hij de hele ontwikkeling meegemaakt van eenvoudige apparatuur tot de zeer complexe kelderbiersys- temen en ook vele wijzigingen in organisatorisch opzicht. De heer Slootweg omschreef de heer Schiet als een integer mens, zeer inventief, die altijd oplossingen had voor proble men. Na het aanbieden van een cadeau onder couvert, sprak de heer Schiet een dankwoord uit. Daarin liet hij op geestige wijze de revue passeren hoe hij bij de brouwerij was gekomen. Zoetermeer- Op 15 maart heeft de heer A.H. van Schrieck na een dienstverband van 14 jaar afscheid genopmen van de Gedistilleerd en Wijngroep door gebruik te maken van de Overbruggingsregeling. Aanvankelijk werkte de heer Van Schrieck als directiechauffeur bij Coebergh te Schiedam. Sinds 1978 was hij werkzaam bij de Interne Dienst van de G. W.N. in Zoetermeer. In gezelschap van zijn echtgenote werd de heer Van Schrieck op deze dag ontvangen door de heren Van den Berg, Norp en Van der Wey. Na deze officiële ontvangst werd het gezelschap met applaus ontvangen in de ontvangstruimte. Daar sprak de heer Van der Wey een wel komstwoord, waarna de heer Norp als enige spreker het woord voerde. Hij bedankte de heerVan Schrieck voor zijn inzet en samenwerking en wenste hem alle goeds toe voor de toekomst. Deze woorden gingen uiteraard gepaard met het overhandigen van een enveloppe met inhoud. Op ver zoek van de heerVan Schrieck, die had gekozen voor een informele receptie, werden verder geen toespraken gehou den. Nog enige tijd was het hierna bijzonder gezellig in de ontvangstruimte van de G.W.N. Amsterdam- Op 15 april vond een receptie plaats ter gele genheid van de pensionering van mr. J.W.G. van Rosma len. In de Kuiperij sprak de heerVan de Vijver de heerVan Rosmalen, die was vergezeld van zijn echtgenote en kinde ren, toe. In zijn toespraak ging de heer Van de Vijver in op de ontwikkelingen in de opleidingen, zoals de heer Van Rosmalen heeft meegemaakt als hoofd van de afdeling Management Development. Ook memoreerde de heerVan de Vijver hoe de heerVan Rosmalen zich met sociale aspec ten bezighield als directeur Concern Sociale Zaken. Aan het einde van zijn toespraak dankte de heer Van de Vijver het gezin Van Rosmalen voor hun bijdrage aan zijn geslaagde carrière. Daarna kwamen zijn diverse hobby's aan de orde in een muzikale schets door zijn naaste mede werkers. Mevrouw De Leeuw en de heer Bolk spraken ver volgens de heer Van Rosmalen toe op een voor hem bekende wijze in limerickvorm. Tenslotte bood de heer Klomp een groot golfnet aan als afscheidscadeau. In zijn dankwoord dankte de heer Van Rosmalen eenieder die eraan had meegewerkt om zijn werkzaamheden te doen sla gen. Den Bosch- Wegens gebruikmaking van de Overbruggings regeling, nam op 28 maart de heer Konings, in het gezel schap van zijn vrouw en drie dochters, afscheid van de brou werij. Tijdens de receptie bracht de heerVan Heugten in herinnering dat de heer Konings precies 45 jaar en 2 maan den geleden bij Van Vollenhoven's Bierbrouwerij te Eindho ven in dienst was getreden. In 1957 verhuisde het gezin Konings naar Den Bosch, waar de heer Konings een nieuwe baan begon bij de in aanbouw zijnde brouwerijDe heer Van Heugten zei dat het jammer is afscheid te nemen, maar de wetenschap toch ook feestelijk is zo lang met een karaktervol mens te hebben mogen werken. Tot slot sprak hij grote waardering uit voor de wijze warop de heer Konings zijn werk heeft verricht, in het bijzonder voor de interne accountantsdienst. Namens deze afdeling werden enige cadeaus overhandigd. Een.'enquête' door drie colle ga's belichtte tenslotte zijn doen en laten tijdens zijn loop baan bij de interne accountantsdienstGelij k met de enquê terapporten mocht de heer Konings drie tuinstoelen in ont vangst nemen als cadeau van het personeel.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 36