Sterk wisselende opkomst bij ondernemingsraacfverkiezingen Volgens de Wet op de ondernemingsra den worden elke twee jaar ondernemings raadverkiezingen gehouden. Een onder nemingsraad kan echter in zijn reglement bepalen dat de zittingsperiode drie jaar bedraagt. Van deze mogelijkheid hebben alle ondernemingsraden bij Heineken gebruik gemaakt. Op 25 april jl. was het weer zover; ondernemingsraadverkiezin gen. Nadat eerst de vakver enigingen en vervol gens het personeel in de gelegenheid waren gesteld kandidaten voor te dragen, bleek dat er van een groot verkiezingsgebeuren geen sprake zou zijn. Op de meeste vestigingen waren namelijk evenveel of soms nog minder kandidaten gesteld dan er zetels waren te vervullen. Een belang rijke uitzondering op dit beeld waren de kiesgroepen 2 (CAO-produktie) bij de ondernemingsraden van Amsterdam, Den Bosch, Zoeterwoude, de Gedistil leerd en Wijngroep Neder land en Vrumona. Dat betekende ook dat de verkiezingen veelal onge merkt voorbij zijn gegaan voor de kantoormedewer kers. Voor de Ondernemingsraad Horecagebieden vonden alleen verkiezingen plaats in kiesgroep 2 (landelijk), want in kiesgroep 1 waren er minder kandidaten dan zetels. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren er nog vacatures in Den Haag en Limburg. Ook twee vacatures zijn er nog in kiesgroep 1 van Rotterdam. Daar hoefden in het geheel geen verkiezingen te worden gehouden. Eén zetel ten slotte is nog vacant in kiesgroep 1 van Amsterdam. Deze vacatures kunnen tussentijds worden vervuld. Kandidaten hiervoor hoe ven dus niet te wachten op de volgende verkiezingen. Het opkomstpercentage liep nogal uiteen: van 49 tot 73%. De fotos van de nieuwe raden ziet u op de twee volgende pagina's. In de COR-krant zult u binnenkort kennis kunnen maken met de nieuwe te formeren Centrale Onderne mingsraad. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 31