Prins Bern hard verlaat het kantoor van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, gevestigd in de Rotterdamse brouwerij. brouwerij had haar best gedaan hen zoveel mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld door gratificaties te geven of andere vormen van 'voor schotten' die later nooit meer terugbetaald hoefden te worden. Om de ingestelde loonstop te omzeilen, werd een langere werktijd (en dus hoger salaris) mogelijk gemaakt. "Gedurende de Duitse over heersing 1940-1945 werden in de Amstel Brouwerij door de Stichting 'Centrale Bedrijfskeuken Amsterdam ten zuiden van het Y' 5.247.889 liter voedsel bereid ten behoeve van het personeel in de Amster damse industrieële bedrij ven." schrijft het boek '100 jaar Amstel Brouwerij'. Centrale keukens waren er ook op de terreinen van de Amsterdamse en Rotter damse vestigingen van HBM. De brouwerijmede werkers konden hier profite ren van het feit dat de direc tie wilde meewerken aan zo'n keuken. Een portie moutpap en moutmeel voor de gezinsleden konden zij zelfs in de hongerwinter nog dagelijks ophalen. Deze bij voeding zorgde ervoor dat de gezondheidstoestand van het personeel redelijk gun stig was toen de oorlog een maal was afgelopen, de omstandigheden in aanmer king genomen. 40 jaar na dato Want gelukkig kwam er een einde aan de oorlog. Voor het ene deel van het land iets eerder dan voor het andere. 5 mei is echter dè dag waarop de bevrijding wordt her dacht. Dit jaar was het de veertigste maal. En alleen al gelet op de hoge leeftijd die vele van onze bevrijders inmiddels hebben bereikt, wordt er niet gewacht tot een 50e keer, maar is deze veer tigste grootscheeps gevierd. Rotterdam was daarbij de stad waar het nationale bevrijdingsfeest plaatsvond in de vorm van een enorm vliegfeest bij vliegveld Zes tienhoven. Het spreekt voor zich dat onze onderneming daaraan haar bijdrage lever de. Ook waren enkele groe pen Amerikanen en Canade Het onthullen van een gedenk steen in de brouwerij te Rotter dam als dank voor de ver leende gastvrijheid aan het hoofdkwartier van de binnen landse strijdkrachten. Boteropslag in de Rotterdamse gistkelder voor de centrale keu ken. zen, die ter gelegenheid van dit bevrijdingsjubileum naar Nederland waren gekomen, gastvrij op de brouwerij ont haald. Zo kreeg bijvoor beeld een twintigtal vetera nen van 'Seaforth Highlan ders of Canada' op 2 mei een lunch aangeboden in de Van der Helststraat. Op 7 mei waren in de Hooiberg te Zoeterwoude circa veertig Amerikaanse veteranen te gast. Zij kwamen op uitnodi ging van de Stichting Neder land-Amerika (de heer Hei- neken had ook zitting in het comité van aanbeveling) naar ons land. Vanzelfsprekend werd hun verzoek voor een ontvangst op de brouwerij gehono reerd. Want mede aan hen en de ontelbare anderen die hun leven op het spel zetten is het te danken dat nu kan worden herdacht dat de Tweede Wereldoorlog veer tig jaar geleden werd beëin digd. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 29