De organisatie van onze Ideeënbus De opzet van onze Ideeënbusorganisatie is sinds vele jaren gedecentraliseerd, dat wil zeggen dat de Plaatselijke Ideeënbus commissies binnen de mogelijkheden van het Reglement en de Richtlijnen' zelfstandig functioneren. Door deze commissies worden alle ideeën geheel of in eerste aanzet afgewikkeld, de grens van de beoordeling door deze commissies ligt bij een beloning van 2.500 gulden, De Centrale Ideeënbuscommissie functioneert als een overkoe pelend orgaan dat richting geeft aan het gehele systeem, dit coördineert en stimuleert. Ideeen waarvoor de beloning hoger zal zijn dan 2.500 gulden worden door deze commissie mede beoordeeld. In de Ideeënbuscommissie wordt zoveel mogelijk getracht alle disciplines, zoals brouwen, distilleren, verpakken, techniek, admi nistratie e.d. vertegenwoordigd te doen zijn. Ook is in alle commissies de ondernemingsraad vertegenwoordigd. Elk van de leden heeft zijn eigen inbreng en verantwoordelijk heid. De voorzitter heeft, indien hij bedrijfsleider is, een dubbele functie. Enerzijds berust bij hem als voorzitter van de commissie de uiteindelijke beoordeling over de toepasbaarheid van een idee en de beloning daarvan en anderzijds heeft hij als bedrijfsleider de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een in de Ideeënbuscommissie geaccepteerd voorstel tot verbetering. Vaak is de commissie niet in staat om een idee in zijn geheel te beoordelen. In zo'n geval vraagt zij eerst advies aan een- deskundige. Deze -de zogenaamde beoordelaar- bekijkt het idee op toepasbaarheid en beoordeelt voorts de wenselijkheid om al of niet tot uitvoering van het voorstel over te gaan. Indien hij positief oordeelt zal hij de voordelen van het voorstel opsommen en adviseren om tot uitvoering over te gaan. In het tegenovergestelde geval, dus bij een negatieve beoordeling zal hij, als de deskundige, duidelijk de reden van afwijzing aangeven. De commissie zal deze afwijzing op volledigheid beoordelen, want op haar beurt moet zij de inzender duidelijk maken waarom zijn voorstel wordt afgewezen. Is deze medewerker het niet eens met de beoordeling, dan is als laatste een beroep bij de Centrale Ideeënbuscommissie mogelijk. Een tussenweg is ook mogelijk, indien de beoordelaar zowel positieve als negatieve kanten constateert en deze laatste in een gesprek met de inzender weet te verminderen eventueel door aanpassing van het voorstel. Aldoende kunnen beiden van het voorstel profiteren, de deskundige door een verbetering op zijn gebied, de inzender omdat zijn voorstel -eventueel aangepast- toch uitgevoerd en dus beloond wordt. Dan heeft zijn creatief meedenken toch succes gehad. Met het bovenstaande hebben wij de belangrijkste schakel, die de beoordelaar is, willen benadrukken vooral omdat zij of hij geen lid van de Ideeënbuscommissie zijnde vaak anoniem blijft. Op deze plaats past ons respect en dank voor het vele werk dat zij aldus voor inzender, commissie en het instituut Ideeënbus doen. Ditzelfde geldt voor een andere schakel in het geheel, namelijk het Bedrijfsbureau. Deze instantie bere kent voor de Ideeënbuscommissie de financiële besparing die een idee oplevert. Dit gebeurt mede aan de hand van de door de beoordelaar opgesomde voordelen. Op basis van deze berekening wordt door de Ideeënbuscommissie de beloning vastgesteld. Het is begrijpelijk dat een en ander zoals hierboven omschreven enige tijd vergt; de inzenders zullen hier zeker begrip voor op kunnen brengen. Dit begrip zal echter kleiner worden naarmate de tijdsduur van de behandeling langer wordt, vooral als de inzender 'niets' hoort. Dit zal zeker weieens gebeurd zijn, ook hier geldt dat mensen werk nooit volmaakt is. Dit eenmaal gesignaleerd zijnde moet dit wel voorkomen worden indien wij de 'goede wil' van de inzenders willen behouden. Een concreet tijdsbestek is niet voor alle voorstellen te geven, een richtlijn voor de meeste ideeën zou een periode van acht weken kunnen zijn. Met de nodige inzet van alle betrokkenen moet dit in vele gevallen haalbaar zijn. Een goed voornemen is het streven daarop te richten. geieeru van ae vorige wereldoorlog, toen gerst- en aat ae uuitse contraspio nage erachter kwam. Onze bevrijders -Canadezen- op de Crooswijksesingel 16 naoijneiu van ue eciue onderduikers diewonend in de brouwerij, de oorlog vei lig wisten door te komen. Personeel pikt een graantje mee In het boek over de 75-jarige geschiedenis van HBM, dat in 1948 verscheen, wilde men niet te zeer ingaan op de moeilij kheden die het perso neel in de oorlogsjaren had ondervonden. Daarvoor waren waarschijnlijk de won den ook nog te vers. Natuur lij k was het personeel van de brouwerijen, evenmin als de rest van de Nederlandse bevolking, niet zonder leed door deze jaren heengeko- men. De directie van de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 20