VERSLAG VAN DE CENTRALE IDEEËNBUSCOMMISSIE OVER 1984 Het onthullen van een gedenk steen in de brouwerij te Rotter dam als dank voor de ver leende gastvrijheid aan het hoofdkwartier van de binnen landse strijdkrachten. zen, die ter gelegenheid van dit bevrijdingsjubileum naar Nederland waren gekomen, gastvrij op de brouwerij ont haald. Zo kreeg bijvoor beeld een twintigtal vetera nen van 'Seaforth Highlan ders of Canada' op 2 mei een lunch aangeboden in de Van der Helststraat. Op 7 mei net ene aeei van net lana iets eerder dan voor het andere. 5 mei is echter dè dag waarop de bevrijding wordt her dacht. Dit jaar was het de veertigste maal. En alleen al gelet op de hoge leeftijd die vele van onze bevrijders inmiddels hebben bereikt, wordt er niet gewacht tot een 50e keer, maar is deze veer tigste grootscheeps gevierd. Rotterdam was daarbij de stad waar het nationale bevrijdingsfeest plaatsvond in de vorm van een enorm vliegfeest bij vliegveld Zes tienhoven. Het spreekt voor zich dat onze onderneming daaraan haar bijdrage lever de. Ook waren enkele groe pen Amerikanen en Canade waren in de Hooiberg te Zoeterwoude circa veertig Amerikaanse veteranen te gast. Zij kwamen op uitnodi ging van de Stichting Neder land-Amerika (de heer Hei- neken had ook zitting in het comité van aanbeveling) naar ons land. Vanzelfsprekend werd hun verzoek voor een ontvangst op de brouwerij gehono reerd. Want mede aan hen en de ontelbare anderen die hun leven op het spel zetten is het te danken dat nu kan worden herdacht dat de Tweede Wereldoorlog veer tig jaar geleden werd beëin digd. Boteropslag in de Rotterdamse gistkelder voor de centrale keu ken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 17