De beste manier van bierbrouwen in een boek Zilveren straalpijp voor Bossche brandweer De heer Van Meel (links) overhandigt het eerste exemplaar van Beer Brewing aan de heer Kruidenier. In het midden de heer Röhrig, hoofd Technische Opleidingen HTB. In 1969 verscheen een Engel stalig boekje getiteld 'An introduction to Beer Bre wing'. Het was op verzoek van toenmalig directeur J.Gombert geschreven door de heer C.G. van Meel en was bedoeld als hulpmiddel bij het opleiden van brouwe rijpersoneel in met name de Afrikaanse brouwerijen. Dit boek bleek een belangrijke uitgave te zijn. Meer en meer besteden de met Hei- neken geassocieerde brou werijen lokaal aandacht aan opleidingen. 'Beer Brewing' kan daarbij een goede hulp zijn. Bovendien is het nodig dat de brouwerijfunctiona rissen die naar Nederland komen om hier - meestal via de afdeling Technische Opleiding van HTB - te wor den opgeleidal over een uitgebreide basiskennis be schikken. Sinds kort is er een herziene uitgave van dit boekje en net als het vorige, is ook dit geschreven door de heer Van Meel. Hij is er circa twee jaar mee bezig geweest, veelal in zijn eigen vrije tijd, en wist het boekje juist voor zijn pensioen af te ronden. Eind maart was het zover dat het eerste exemplaar kon wor den overhandigd aan HTB manager ir. A.J. Kruidenier. Het nieuwe 'Beer Brewing' is op dezelfde leest geschoeid als het oude. Het gaat echter veel dieper in op alle stof dan voorheen. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zicht baar bij het hoofdstuk Kwali teit en kwaliteitscontrole. Uiteraard zijn ook alle nieuwe ontwikkelingen, die zich in de loop der j aren heb ben voorgedaan, in de tekst verwerkt. De heerVan Meel is daarin bijgestaan door een aantal medewerkers van HTB. Verwacht wordt dat dit boek een j aar of ze ven zal kunnen worden gebruikt. De grootste gebruikers zul len de trainees zijn die naar Zoeterwoude komen, en de brouwerij medewerkers van buitenlandse brouwerijen als ze ter plaatse worden opgeleid. Op zaterdag 23 maart werd bij de Gedistilleerd en Wijn- groep te Zoetermeer gestre den om de Zilveren Straal pijp. Deze trofee was door de Zoetermeerse bedrijfs brandweer in april '83 ver overd tijdens de jubileum wedstrijd van de Bossche bedrijfsbrandweer. In Zoe termeer namen de brand weerploegen van Den Bosch, Bunnik en Zoeter woude deel aan de wed strijd. Zoals van te voren was afgesproken, deed de GWN- afvaardiging niet mee. Dat betekende niet dat deze korpsleden tijdens de wed strijd werkloos toekeken, want zij verzorgden de geh'ele begeleiding van deel nemers, juryleden en sup porters op deze dag. Voor de achtkoppige ploegen was er de opdracht een brand in een gebouw te blussen. Daar voor moest open water wor den opgezocht, waarna 125 meter slang moest worden uitgerold. Uiteraard moes ten de 'slachtoffers' die zich nog in het gebouw bevon den, worden gered. Deze slachtoffers (aangesloten bij de stichting Lotus -'lande lijke opleiding tot uitbeel ding van slachtoffers') zijn normaliter werkzaam in Zoeterwoude. Ook uit Zoe terwoude kwam het EHBO- jurylid D. Blom. Na het afwerken van de eigenlijke wedstrijd, werden alle ploe gen op de terugweg verrast met een tweede opdracht: een in scène gezette auto- brand met een stalen pop die gered diende te worden. Ook liep er een overstuur geraakte automobilist bij die het de brandweerlieden zo moeilijk mogelijk maakte om het wrak te blussenAan het einde van de dag vond de prijsuitreiking plaats. De Zil veren Straalpijp ging naar Den Bosch toe, de tweede prijs was voor Bunnik en derde werd Zoeterwoude. GWN bedrijfsleider, de heer B.J. van den Berg, sprak tij dens de prijsuitreiking zijn waardering uit over de goede en prettige samenwerking tussen de diverse brandweer korpsen. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 15