uitsteeksel in het midden. Geplaatst op de fles blijkt dat die punt bij wat onvoorzichtig gebruik ónder de rand van de kroonkurk de bovenste glasrand van de fles raakt. Bij een wat wilde handeling kan daardoor makkelijk een stukje glas van de fles worden afgesto ten. Hoe de beschadiging aan de andere fles - daar is de opening aan de binnenzijde gehavend - is veroorzaakt blijft echter nog een raadsel. Om dat uit te zoeken vraagt Jeannette of ze beide flessen voor nader onderzoek mag meenemen. Dat gebeurt mede om te voorkomen dat er meer klachten komen over éénendezelfde fles. Veel klachten krijgt Jeannette overigens niet te behandelen, het mapje met 'klachtenbrieven' dat ze bij zich heeft bevat slechts enkele velletjes. De meeste schrijfsels, in sommige gevallen zijn slechts enkele woorden amper leesbaar op een vodje papier gekalkt, gaan over beschadigde flesopeningen. Een verschijnsel dat voor een deel ook z'n oorzaak vindt in het wat verouderde flessenbestand. Na invoering van de nieuwe fles in 1986 zullen volgens verwachting dit soort klachten tot het verleden gaan behoren. Dat wordt ook aan mevrouw Van de Ven uitgelegd die overigens nogal verbaasd was dat haar klacht zo hoog werd opgenomen, compleet met een persoonlijk bezoek. Jeannette legt uit dat zoiets geheel past in de Heineken filosofie om een perfect produkt op de markt te bren gen., "Desondanks kan zich iets voordoen waardoor er bijvoorbeeld wat aan een fles mankeert. En in dat geval zijn we er dankbaar voor wan neer dat wordt gemeld door de consu ment, zodat we maatregelen kunnen nemen om zoiets in de toekomst te voorkomen." Mevrouw Van de Ven heeft daar begrip voor. Als zij bij het afscheid van Jeannette twee flesope- ners én wat Heineken blikbier ontvangt voelt zij zich daarmee enigszins opgela ten: "Dat hoeft u niet te doen. Dat was echt niet de bedoeling van mijn brief. Ik wilde Heineken er alleen van in kennis stellen dat zoiets kan gebeuren, vooral omdat we kort na elkaar twee van die beschadigde flessen aantrof fen." Deze toch wat bijzondere werkdag van Jeannette loopt inmiddels ten einde, ofschoon haar dagen zich echt niet exact tussen negen en vijf voltrekken. In de avonduren wordt er vaak nog wat aan de administratie gewerkt - hoewel ze het meeste werk direct na afloop van een bezoek in de auto verricht - om die tijdig op de post te krijgen zodat de betreffende formulieren de volgende dag in Zoeterwoude verder bewerkt kunnen worden. Maar ook gesprekken bij klanten of andere gebeurtenissen vragen om een flexibele tijdsindeling, waardoor Jeannette ook in de avondu ren weieens op pad is voor haar werk. "Op die manier is elke dag weer anders en dat is ook weer een van die aantrek- kelijke kanten van dit werk." Voorzien van vrouwelijke vertegenwoordiger bij Heineken voorgesteld. De eerste periode van anderhalf jaar was ze vertegenwoordiger ("Nee, ik noem mezelf beslist geen vertegenwoordig- STer.") voor Vrumona, maar toen stapte ze daadwerkelijk over naar de bierorganisatie. Aanvankelijk stuitte ze nog wel op enig onbegrip, want een vrouw die over bier een zakelijk gesprek kwam voeren was iets nieuws. "Dan werd me bijvoorbeeld gevraagd of ik wist hoe bier wordt gemaakt. Nou, dat wist ik natuurlijk wel en dan kon je je gesprekspartners al snel overtuigen dat ze met mij net zo goed zaken konden doen als met een mannelijke collega." Jeannette is trouwens niet meer de enige vrouwe lijke vertegenwoordiger bij thuisver- bruik, waar sinds maart van dit jaar een vrouwelijke regionaal accountma nager is aangesteld. En vooralsnog heeft Jeannette het goed naar haar zin "Veel contact met mensen, een zekere mate van bewegingsvrijheid en niet de gehele dag tussen vier muren....ik moet zeggen dat het me uitstekend bevalt. Wat me ook aanspreekt is dat je toch vooral een adviserende taak hebt. Wij moeten niet zo driftig orders verzamelen, zoals vaak de karakteris tieke typering van de vertegenwoordi ger wordt gezien. Nee, wij helpen de afnemers meer met adviezen over bijvoorbeeld produkt-presentatie prijsstelling en dergelijke." Spatscherm We pakken de draad van het verhaal weer op in Meppel waar een klacht van een consument behandeld moet worden; dat behoort ook tot het takenpakket van de vertegenwoordi gers. Eventuele klachten komen in eerste instantie terecht bij het bureau Klantenservice in Zoeterwoude, waar vervolgens wordt bekeken of men van daaruit de zaak kan behandelen of dat een persoonlijk bezoek van een vertegenwoordiger beter op z'n plaats is. In het geval van de klacht van mevrouw Van de Ven - die twee Heineken bierflesjes heeft die bescha digd zijn aan de halsopening - is gekozen voor een persoonlijke afwik keling. Maar vóór we bij haar kunnen aanbellen doet zich nog een kort intermezzo voor. Rijdend ter hoogte van een winkelcentrum schiet plotse ling een auto vanuit een parkeerhaven de weg op. Jeannette stuurt op het laatste moment nog naar links, maar dat mag niet helpen. Een stevige klap direct gevolgd door een schurend geluid maken duidelijk dat hier werk aan de winkel is voor een Drentse plaatwerker. De schade blijft beperkt tot twee verfomfaaide spatschermen. De mede-inzittende van de andere auto blijkt politie-agent te zijn waar door bij het invullen van het schade-for mulier en andere formaliteiten weinig tijd verloren gaat. In een vriendelijke sfeer nemen beide partijen afscheid van elkaar (Jeannette"U bent op weg naar de verjaardag van uw moeder? Wat toevallig, mijn schoonmoeder is vandaag jarig!) en even na het afge sproken tijdstip zijn we, met een wat beschadigde maar nog prima rijdende auto, op de plaats van bestemming. De twee flessen in kwestie staan al op tafel en de koffie komt er aan. Jean nette bestudeert de beschadigingen nauwgezet, en vraagt vervolgens of ze even de flesopener mag zien die is gebruikt. Dat blijkt een wat exotisch exemplaar te zijn met een scherp reclame-materiaal op weg naar slijterij La Hotte 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 10