Bedrijfsgeneeskundige kennis Om zijn werk te kunnen doen moet de bedrijfsarts specifieke kennis hebben van factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid. Zoals fysische- (geluid, klimaat, straling en dergelij ke), chemische-, psychische- en ergo nomische factoren. Tevens moet hij een goede kennis hebben van de orga nisatie. Het is van groot belang dat de bedrijfsarts de werksituaties in het bedrijf kent. Maar bij voorkeur wordt de bedrijfsarts al betrokken in het ont werpstadium van de werkplek om. indien mogelijk, dan reeds gezond- heidkundige adviezen te geven. De preventieve taak van de BGD begint bij de aanstellingskeuring. Dan wordt onder meer ook bezien of uit bedrijfs geneeskundig oogpunt de juiste man wel op de juiste plaats terecht komt; ofwel, met een mooie term: de 'func tionele geschiktheid' wordt gemeten. Periodieke onderzoeken, waaronder het bekende COPIH-onderzoek zijn het vervolg hierop. "Het kernpro bleem voor de bedrijfsarts, waar hij ook werkt, blijft het zoeken naar een evenwicht tussen de belangen van de werknemer en die van het bedrijf. Als bedrijfsarts moet je accepteren dat het uitgangspunt van een bedrijf produce ren en winst maken is. Voortdurend moet een afweging tussen medisch en economisch belang worden gemaakt. Overigens is het zo dat in het alge meen, maar juist ook bij Heineken bij het management een sterk bewustzijn leeft dat welzijn en gezondheid van de medewerkers van groot belang is." Boeiend bedrijf Is het niet vreemd om als arts, voor wie een goede gezondheid het grootste ide aal is, te willen werken bij een bedrijf dat produkten maakt die de gezond heid eventueel nadelig kunnen beïn vloeden? "Nee" zegt de heer Rijck- borst met nadruk. "Voor mij is Heine ken primair een dynamische onderne ming. Ook voor mij geldt dat alcohol maatschappelijk gezien niet weg te denken is, maar als arts heb ik een spe ciale zorg om misbruik te voorkomen en diegenen die problemen hebben met alcoholgebruik te begeleiden." "Alcohol heeft naast positieve ook negatieve effecten, afhankelijk van de hoeveelheid die wordt gedronken. Wie tien of meer glazen bier per dag drinkt, is een buitensporige drinker. Bij lang durig gebruik van deze hoeveelheden kunnen op den duur zonder meer scha delijke effecten worden verwacht. Gelukkig kan hier tegenover worden gesteld dat uit wetenschappelijk onder zoek blijkt dat diegenen die twee tot vier glazen bier per dag drinken juist een hogere levensverwachting heb ben. Naar men aanneemt zorgt deze hoeveelheid voor een stuk ontspan ning in het lichaam waardoor de kans op hart- en vaatziekten belangrijk afneemt. Overigens is de mate waarin mensen op alcohol reageren van per soon tot persoon verschillend," aldus dokter Rijckborst. Streven naar verantwoord gebruik De laatste tien jaar is in de maatschap pij (niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten) een ontwikkeling gaande waarbij het alcoholgebruik aanmerke lijk stijgt. Voor overheid en volksverte genwoordiging was dit de reden om tal van maatregelen voor te stellen die misbruik van alcohol tegen zouden moeten gaan: verminderen van het aantal verkooppunten, terugdringen van reclame voor alcoholhoudende drank en het verhogen van de accijn zen. Ook de industrie voor alcoholhou dende dranken erkent haar eigen ver antwoordelijkheid ten aanzien van de voorlichting omtrent haar produkten. Zo werd in december 1980 bijvoor beeld de Stiva (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik van de Industrie voor Alcoholhoudende Dranken) opge richt. Dit gebeurde op initiatief van de gezamenlijke brouwers,, verenigd in het Centraal Brouwerij Kantoor. Ook andere producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken zijn in de Stiva vertegenwoordigd. Haar doel stelling is consumenten - en dan met name de jeugdigen - voor te lichten over een verantwoord alcoholgebruik. Want hoewel alcoholhoudende dran ken een nuttige en traditionele rol in de maatschappij vervullen, kan misbruik ervan schadelijke gevolgen hebben. Ook onze onderneming onderkent de verantwoordelijkheid naar de consu ment toe wat de rol van alcohol betreft. Uiteraard zijn wij vertegenwoordigd in de Stiva. Verder wordt al jaren aan zogenoemde 'zelfregulering' gedaan. U zult dan ook nooit reclame zien voor onze biermerken of gedistilleerdpro- dukten in combinatie met jeugdigen of sportlieden. Zo staat er bijvoorbeeld wel reclame op borden langs een voet balstadion, maar nooit op een voet balshirt. De reclame wil ook niet aan zetten tot het gebruik van alcohol in plaats van niet-alcoholische drankjes. Wel tot merkbekendheid: een bewuste keuze voor een van onze biermerken als er pils wordt gekocht. Alcohol en werk Het staat vast dat er misbruik van alco hol is in de maatschappij. Nu maken alle Heineken medewerk(st)ers deel uit van die maatschappijHet zou dus heel naief zijn te veronderstellen dat problemen met alcohol alleen in de wereld buiten onze bedrijfsmuren voorkomen. De ondernemersleiding wil die problemen niet negeren. Daarom ook is er vorig jaar een Stuur groep Alcohol en Werk in het leven geroepen en een Notitie Alcoholbeleid opgesteld. Daarin is het beleid vastge steld dat gevolgd wordt om alcoholge bruik bij Heineken te voorkomen. Dat geldt zowel voor misbruik tijdens het werk als tijdens speciaal georgani seerde activiteiten als contactbijeen komsten of jubileumrecepties. Die notitie, en daarmee het voorgestelde beleid, heeft inmiddels de goedkeuring verkregen van Raad van Bestuur, directie en centrale ondernemings raad. De volledige, letterlijke, tekst heeft u in nummer 1 van de CORkrant 1985 kunnen lezen. Problemen bespreekbaar maken Waar gaat het om? De heer Rijck borst: "Exacte cijfers over mensen met drinkproblemen in ons land zijn niet bekend. Naar schatting betreft het tus sen de zes- en achthonderdduizend per sonen. Omdat alcoholische drankjes bij ons misschien gemakkelijker te ver krijgen zijn dan bij andere bedrijven, vraagt dit extra zorg. Er zijn vele gele genheden waarbij een biertje kan wor den gedronken. Dat is op zich niet erg. Het hoort bij de eigen Heineken cul tuur. Het uitgangspunt is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast voelt Heineken zich verant woordelijk, is dat ook, voor de veilig heid, de gezondheid en het welzijn van haar personeel. Dat houdt in dat eenie der moet worden gewezen op een ver antwoord gebruik van alcohol. Onze produkten zijn goede produkten, maar bij misbruik kunnen ze schadelijk zijn. (lees verder op pagina 10) HAD IK MAAR GELUISTERD Veel aandacht schenk de BGD aan het gehoorbeschermings programma in de produktie. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 9