Verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid van groot belang OOK ALCOHOLPROBLEEM WORDT BESPREEKBAAR GEMAAKT De doelstelling van de bedrijfsgezondheidsdiensten is zich zodanig met de gezondheidszorg van de medewer kers in de onderneming bezig te houden, dat schade aan de gezondheid door het werk kan worden voorkomen. Daarom zijn preventieve maatregelen, om ziekte en ongevallen te voorkomen, van groot belang. In dit kader staat het beleid op het gebied van Alcohol en Werk' de laatste tijd in de belangstelling. De Wel op de Arbeidsomstan digheden schrijft voor dat industriële ondernemingen met meer dan 500 werkne mers over een eigen bedrijfsgezond heidsdienst moeten beschikken of zich moeten aansluiten bij een 'gezamenlij ke' bedrijfsgezondheidsdienst, opge richt dooreen aantal bedrijven. In Den Bosch wordt de bedrijfsgezondheids zorg verzorgd vanuit zo'n gezamenlijke bedrijfsgezondheidsdienst (BGD). In de wandelgangen worden de bedrijfs gezondheidsdiensten meestal aange duid met 'medische dienst'. Aan het hoofd van de bedrijfsgezondheidsdien sten van Heineken Nederland B.V. staat de heer H. Rijckborst. Hij werkt sinds november 1983 bij Heineken. Tevens is hij coördinator voor de bedrijfsartsen bij de Gedistilleerd en Wijngroep en Vrumona. Doel van zijn functie is onder andere dat zowel management als C.O.R. met één bedrijfsarts kunnen overleggen over het bedrijfsgeneeskundig beleid en de zorg dat de uitvoering van dit beleid uniform is. Specialisme Een bedrijfsgezondheidsdienst moet worden erkend door het ministerie van Sociale Zaken. Hiervoor moet de BGD aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Zo moet men onder meer de beschikking hebben over voldoende gekwalificeerde medewerkers, appara tuur en accommodatie en de bedrijfs artsen moeten erkende in de bedrijfs geneeskunde gespecialiseerde artsen zijn. De heer Rijckborst legt uit waarom dat zo is: "De bedrijfsgezond heidszorg is een specialisme. Het is te vergelijken met andere specialistische terreinen op medisch vlak, waarvoor na de algemene studie geneeskunde een aanvullende opleiding moet wor den gevolgd. In dit geval gaat het om een studie die circa drie jaar duurt. Als arts ben je opgeleid om ziekten te kun nen herkennen en behandelen vanuit een individuele relatie met een patiënt. Als bedrijfsarts werk je vanuit een andere invalshoek: voorop staat het preventieve karakter van je handelin gen. namelijk het mede-adviseren tot het treffen van maatregelen om ziek ten, ongevallen en schadelijke invloe den te voorkomen. Met nadruk moet worden vermeld dat het behandelen van ziekten niet de taak van de bedrijfs arts is. Daarvoor blijft de eigen huis arts de aangewezen persoon. Het is dus niet zo dat de bedrijfsarts de bedrijfs-huisarts is." 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 8