Flessenlijn met moderne snufjes in Bunnik De roterende in- en uitpakker met bijbehorende flessen- en krat- tenbanen op de voorgrond. Op de achtergrond de centrale besturingscabine. Op het moment dat de foto is genomen, zijn de werkzaamheden nog in volle gang. Met ingang van deze maand worden de fles- senspoelmachine (links) en de transportbaan tussen de uitpak ker en de krattenwasser weinig rust meer gegund. Begin 1984 is besloten om bij Vrumona de oudste van de twee litercolonnes, die in 1968 was geinstalleerd, te vervangen. De colonne moest aan een aantal eisen voldoen. De capaciteit bij voorbeeld diende 30.000 flessen per uur te bedragen. Voorts moest de mogelijk heid bestaan later een tun nelpasteur bij te kunnen bouwen èn moest het moge lijk zijn later ook 1,5-liter flessen te kunnen afvullen. Daarnaast moesten de machines zo opgesteld kun nen worden dat de diverse bedieningsplaatsen zoveel mogelijk gegroepeerd zijn. Daardoor hebben de bedie ningsmedewerkers tijdens het werk meer contact met elkaar en kunnen zij elkaar eventueel helpen. Tot slot wilde men de mogelijkheid openlaten later de pallets met gereed produkt direct op de aanhangwagens van het onbemande treintje te kunnen zetten. Om de kosten voor de nieuwe colonne zo laag mogelijk te houden is de colonne op de plaats neerge zet van de oude colonne 5. Dit heeft men gerealiseerd in de periode vanaf 15 oktober 1984 tot het begin van deze maand. Inspraak Voordat de machines defini tief werden opgesteld, is aan de groepsleiders en wacht- chefs van Vrumona gevraagd ook een ontwerp te maken. Velen van hen kunnen nu gedeelten van hun ontwerp in de nieuwe colonne terug vinden. Interessant is ook dat deze colonne de eerste is die op de CAD-computer van Heineken Technisch Beheer is getekend. De colonne is door Vrumona zelf ontworpen en gebouwd, met adviezen van HTB. De aanvoerpalletbanen, de afstapelaar en de aanvoer- krattenbanen zijn niet ver nieuwd, omdat deze in 1982 pas waren vervangenDe uit pakker is een voor Heineken Nederland nieuw type .Zon der de kratten te laten stop pen, worden de flessen uit de kratten gepakt en zonder oponthoud op de flessenba- nen neergezet. Vóór de ont- dopper (die de schroefdop van de flessen draait) wor den de flessen geinspecteerd door de fles- sensorteerinrichting. Vreemde eenden in de bijt worden daardoor afgevoerd Het bijzondere van de fles- senspoelmachine is dat de sproeiers die de flessen moe ten schoonspuiten niet meer kunnen verstoppen. Het is ook de bedoeling dat over enige maanden de etiketten die van de flessen worden geweekt, vanuit de spoelma- chine direct in een container worden gestort. Zijn de fles sen schoongespoeld, dan komen ze bij de meest inge wikkelde machine van de gehele colonne terecht. Deze inspectiemachine con troleert onder meer of er geen vuil of reinigingsmiddel in de flessen is achtergeble ven. Tevens inspecteert de machine of de flesopening en de schroefdraad nog geheel gaaf zijn door een mesje tegen de draaiende fles te drukken. Blijft het mesje haken, dan wordt de fles uitgesorteerd. Veiligheid De 132kraansflessenvulma- chine is zeer groot (met een diameter van 4,5 meter), doordat hij ook 1,5 liter-fles sen moet kunnen afvullen. Grote plastic deuren scher men deze vuiler af. Zij bie den de bedieningsmedewer kers veiligheid en houden het geluidsniveau laag. De vuiler stopt als een deur opengaat. Voordat de flessen de etiketteermachine ingaan, controleert een 'ni veau inspectie' of de flessen goed zijn afgevuld en voor zien zijn van een schroefdop. Door dit apparaat vóór de etiketteerder te plaatsen, hoefden er niet vier aparte inspectiemachines aange kocht te worden. In de eti ketteermachine worden namelijk de flessen al over vier banen verdeeld. Hier door lopen de flessen beter de inpakker in. Deze werkt volgens hetzelfde principe als de uitpakker. De kratten waarin de flessen worden gezet, zijn gereinigd in een nieuw type krattenwasma- chine: een zogenoemde 'tur bowasser'. Het stapelen ten slotte gebeurt door de -pas nieuwe- palletizer van colonne 2, de andere liter- lijn. Deze kan zowel kratten als trays of dozen stapelen. De colonne is uitgerust met een grote P(rogrammable) L(ogic) C(ontroller), die alle machines en transportbanen stuurt. De limonadevoorbe reiding op deze colonne is een verbeterde versie van die op colonne 3. Aandacht voor arbeidsom standigheden Bijzonder is voorts dat de krattenbanen en bordessen aan het plafond zijn opge hangen om de bereikbaar heid van de machines zo goed mogelijk te maken. Om breken van de vloerte gels te voorkomen, is de vloer betegeld met zeer dik ke, zeskantige tegels. Door al deze voorzieningen behoort de nieuwe colonne van Vrumona tot de modern ste in Nederland. Het is een colonne waarbij niet alleen een efficiënte produktie voorop staat maar vooral ook het feit dat de bedie ningsmedewerkers aange naam aan deze flessenlijn moeten kunnen werken. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 7