Camavalsklanken van Fanfare Shires begeven zich op glad ijs Belgen beproeven de bingo Eenmaal in de maand is er in Den Bosch, zoals ook op de andere vestigingen het geval is. een contactmiddag voor oud-medewerkers. Daarbij zij n echter nooit die oud-mede- werkers aanwezig die, hoewel jarenlang in Den Bosch werk zaam geweest, woonachtig zijn in België. Waarschijnlijk komt dit door de toch relatief grote afstand die daarvoor zou moeten worden overbrugdNog steeds werkt overigens een veertigtal Belgen in onze Bossche vestiging. Zij worden dagelij ks door een pendelbus opgehaald en weggebracht, op tijdstippen die aangepast zijn aan hun ploegendienst. Maar even terug naar de Belgische oud-medewerkers. Ter com pensatie dat zij deze contactmiddagen niet zo gemakkelijk kunnen bijwonen, vindt tweemaal per jaar een bijeenkomst plaats in het centraal gelegen Wedel in eigen land. Daarnaast nemen de Belgen uiteraard ook deel aan de zomerse bus tocht voor gepensioneerden en andere oud-medewerkers. Eind februari was de eerste bijeenkomst van dit jaar georga niseerd. Een griepgolf was er de oorzaak van dat de opkomst trouwens niet zo groot was. Maar degenen die wel naar Wedel waren gekomen, konden daar kennismaken met het bingospelNa een aarzelende eerste ronde werd het enthou siasme allengs groter. Zodanig dat men de bingo voor herha ling vatbaar vond op een volgende bijeenkomst. Alvorens de gepensioneerden en anderen die in de Heineken Invalidi- teits Regeling zijn opgenomen, nog geruime tijd met elkaar konden napraten, deelde de heer J.C.A. van der Geld van de plaatselijke personeeldienst in Den Bosch mee dat hij hen graag terug zag bij de busreis op 4 of 6 juni. "Het programma was wel licht wat eenvoudiger, maar zeker niet minder aange naam dan voorheen," meldde het Brabants Dag blad daags na het jaarlijkse koffieconcert van de Heine ken Fanfare. Bewust was dit programma eenvoudiger dan voorheen gehouden. Normaal gesproken duurt het namelijk zo'n zes tot twaalf maanden voordat een korps en een nieuwe dirigent op elkaar zijn ingespeeld. Het is dus redelijk moeilijk om na een samenwerking van slechts twee maanden al een groot concert te geven voor zo'n achthonderd toehoorders. Ook de drum band van de fanfare was aan wezig in het Bossche Casino om het concert te openen. Zoals bij het koffieconcert gebruikelijk is, stond het concert na de pauze in het teken van carnaval. Onze fanfare is overigens zeer serieus aan het repeteren voor het classificatiecon cours van de landelijke Muziekfederatie. Dit is een soort examen en vindt in november plaats. Het stre ven van de fanfare is erop gericht haar plaats in de ere- afdeling te verdedigen. Neemt men niet deel aan dit concours of speelt men niet op het vereiste niveau, dan is degradatie naar een lagere afdeling het gevolg. Met het niveau dat zowel fanfare als dirigent Van Veldhoven heb ben, zal het ongetwijfeld luk ken de plaats in de erc-afde- ling te behouden. gedurende het gehele winter seizoen ook worden ingezet op de weg in bijvoorbeeld optochten. Z'n eerste gebruiksmogelijkheid ligt uiteraard op het ijs, zoals ook duidelijk werd gemaakt tijdens het Oudhollands IJs- feest op de Jaap Edenbaan. Temidden van een dertigtal andere sleden en arren werd de Heineken slee moeiteloos over de baan rondgetrokken door de vrolijk voortdra- vende Shires. Het was beslist niet te zien dat de eikehou ten slee met daarop twaalf eikehouten fusten in totaal zo'n duizend kilo weegt. Zichtbaar moeilijker hadden de koetsiers het bij het onderdeel ringsteken, al ging dit beter na enig oefe nen Voor de slee zal ook een Amstel bord worden gemaakt, zodat deze in de komst deel kan nemen aan Heineken èn Amstel evene menten. Alsof ze nooit anders heb ben gedaan, stapten 10 maart twee van onze Shires het (kunst)ijs van de hoofd stedelijke Jaap Edenbaan op. Daarbij het nieuwste paradepaardje van Reclame Service voorttrekkend: een brouwersslede. Rond de eeuwwisseling gebruikten de brouwerijen dergelijke sle den nog als transportmiddel bij de bierleverantie. Door gaans reden de 'sleden' op wielen. Zodra het weer het toeliet, werden de wielen gedemonteerd en werd het onderstel als slee gebruikt. Dat was voor de eigenaar voordeliger. Want terwijl op karren en wagens wel belas ting werd gehevenwaren de sleden hiervan vrijgesteld. Naar zo'n oud model slede nu is ook de Heineken brou wersslee gemaakt. Doordat er wielen onder de slee bevestigd kunnen worden, kan dit promotie-voertuig 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1985 | | pagina 6